Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.207

Rīgā 2016.gada 7.jūnijā (prot. Nr.75, 10.§)

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 9.punktu,
Meža likuma 8.panta otro daļu
un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu

Izdarīt Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.48, Nr.210; 2014, Nr.3, Nr.16) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2. bojāt kokus (lauzt zarus, neprofesionāli apzāģēt vainagu, plēst mizu, veikt urbumus stumbrā, traumēt saknes, mehāniski vai ķīmiski bojāt vai citādā veidā ietekmēt koku), ja bojājumu rezultātā koks daļēji vai pilnībā zaudē vai var zaudēt savu augtspēju;".

2. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai (izņemot, ja koku ciršana tiek veikta saistībā ar būvniecību) ir derīgs divus gadus no tā pieņemšanas dienas. Ja koku ciršana saistīta ar būvniecību un Komisijas lēmuma derīguma termiņa laikā būvniecībai ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, tad Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ir derīgs, kamēr ir spēkā esoša būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte."

3. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas vienu no saskaņotajām planšetēm izvieto Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijā, otru Būvvaldē, trešo pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nodrošināt planšetes esību pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā desmit darba dienas no izvietošanas dienas un atjaunot to sākotnējā izskatā, ja planšete ir pazudusi vai bojāta."

4. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Ja ārējas (ķīmiskas vai mehāniskas, saimnieciskas darbības, būvniecības, neprofesionālas kopšanas u.tml.) iedarbības rezultātā koks daļēji vai pilnībā zaudējis augtspēju, Komisija nosaka zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šo saistošo noteikumu 29.punktu un uzliek par pienākumu personai, kura veikusi koka bojāšanu, viena mēneša laikā no Komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumu atlīdzību. Ja nav noskaidrota persona, kas veikusi koka bojāšanu, pienākums segt zaudējumu atlīdzību ir zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam."

5. Izteikt 32.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.1. kalstošs koks (koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm, nokaltušiem zariem, samazinātu lapojuma apjomu par vairāk nekā 50%), ja kokam nav konstatēta mehāniska vai ķīmiska bojāšana vai citāda veida bojāšanas pazīmes, kuras varētu būt iemesls koka kalšanai, - 0,2;"

6. Izteikt 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors, izņemot šo saistošo noteikumu 39.2 punktā minēto gadījumu. Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektora pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var apstrīdēt Rīgas domes Administratīvajā komisijā."

7. Papildināt saistošos noteikumus ar 39.2 punktu šādā redakcijā:

"39.2 Administratīvā pārkāpuma lietu par šo saistošo noteikumu 7.2.apakšpunkta pārkāpumu izskata un lēmumu pieņem Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas."

8. Svītrot 40.punktu.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 7.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.207 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošie noteikumi Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.204), precizējot regulējumu, lai novērstu tiesību normu atšķirīgas interpretācijas iespējas to piemērošanas gaitā.
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek redakcionāli precizēts saistošo noteikumu Nr.204 6.2.apakšpunkts, papildināts 12.punkts, kurā tiek precizēts Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmuma derīguma termiņš būvniecības gadījumā.
Tiek veikts papildinājums saistošo noteikumu Nr.204 17.punktā, nosakot, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nodrošināt publiskās apspriešanas planšetes esību pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā desmit darba dienas, kā arī planšetes zudības gadījumā materiāla atjaunošanu identisku iepriekš saskaņotajam.
Saistošo noteikumu Nr.204 28.punkts ir redakcionāli precizēts, nosakot, kurām personām un cik ilgā laikā ir jāsedz zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu.
Tiek precizēts 32.1.apakšpunkts, nosakot, ka samazināta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu par kalstošu koku netiek piemērota, ja konstatētas koka bojāšanas pazīmes, kas varētu būt iemesls koka kalšanai.
Saistošie noteikumi Nr.204 papildināti ar 39.2 punktu, nosakot, ka administratīvā pārkāpuma lietu par 7.2.apakšpunkta (publiskajos apstādījumos aizliegts braukt un novietot mehāniskos transportlīdzekļus, ja tas nav saistīts ar apstādījumu apsaimniekošanu) pārkāpumu izskata un lēmumu pieņem Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.
No saistošajiem noteikumiem Nr.204 tiek svītrots 40.punkts.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu Nr.204 piemērošanas gaitā ir secināts, ka nepieciešams papildināt tiesisko regulējumu un precizēt atsevišķas tiesību normas, lai novērstu tiesību normu atšķirīgas interpretācijas iespējas, kā arī novērstu domstarpības ar privātpersonām, kuras Komisijas lēmuma pieņemšanas gaitā mēdz rasties, proti, precizējama publiskās apspriešanas materiālu izvietošanas kārtība, tieši jānosaka subjekts, kuram ir pienākums maksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistošo noteikumu Nr.204 28.punktā noteiktajā gadījumā, kā arī termiņu, kādā samaksa veicama.
Lai samazinātu administratīvo slogu privātpersonām un novērstu nepieciešamību būvniecības procesa ietvaros vairākkārt vērsties pašvaldībā sakarā ar koku ciršanu, nepieciešams precizēt Komisijas lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai derīguma termiņu.
Saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 28.04.2016. dienesta vēstuli Nr.RD-16-223-dv, kurā norādīts, ka saistošo noteikumu Nr.204 7.2.apakšpunkta pārkāpšana sastāda būtisku administratīvo pārkāpumu lietu apmēru un, ņemot vērā to, ka par saistošo noteikumu Nr.204 7.2.apakšpunkta pārkāpšanu administratīvā pārkāpuma protokolus lielā skaitā sastāda tieši Rīgas pašvaldības policijas darbinieki, lietu izskatīšanas optimizēšanas nolūkā, kā arī administratīvā sloga samazināšanai nepieciešams administratīvo pārkāpuma lietu izskatīšanu par saistošo noteikumu Nr.204 7.2.apakšpunkta pārkāpumiem nodot izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Rīgas pašvaldības policijas amatpersonām.
No saistošajiem noteikumiem Nr.204 tiek svītrots 40.punkts, kas procesuāli nav savietojams ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa tiesisko regulējumu, jo tiesības uzdot personai izpildīt noteiktu pienākumu vai noteiktas darbības izriet no administratīvā akta, kura izdošanas tiesiskais pamats ir Administratīvā procesa likums.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas konsultācijas ar privātpersonām.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

03.09.2016