Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-16

Jelgavā 2016.gada 30.jūnijā (prot. Nr.7/3)

Grozījumi Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
10.panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas
1., 2., 4., 5., 7., 9., 10.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt
pašvaldības nodevas" 16.1 punktu

Izdarīt Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu I nodaļas "Vispārīgie noteikumi" 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Dokumenti, kas saistīti ar nodevas samaksu, iesniedzami Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, izņemot noteikumu 12., 24.punktā un 28.13.apakšpunktā noteikto nodevu, kuri iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība"."

2. Izteikt noteikumu V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Nodeva par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu".

3. Aizstāt noteikumu V nodaļas 20.punktā vārdu "saņemšanu" ar vārdu "izdošanu".

4. Papildināt noteikumu V nodaļu ar 20.1punktu šādā redakcijā:

"20.1 Nodevas likme par būvniecības ieceres akceptu:

Nr.p.k.

Nodevas objekts

euro

20.11.

Fiziskām personām:

 

20.11.1.

Izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā

10,00

20.11.2.

Izdarot atzīmi apliecinājuma kartē

15,00

20.12.

Juridiskām personām:

 

20.12.1.

Izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā

15,00

20.12.2.

Izdarot atzīmi apliecinājuma kartē

20,00

"

5. Papildināt noteikumu V nodaļas 21.punktu pēc vārda "Nodeva" ar vārdiem "par būvatļaujas izdošanu".

6. Papildināt noteikumu V nodaļu ar 21.1punktu šādā redakcijā:

"21.1 Nodeva par būvniecības ieceres akceptu jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas. Ja Būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva tiek atmaksāta. Ja būvniecības iecere ir akceptēta, bet netiek realizēta, iekasēto nodevu neatmaksā."

7. Svītrot noteikumu V nodaļas 22.punktu.

8. Izteikt noteikumu VI nodaļas "Nodeva par suņu turēšanu" 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Nodeva par suņa turēšanu, kurš sasniedzis 6 mēnešu vecumu, ir 6,00 euro gadā. Nodeva jāsamaksā katru gadu līdz 31.martam."

9. Papildināt noteikumu VI nodaļu ar 24.1punktu:

"24.1 Nodeva par suni, kurš iegādāts vai sasniedzis 6 mēnešu vecumu pēc 31.marta, jāsamaksā viena mēneša laikā proporcionāli atlikušo mēnešu skaitam, ieskaitot suņa reģistrācijas mēnesi."

10. Izteikt noteikumu VI nodaļas 25.punktu šādā redakcijā:

"25. No nodevas samaksas atbrīvo:

25.1. personas ar I un II invaliditātes grupu, kā arī visas personas ar redzes invaliditāti,

25.2. personas, kuru suņi atrodas norobežotā īpašuma iekšējā teritorijā,

25.3. valsts iestādes, kuru darbībā tiek izmantoti dienesta suņi."

11. Svītrot noteikumu VI nodaļas 26. un 27.punktu, VII nodaļas "Nodeva par pašvaldības oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" 28.11. un 28.12.apakšpunktu.

12. Izteikt noteikumu VII nodaļas 28.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

28.13.

arhīva izziņu no kapsētu reģistriem

3,00

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.16-16 "Grozījumi Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts 1.1. Saistošie noteikumi "Grozījumi Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" (turpmāk - Saistošie noteikumi) izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 1., 5. un 10.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas" 15., 151. un 16.1 punktu.
1.2. Saistošie noteikumi papildināti ar nodevas likmi par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē. Nodeva maksājama pirms dokumentu iesniegšanas. Ja Būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva tiek atmaksāta.
1.3. Saistošajos noteikumos noteikts, ka nodeva par suņa turēšanu ir 6,00 euro gadā, kas jāsamaksā līdz katra gada 31.martam par suni, kurš sasniedzis 6 mēnešu vecumu. Kā arī precizētas personas, kuras atbrīvotas no nodevas samaksas.
1.4. Saistošie noteikumi paredz atcelt nodevas par: būvatļaujas pagarināšanu, atļauju par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu ielas sarkano līniju robežās par vienu gadu; atļauju stāvvietai uz ielas vienai transporta vienībai par vienu mēnesi.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums 2.1. Ņemot vērā Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumus Nr.36 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas"", saistošie noteikumi papildināti ar nodevu par būvniecības ieceres akceptu.
2.2. Saistošajos noteikumos precizēts pašvaldības nodevas par suņa turēšanu apmērs un samaksas termiņš, kā arī no nodevas samaksas atbrīvotās personas.
2.3. Nodeva par atļauju servisa ceļa zīmju uzstādīšanai ielas sarkano līniju robežās par vienu gadu un nodeva par atļauju stāvvietai uz ielas vienai transporta vienībai par vienu mēnesi saistošajos noteikumos atceltas, jo šādas atļaujas netiek izsniegtas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā būtiski neietekmē.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi administratīvās procedūras būtiski neietekmē.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

28.07.2016