Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 548

Rīgā 2016. gada 16. augustā (prot. Nr. 40 33. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumos Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums"

Izdoti saskaņā ar
Sēklu un šķirņu aprites likuma
2. panta 1. punkta "b" apakšpunktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumos Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 32. nr.; 2012, 122. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Ja šķirnei ir nepieciešama šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšana, dienests iesniegumā minēto informāciju par iesniedzēju, augu sugu un šķirni triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas elektroniski nosūta Latvijas Lauksaimniecības universitātei."

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Ja šķirnei nav veikta šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude (turpmāk - šķirnes pārbaude), iesniedzējs iesniedz:

7.1. šķirnes pārbaudes veicējam - normatīvajos aktos par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi minēto iesniegumu;

7.2. dienestā - oriģinālo šķirnes sēklu paraugu, kas atdalīts no šķirnes pārbaudei nosūtītā parauga (hibrīdajām šķirnēm - arī vecākaugu līnijām), vai citas valsts oficiālās institūcijas apliecinājumu par to, ka šī institūcija nodrošina oriģinālā šķirnes parauga uzturēšanu un piegādi sertifikācijas vajadzībām. Iesniedzamā parauga lielums un kvalitāte atbilst normatīvajos aktos par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi noteiktajam. Dienestā neiesniedz kartupeļu sēklu paraugu vai attiecīgo apliecinājumu."

3. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Ja iesniegumā ir norādīta visa šo noteikumu pielikumā minētā informācija un iesniegti šo noteikumu 8. punktā minētie dokumenti, dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē to un tam pievienotos dokumentus, pieņem lēmumu reģistrēt iesniegumu šķirnes iekļaušanai katalogā un piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē iesniedzēju."

4. Aizstāt 11. punktā vārdus "par atteikumu virzīt šķirni iekļaušanai katalogā" ar vārdiem "nereģistrēt iesniegumu šķirnes iekļaušanai katalogā".

5. Aizstāt 19. punktā skaitli "12" ar skaitli "18".

6. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ja iesniedzēja vainas dēļ šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšana nav uzsākta 18 mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, dienests divu nedēļu laikā pēc šā termiņa beigām pieņem lēmumu par atteikumu virzīt šķirni iekļaušanai katalogā un par to rakstiski informē iesniedzēju."

7. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Ja pārtraukumi šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas laikā nav ilgāki par vienu novērtēšanas gadu, šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātus atzīst par pozitīviem, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem:

20.1. ja šķirnes saimniecisko īpašību, tostarp ražas un ziemcietības, kopējais novērtējums (ballēs) saskaņā ar šķirņu novērtēšanas rādītājiem, kas noteikti normatīvajos aktos par augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu, ir vienāds ar attiecīgo standartšķirnes vai standartšķirņu vidējo novērtējumu vai pārsniedz to;

20.2. ja daži saimniecisko īpašību novērtēšanas rādītāji pārsniedz attiecīgos standartšķirnes vai standartšķirņu vidējos rādītājus (novērtē, kad šķirnes saimniecisko īpašību kopējais novērtējums (ballēs) ir zemāks par standartšķirnes vai standartšķirņu vidējo novērtējumu) un tie ir būtiski audzēšanai vai izaudzētās ražas izmantošanai (neņemot vērā dažus zemākus rādītājus)."

8. Aizstāt 20.1 punktā vārdus "attiecīgā kultūrauga" ar vārdiem "attiecīgās sugas".

9. Izteikt 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"23. Pēc normatīvajos aktos par augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu norādīto šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātu saņemšanas dienests apkopo iegūto informāciju un līdz kārtējā gada 15. novembrim, bet, ja šo rezultātu sagatavošanu ir aizkavējuši ražas novākšanai neatbilstoši laikapstākļi vai citi pamatoti apstākļi, ne vēlāk kā līdz 20. novembrim Nacionālās augu šķirņu padomes augu šķirņu ekspertu grupām (turpmāk - ekspertu grupas) nosūta:

23.1. šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātus salīdzinājumā ar standartšķirni (standartšķirnēm) pa gadiem un izmēģinājumu vietām;

23.2. informāciju par šķirnes pārbaudi.

24. Saskaņā ar šo noteikumu 23. punktu dienests ekspertu grupām iesniedz saimniecisko īpašību novērtēšanas rezultātus tikai par tām šķirnēm, kas atbilst šādiem kritērijiem:

24.1. līdz kārtējā gada 10. novembrim ir iesniegts iesniegums un šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētais paraugs vai apliecinājums;

24.2. ir pabeigta šķirnes pārbaude un iesniegti šķirnes pārbaudi apliecinoši dokumenti, šķirne ir atzīta par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu;

24.3. ir pabeigts šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas cikls saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu."

10. Aizstāt 25. punktā vārdus "divas nedēļas" ar vārdiem "piecas darbdienas".

11. Izteikt 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"26. Ekspertu grupas piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23. punktā minētās informācijas saņemšanas to izvērtē un saskaņā ar šo noteikumu 20. punktā un 23.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem sniedz priekšlikumus Nacionālajai augu šķirņu padomei par šķirņu iekļaušanu katalogā. Dienests priekšlikumus noformē un nosūta Nacionālajai augu šķirņu padomei piecu darbdienu laikā pēc ekspertu grupas sanāksmes.

27. Nacionālā augu šķirņu padome piecu darbdienu laikā pēc ekspertu grupas priekšlikumu saņemšanas tos izvērtē un sniedz priekšlikumus dienestam par šķirņu iekļaušanu katalogā."

12. Aizstāt 37.1.1. apakšpunktā vārdu "platības" ar vārdiem "platības Latvijā".

13. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 22. februāra
noteikumiem Nr. 140

Informācija, kas ietverama iesniegumā šķirnes iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā

1. Informācija par iesniedzēju:

1.1. juridiskajai personai - nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

1.2. fiziskajai personai - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

2. Iesniedzējs - selekcionārs, selekcionāra tiesību īpašnieks, šķirnes uzturētājs (šķirnēm, kurām nav selekcionāra), selekcionāra, selekcionāra tiesību īpašnieka vai šķirnes uzturētāja pilnvarotais pārstāvis.

3. Informācija par selekcionāru:

3.1. juridiskajai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā, adrese, valstspiederība, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

3.2. fiziskajai personai - vārds, uzvārds, personas kods, adrese, valstspiederība, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

4. Aizsargātai šķirnei - informācija par selekcionāra tiesību īpašnieku:

4.1. juridiskajai personai - nosaukums, juridiskā adrese, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

4.2. fiziskajai personai - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

5. Informācija par šķirnes uzturētāju:

5.1. juridiskajai personai - nosaukums, adrese, valstspiederība, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

5.2. fiziskajai personai - vārds, uzvārds, adrese, valstspiederība, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

6. Augu sugas paplašināts nosaukums latīņu valodā, norādot ģinti, sugu, pasugu, varietāti.

7. Augu sugas nosaukums latviešu valodā.

8. Selekcionāra piešķirtais šķirnes pagaidu apzīmējums, šķirnes nosaukums (ja tas ir atzīts) vai priekšlikums šķirnes nosaukumam (ja tas nav atzīts), šķirnes nosaukuma sinonīmi (ja tādi ir).

9. Valsts, kurā šķirne izveidota.

10. Informācija par to, vai šķirne ir ģenētiski modificēta.

11. Informācija par šķirni raksturojošiem rādītājiem, kas minēti Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu kopējā katalogā un Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā.

12. Informācija par iesniegumiem šķirnes iekļaušanai citu valstu nacionālajos katalogos un selekcionāra tiesību piešķiršanu citās Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) dalībvalstīs (iesniegums, iesniegšanas datums, iesnieguma reģistrācijas numurs, datums, kad šķirne iekļauta katalogā, un (vai) selekcionāra tiesību piešķiršanas datums, valsts, šķirnes nosaukums, patents).

13. Informācija par atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi (kad un kur tā pabeigta, notiek vai notiks).

14. Iesniegumam pievienojamo dokumentu saraksts:

14.1. šķirnes apraksta tehniskā anketa;

14.2. šķirnes apraksts;

14.3. šķirnes pārbaudes pārskats;

14.4. pilnvarojums (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis);

14.5. informācija par šķirnes sākotnējo komponentu numuriem un nosaukumiem (ja tādi ir), šķirnes izcelsmes tipiem;

14.6. kartupeļiem - apliecinājums par šķirnes izturību pret kartupeļu vēzi un kartupeļu cistu nematodēm.

15. Valsts nodevas samaksas datums.

16. Datums, paraksts un zīmogs.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

19.08.2016