Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 622

Rīgā 2016. gada 20. septembrī (prot. Nr. 46 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumos Nr. 960 "Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
6. panta 2. un 3. punktu
un likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"
3. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumos Nr. 960 "Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 202. nr.; 2013, 174. nr.; 2015, 63. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Iesniegumam pievieno to dokumentu kopijas, kas apliecina komersanta īpašumtiesības, valdījuma vai turējuma tiesības (piemēram, nomas līgums, patapinājuma līgums, glabājuma līgums) un kuros ir norādīts to noliktavu - būvju vai norobežotu teritoriju - nekustamā īpašuma kadastra numurs, kur tiks veiktas ar lūžņu iepirkšanu saistītas darbības (savākšana, pārkraušana, uzglabāšana vai pārstrādāšana) (turpmāk - noliktava). Ja komersanta struktūrvienības adrese nesakrīt ar komersanta juridisko adresi, norāda arī informāciju par noliktavas struktūrvienības reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā."

2. Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. par nepieciešamību licencē norādīt jaunu noliktavas adresi. Iesniegumā norāda to lūžņu klasi, kurus paredzēts iepirkt attiecīgajā noliktavā, un atkritumu nosaukumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, kā arī pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina komersanta īpašumtiesības vai valdījumu attiecībā uz noliktavu, un norāda informāciju par noliktavas struktūrvienības reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā, ja komersanta struktūrvienības adrese nesakrīt ar komersanta juridisko adresi;".

3. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Saņemot šo noteikumu 6. punktā vai 7.1. apakšpunktā minēto informāciju par noliktavas struktūrvienības reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā, ja komersanta struktūrvienības adrese nesakrīt ar komersanta juridisko adresi, Valsts vides dienests pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta publiski pieejamā datubāzē (reģistrā) informāciju, vai komersanta struktūrvienības reģistrācijas numurs ir reģistrēts nodokļu maksātāju reģistrā."

4. Papildināt noteikumus ar 9.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.8. ja komersanta noliktavas struktūrvienības numurs nav reģistrēts nodokļu maksātāju reģistrā."

5. Izteikt 10.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.7. noliktavu adreses, kur tiks iepirkti un glabāti lūžņi, noliktavu kadastra numuri, ja tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, un informācija par noliktavas struktūrvienības reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā, ja komersanta struktūrvienības adrese nesakrīt ar komersanta juridisko adresi;".

6. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Valsts vides dienests informāciju par izsniegto licenci triju darbdienu laikā pēc tās izsniegšanas ievieto Valsts vides dienesta tīmekļvietnē".

7. Aizstāt 12. punktā vārdus "vienas darbdienas" ar vārdiem "triju darbdienu".

8. Svītrot 16.7. apakšpunktu.

9. Papildināt noteikumus ar 16.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.9. ir apturēta komersanta saimnieciskā darbība."

10. Svītrot 20. punktā vārdus "un komersants vai tā pilnvarota persona ir iesniegusi maksājuma apliecinājuma dokumentu papīra formā vai elektroniski".

11. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Komersants drīkst iepirkt šo noteikumu 24. punktā minētos lūžņus tikai no tāda komersanta, kuram ir viena vai vairākas šādas licences vai apliecinājums:

26.1. licence lūžņu iepirkšanai;

26.2. licence elektroenerģijas pārvadei vai sadalei;

26.3. apliecinājums par lūžņu izcelsmi, kas radušies saimnieciskās darbības ietvaros."

12. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Lai nodrošinātu radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli Latvijā, Valsts vides dienests kontrolē šo noteikumu 36., 37., 38., 39., 40. un 41. punktā minēto prasību izpildi."

13. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2003. gada 22. decembra Direktīvas 2003/122/Euratom par slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontroli;

2) Padomes 2013. gada 5. decembra Direktīvas 2013/59/Euratom, ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom."

14. Aizstāt 1. pielikumā vārdus "Noliktavu adreses, kurās tiks iepirkti un glabāti metālu atgriezumi un lūžņi, un kadastra numuri, ja tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā" ar vārdiem "Noliktavu adreses, kur tiks iepirkti un glabāti metālu atgriezumi un lūžņi, noliktavu kadastra numuri, ja tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, un informācija par noliktavas struktūrvienības reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā, ja komersanta struktūrvienības adrese nesakrīt ar komersanta juridisko adresi".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

23.09.2016