Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 549

Rīgā 2016. gada 16. augustā (prot. Nr. 40 34. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 4. novembra noteikumos Nr. 921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu un 9. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 4. novembra noteikumos Nr. 921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 174. nr.; 2009, 203. nr.; 2011, 75. nr.; 2012, 197. nr.; 2013, 154. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk - Regula Nr. 1308/2013);".

2. Papildināt noteikumus ar 1.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.3. Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģēto regulu (ES) Nr.  499/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1306/2013, grozot Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (turpmāk - Regula Nr. 499/2014)."

3. Aizstāt 3.2.  un 3.3. apakšpunktā skaitļus " 1234/2007" ar skaitļiem "1308/2013".

4. Aizstāt 5. punktā vārdus un skaitļus "Nr.  1234/2007 125.b panta" ar vārdiem un skaitļiem "Nr. 1308/2013 154. panta".

5. Aizstāt 15. punktā vārdus un skaitļus "Nr.  1234/2007 125.b panta" ar vārdiem un skaitļiem "Nr. 1308/2013 154. panta".

6. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Ražotāju grupas biedri pašu saražotos atzītos produktus realizē ar ražotāju grupas starpniecību saskaņā ar Regulas Nr.  543/2011 26. pantu un Regulas Nr.  499/2014 1. panta 1. punktu. Regulas Nr. 499/2014 1. panta 2. punktā minētais maksimālais atzīto produktu apjoms, ko ražotāju grupas biedrs ar ražotāju grupas atļauju var pārdot tieši saimniecībā vai ārpus tās gala patērētājiem personīgām vajadzībām, nepārsniedz 25 procentus no biedra saražoto un realizēto atzīto produktu kopējā apjoma."

7. Izteikt 31.4.1. un 31.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.4.1. ja paredzamā līguma summa pārsniedz 170 000 euro būvniecības iepirkumiem vai 70 000 euro iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iepirkumiem, tad atbalsta pretendents nosaka tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas ir pietiekams piedāvājumu sagatavošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem;

31.4.2. atzīšanas plānā paredzēto ieguldījumu attiecināmajām izmaksām saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu, ja tās ir lielākas par 700 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei. Ja iepirkuma procedūrā ir saņemts viens piedāvājums, ražotāju grupa dienestā iesniedz dokumentus, kas pierāda preču, pakalpojumu vai būvniecības līgumcenas pamatotību un atbilstību tirgus cenai;".

8. Izteikt 33.4 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.4 1. ražotāju grupa sagatavo maksājuma pieprasījumu sabiedriskā finansējuma saņemšanai par izdevumu summu, kas ražotāju grupai ir radusies, norēķinoties ar līzinga devēju, un iesniedz to dienestā pēc tam, kad izpildīti visi šie nosacījumi:

33.4 1.1. dienestā ir iesniegta finanšu līzinga līguma kopija (uzrāda oriģinālu), kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas līdz atzīšanas plāna īstenošanas beigām preces nonāk ražotāju grupas īpašumā, kā arī darījumu apliecinošie dokumenti un līzinga kompānijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka tā ir pilnībā norēķinājusies ar preces piegādātāju;

33.4 1.2. iegādātā prece atrodas pie ražotāju grupas un ir tās valdījumā;".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

19.08.2016