Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 560

Rīgā 2016. gada 16. augustā (prot. Nr. 40 41. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

Izdoti saskaņā ar
Likuma par budžetu un finanšu vadību
11. panta 1. punktu un 43. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210. nr.; 2006, 193. nr.; 2007, 198. nr.; 2008, 195. nr.; 2011, 166. nr.; 2012, 147. nr.; 2013, 199. nr.; 2014, 233. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt visā pielikumā vārdus "saistību uzņemšana bilancē" ar vārdiem "pasīvu uzņemšana bilancē";

1.2. aizstāt visā pielikumā vārdu "apkuri" ar vārdiem "siltumenerģiju, tai skaitā apkuri";

1.3. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 1228 šādā redakcijā:

"1.1 1228 Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
    Kodā 1228 uzskaita:

Darba devēja pabalstus un kompensācijas: amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma gadījumā izmaksāto pabalstu; amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda ar dalību starptautiskajā operācijā saistīta vai komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu gūta veselības bojājuma gadījumā izmaksāto pabalstu; pabalstu amatpersonai (darbiniekam) sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (bēru pabalsta daļa, kas nepārsniedz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 14. punktā noteikto apmēru); zaudējumu vai kaitējuma kompensāciju; kompensāciju par transportlīdzekļa nolietojuma un transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumiem (kompensācijas summa līdz 57 euro mēnesī, izņemot izdevumus par patērēto degvielu); optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensāciju; normatīvajos aktos noteikto veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensāciju.

Pārcelšanās izdevumu kompensāciju, kas izmaksāta amatpersonai (darbiniekam), kuru pārceļ amatā uz citu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju; kompensāciju, lai dotos uz ārstēšanās vietu un atgrieztos no tās; kompensāciju par nestrādājošu laulāto. Latvijā strādājošām amatpersonām (darbiniekiem) izmaksāto kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai.

Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta un ministru reprezentācijas izdevumu kompensāciju. 

Citus klasifikācijā atsevišķi neklasificētos pabalstus un kompensācijas"

1.4. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2247 skaidrojumu aiz skaitļa "1227" ar skaitli "2274";

1.5. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2259 šādā redakcijā:

"1.1 2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
    Kodā 2259 uzskaita:

Citus izdevumus (ja tie nav kapitalizējami) par informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, domēnu īri (abonēšanu), digitālo drošības sertifikātu abonēšanu, izdevumus par tīmekļvietņu uzturēšanu un atjaunošanu, ekspertu konsultācijas par programmatūras izmantošanu, izdevumus par ekspertu slēdzienu par datoru likvidāciju apmaksu"

1.6. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupu ar kodu 2274 šādā redakcijā:

"1.1 2274 Ar brīvprātīgā darba veikšanu saistītie izdevumi
    Kodā 2274 uzskaita:

Iestādes kā brīvprātīgā darba organizētāja izdevumus, kas saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu Brīvprātīgā darba likuma izpratnē"

1.7. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupu ar kodu 2277 šādā redakcijā:

"1.1 2277 Izdevumi normatīvajos aktos noteikto fiziskās sagatavotības pārbaužu, sacensību un citu sporta pasākumu īstenošanai"

1.8. svītrot pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2278;

1.9. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2314 šādā redakcijā:

"1.1 2314 Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai
    Kodā 2314 uzskaita:

Iestādes administratīvos izdevumus par iegādātām pārtikas precēm, telpu noformēšanas materiāliem, apbalvojumiem, informatīviem materiāliem, ziediem, dāvanām, suvenīriem citu institūciju pārstāvjiem, precēm iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu (piemēram, apspriežu, semināru, kongresu) organizēšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai un citām precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai"

1.10. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2363 skaidrojumu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ēdināšanas izdevumus sociālās aprūpes iestāžu klientiem";

1.11. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 3295 šādā redakcijā:

"1.3 3295 Atmaksa valsts pamatbudžetā no valsts budžeta iestāžu līdzekļiem par valsts budžeta finansētajiem izdevumiem
    Kodā 3295 uzskaita:

Maksājumus, kas ieskaitāmi valsts pamatbudžeta ieņēmumos no valsts budžeta iestāžu līdzekļiem par valsts budžeta finansētajiem izdevumiem, ja līdzekļu resursu avots ir atlikums uz saimnieciskā gada sākumu (tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikums) vai transferta ieņēmumi. Kodu 3295 piemēro arī citos ar Finanšu ministriju saskaņotos gadījumos"

1.12. papildināt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6239 skaidrojumu aiz ceturtā teikuma ar teikumu šādā redakcijā:

"Pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti.";

1.13. svītrot pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6254 skaidrojuma otro teikumu;

1.14. svītrot pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6323 skaidrojuma otro teikumu;

1.15. svītrot pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6411 skaidrojumā vārdus "kā arī materiālu atbalstu aprūpējamā ģimenes locekļiem, lai nodrošinātu aprūpi mājās";

1.16. papildināt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6423 skaidrojumu aiz vārdiem "brīvprātīgi īstenotajām iniciatīvām ikvienā jautājumā" ar vārdiem "tai skaitā transporta izdevumu kompensācijas un stipendijas";

1.17. papildināt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6510 skaidrojuma pēdējo teikumu ar vārdiem "un atlīdzinājumu personai par tai nodarīto kaitējumu saskaņā ar likumu "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu", tai skaitā arī ar tiesas spriedumu par lietas izskatīšanu saistītos izdevumus un valsts nodevu";

1.18. svītrot pielikuma 1.5. apakšgrupas koda 7000 skaidrojuma otrajā teikumā vārdus "kuru deklarētā dzīvesvieta ir citā administratīvajā teritorijā";

1.19. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas kodu 7230 šādā redakcijā:

"1.5

7230

Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie uzturēšanas izdevumu transferti
    Kodā 7230 uzskaita:

Pašvaldības un tās padotības iestāžu vai pašvaldības padotības iestāžu savstarpējo uzturēšanas izdevumu transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu saņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

1.20. papildināt pielikuma 1.4. apakšgrupu aiz koda 7624 ar kodu 7629 šādā redakcijā:

"1.4 7629 Pārējās iepriekš neklasificētās iemaksas Eiropas Savienības budžetā"

1.21. izteikt pielikuma 1.4. apakšgrupas kodu 7630 šādā redakcijā:

"1.4

7630

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto programmu ietvaros"

1.22. svītrot pielikuma 1.4. apakšgrupas kodus 7631, 7632 un 7639;

1.23. papildināt pielikuma 1.4. apakšgrupas 7720 koda skaidrojumu ar pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Kodā 7720 neuzskaita maksājumus, kas tiek veikti Eiropas Savienības budžetā";

1.24. izteikt pielikuma 2.2. apakšgrupas kodu 9250 šādā redakcijā:

"2.2

9250

Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie kapitālo izdevumu transferti
    Kodā 9250 uzskaita:

Pašvaldības un tās padotības iestāžu vai pašvaldības padotības iestāžu savstarpējo kapitālo izdevumu transfertus, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un pasīvu saņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

01.01.2017