Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.32

Daugavpilī 2016.gada 15.septembrī (prot. Nr.20, 24.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt nolikuma 11.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.12. biedrība "Hokeja klubs Daugavpils";".

2. Papildināt nolikumu ar 12.17. un 12.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.17. Mājokļu komisiju;

12.18. Īpašuma komisiju."

3. Aizstāt nolikuma 34.1 4.apakšpunktā vārdus "un pieņem lēmumus jautājumos" ar vārdu "jautājumus".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra saistošo noteikumu Nr.32 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi. Likuma "Par pašvaldībām" 61.panta pirmā daļa paredz, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas. Dome 2016.gada 15.septembra pieņēmusi lēmumu Nr.473 un Nr.474, ar kuru tiek izveidota Mājokļu komisija un Īpašuma komisija. Attiecīgi nepieciešams veikt izmaiņas pastāvīgo komisiju sarakstā.

Biedrībai "Daugavpils hokejs" mainīts nosaukums uz biedrība "Hokeja klubs Daugavpils", līdz ar to nepieciešams precizēt biedrību (nodibinājumu) sarakstu, kurās pašvaldība ir dalībnieks.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēta Mājokļu komitejas kompetence, biedrību (nodibinājumu) un pastāvīgo komisiju saraksts.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

16.09.2016