Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.210

Rīgā 2016.gada 5.jūlijā (prot. Nr.76, 4.§)

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma "Par autoceļiem" 6.panta 4.1daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.27, Nr.212; 2015, Nr.64; 2016, Nr.67) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. iedzīvotāja karte - dokuments, ko maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmumu, par saistošo noteikumu 17.punktā noteikto maksu izsniedz iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir šo saistošo noteikumu 14.1.-14.4.apakšpunktā un 14.6.apakšpunktā norādītajā teritorijā, ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir iedzīvotāja īpašumā, valdījumā vai turējumā. Iedzīvotāja karte apliecina tās īpašnieka tiesības lietot maksas autostāvvietu tajā ielas posmā, kurā ir iedzīvotāja kartē norādītā adrese. Iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir šo saistošo noteikumu 14.4.apakšpunktā norādītajā teritorijā, izsniedz vienu iedzīvotāju karti attiecīgajā adresē, un to ir tiesības lietot visā 14.4.apakšpunktā norādītajā teritorijā. Ja šo saistošo noteikumu 14.1.-14.4.apakšpunktā un 14.6.apakšpunktā norādītajā teritorijā ielas posmā, kurā ir iedzīvotāja deklarētā dzīvesvieta, nav maksas autostāvvietas, to izsniedz lietošanai tā paša vai tuvākā kvartāla ielas posmā attiecīgajā maksas autostāvvietu zonā, kur ierīkota maksas autostāvvieta;";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 14.4.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.4.1 par maksas autostāvvietas lietošanas dienu - 2 euro V zonas teritorijā, kuras robeža noteikta pa Pludmales ielu, no Mazsalacas ielas līdz Kāpu prospektam, pa Kāpu prospektu, no Pludmales ielas līdz Šalkones ielai, pa Šalkones ielu, no Kāpu prospekta līdz Garciema ielai, pa Garciema ielu, no Šalkones ielas līdz Paceplīša ielai, pa Paceplīša ielu, no Garciema ielas līdz Mazsalacas ielai, pa Mazsalacas ielu, no Paceplīša ielas līdz Pludmales ielai, un kurā ietilpst arī Pludmales iela no Mazsalacas ielas līdz Mangaļu prospektam un Mangaļu prospekts no Pludmales ielas līdz dzelzceļam (turpmāk - V zonas teritorija). Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu V zonas teritorijā ir 2 euro;";

1.3. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Maksas autostāvvietas lietotājam par maksas autostāvvietas lietošanu, izņemot svētku dienas, jāmaksā:

11.1. šo saistošo noteikumu 14.1.-14.3.apakšpunktā noteiktajā teritorijā darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00;

11.2. šo saistošo noteikumu 14.4.apakšpunktā noteiktajā teritorijā katru dienu no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00;

11.3. šo saistošo noteikumu 14.4.1apakšpunktā noteiktajā teritorijā no 1.maija līdz 30.septembrim katru dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00;

11.4. šo saistošo noteikumu 14.6.apakšpunktā noteiktajā teritorijā saskaņā ar uzstādītajām ceļa zīmēm.";

1.4. papildināt 14.6.apakšpunktu aiz skaitļa "14.4." ar skaitli ", 14.4.1";

1.5. aizstāt 14.13.apakšpunktā skaitli "5" ar skaitli "4";

1.6. papildināt 18.2. un 18.3.apakšpunktu aiz vārda "mazāka" ar vārdiem ", izņemot V zonas teritoriju";

1.7. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 60 minūtēm pārsniedz ar priekšapmaksu apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku, samaksu apliecinošs dokuments nav novietots šo saistošo noteikumu 20.5.apakšpunktā noteiktajā kārtībā vai apmaksa veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka, maksas autostāvvietas lietotājs veic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu septiņkāršā stundas tarifa apmērā par katru kalendāro dienu, kas ir maksas autostāvvietas darba diena, A, B, C, R un D zonas teritorijā un trīskāršā dienas tarifa apmērā V zonas teritorijā par katru kalendāro dienu atbilstoši šādai likmei:

21.1. 20,50 euro dienā - A zonas teritorijā;

21.2. 17 euro dienā - B zonas teritorijā;

21.3. 13,50 euro dienā - C zonas teritorijā;

21.4. 53 euro dienā - R zonas teritorijā;

21.5. 10 euro dienā - D zonas teritorijā;

21.6. 6 euro dienā - V zonas teritorijā."

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 5.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.210 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts paredz noteikt Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu zonu Vecāķos (V zonas teritorija), kurā, novietojot transportlīdzekli, būs jāmaksā 2 euro dienā. Tāpēc Rīgas domes saistošie noteikumi tiek papildināti ar 14.4.1apakšpunktu, kurā tiek noteikta pašvaldības maksas autostāvvietu teritorija Vecāķos V zonas teritorijā.
Ievērojot norādīto, sistēmiski tiek precizēti arī citi Rīgas domes saistošo noteikumu punkti.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2016.gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.206), tāpēc Vecāķu teritorija ir uzskatāma par Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu D zonas teritoriju, tādējādi ir palielinājusies maksas autostāvvietas lietošanas dienas maksa. Izvērtējot esošo situāciju, lai uzlabotu Vecāķu pludmales apmeklētāju iespējas piekļūt pludmalei, saistošajos noteikumos Nr.206 nepieciešams izdarīt grozījumus.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietas saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.206 apsaimnieko Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", kura iegūtos līdzekļus no autostāvvietu lietošanas novirza izdevumu segšanai par maksas autostāvvietu apsaimniekošanu. Ņemot vērā norādīto, ar saistošo noteikumu grozījumiem netiek paredzēta ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Netiek paredzēta būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek būtiski mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām par saistošajiem noteikumiem nav veiktas, taču, izstrādājot projektu, tas tika saskaņots ar Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekotāju Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

27.07.2016