Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 477

Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 31. §)
Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 520)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 17. punktu un 59. panta trešo daļu
(Grozīta ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 335)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā finansē speciālās izglītības iestādes un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klases (grupas).

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 520)

2. No valsts budžeta mērķdotācijas finansē:

2.1. pašvaldību padotībā esošo speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, uzturēšanas izdevumus, pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

2.2. pašvaldību padotībā esošo speciālās izglītības iestāžu (kas nenodrošina internāta pakalpojumus), vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu un speciālās izglītības pirmsskolas grupu pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 520; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 335; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398)

3. Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšanai pašvaldības nodrošina, ka šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētās izglītības iestādes katru gadu līdz 5. septembrim Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) ievada un apstiprina informāciju par izglītojamo skaitu attiecīgā gada 1. septembrī pa klasēm (grupām) un izglītības programmām.

(Grozīts ar MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 361; grozījums punktā stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

3.1 Noteikumi īstenojami no pašvaldību budžeta un no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

(MK 30.08.2016. noteikumu Nr. 575 redakcijā)

3.2 Nav pieļaujama finansējuma pārdale starp pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

II. Kārtība, kādā finansē izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus

4. Šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus par speciālo izglītības programmu izglītojamiem ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un jauktiem attīstības traucējumiem, kā arī par profesionālo pamatizglītības programmu izglītojamiem finansē, ievērojot uzturēšanas izdevumu normatīvu (gadā) vienam speciālās izglītības iestādes izglītojamam atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam, piemērojot šādus koeficientus:

4.1. izglītojamam, kurš internāta pakalpojumu saņem pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju, – 1,35;

4.2. izglītojamam, kurš nesaņem internāta pakalpojumus, – 0,85.

(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 398 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 609; grozījums punkta ievaddaļā piemērojams ar 01.09.2020., sk. 22.3 punktu)

5. Valsts budžeta mērķdotācijas apmēru šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai nosaka laikposmam no attiecīgā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam, pamatojoties uz sistēmā esošo informāciju par izglītojamo skaitu attiecīgā gada 1. septembrī.

(Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398)

6. Izglītības iestādes uzturēšanas izdevumus šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajām izglītības iestādēm sedz no pašvaldību budžeta finanšu līdzekļiem.

7. (Svītrots ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 335)

III. Kārtība, kādā no valsts budžeta finansē pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

8. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) aprēķina un sadala pašvaldībām valsts budžeta mērķdotāciju, kas paredzēta speciālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ievērojot:

8.1. izglītojamo skaitu speciālās izglītības iestādes īstenotajās speciālās izglītības programmās attiecīgā gada 1. septembrī;

8.2. izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo skolotāju likmju skaitu vienam izglītojamam saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1. tabulu;

8.3. zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi.

(Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398)

9. Ministrija papildus šo noteikumu 8. punktā noteiktajam aprēķina un sadala pašvaldībām:

9.1. speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus, paredzēto finansējumu internāta skolotāju darba apmaksai, nosakot vienu internāta skolotāja likmi uz četriem internātā dzīvojošiem izglītojamiem ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmu kodi saskaņā ar normatīvo regulējumu par pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem – 21015911, 21015921) un vienu internāta audzinātāja likmi uz deviņiem internātā dzīvojošiem citu speciālo izglītības programmu izglītojamiem;

9.2. speciālajām izglītības iestādēm paredzēto finansējumu atbalsta personāla darba samaksai 18 procentu apmērā no šo noteikumu 8. punktā un 9.1. apakšpunktā minētās aprēķinātās mērķdotācijas.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 438; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 335; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398)

10. (Svītrots ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398)

11. Ministrija aprēķina valsts budžeta mērķdotācijas apmēru vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.

12. Finansējumu speciālo izglītības iestāžu vadītāju, vadītāja vietnieku un izglītības metodiķu darba samaksai aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 2. tabulu.

13. Finansējumu piemaksām par darbu īpašos apstākļos aprēķina saskaņā ar normatīvajā regulējumā par pedagogu darba samaksu noteikto apmēru.

13.1 Papildu finansējumu piemaksām pedagogiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanu no 2017. gada 10. augusta ir ieguvuši profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi, aprēķina līdz trim procentiem no šo noteikumu 8., 9. un 12. punktā minētās mērķdotācijas.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 520 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398)

14. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 520)

15. Ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām valsts budžeta mērķdotāciju speciālās izglītības pirmsskolas grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai.

(Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398)

16. Valsts budžeta mērķdotācijas apmēru pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no attiecīgā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam ministrija aprēķina, pamatojoties uz sistēmā esošo informāciju par izglītojamo skaitu attiecīgā gada 1. septembrī.

17. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 520)

17.1 Pašvaldības piecu darbdienu laikā pēc mērķdotāciju sadalījuma apstiprināšanas Ministru kabinetā ievada sistēmā informāciju par piešķirtās mērķdotācijas apjomu katrā izglītības iestādē, ievērojot, ka kopējais pedagogu tarifikācijās uz kārtējā gada 1. septembri neatspoguļotais finansējums nepārsniedz divus procentus no pašvaldībai piešķirtās mēneša mērķdotācijas pedagogu darba samaksai.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 361; grozījums punktā stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

18. (Svītrots ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 438)

III1. Pārskatu sniegšanas kārtība

(Nodaļa MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

18.1 Pašvaldības līdz kārtējā gada 20. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 20. janvārim – par periodu no iepriekšējā gada 1. septembra līdz iepriekšējā gada 31. decembrim un iesniedz to ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā (turpmāk – ePārskatu sistēma):

18.1 1. šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (3. pielikuma 1. tabula);

18.1 2. šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem (3. pielikuma 2. tabula).

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 520)

18.2 Apstiprinot šo noteikumu 18.1 punktā minēto pārskatu ePārskatu sistēmā, pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarotā persona apliecina, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši tās piešķiršanas mērķim – attiecīgi pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām vai izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

18.3 Ministrija viena mēneša laikā pārbauda un apstiprina pašvaldības iesniegtos un apstiprinātos pārskatus ePārskatu sistēmā.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

18.4 Ja pašvaldību pārskatos par mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām uzrādītais atlikums uz kārtējā budžeta gada sākumu pārsniedz vienu procentu no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 398; MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 361; grozījums punktā stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

IV. Noslēguma jautājumi

19. Uzturēšanas izdevumus līdz 2017. gada 31. decembrim pašvaldību internātskolās sedz:

19.1. no valsts budžeta mērķdotācijas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros – par internātskolā uzņemtiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kā arī izglītojamiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;

19.2. pašvaldība – ja pašvaldība nevar nodrošināt tās administratīvajā teritorijā deklarētam izglītojamam vai izglītojamam, kas izmanto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus, iespēju apgūt pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu izglītības iestādē, kas atrodas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā;

19.3. izglītojamā vecāki – ja netiek izmantota pašvaldības piedāvātā iespēja apgūt pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu izglītības iestādē, kas atrodas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 575)

20. Uzturēšanas izdevumus pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim no valsts budžeta finanšu līdzekļiem sedz 30 procentu apmērā.

21. Maksu par šo noteikumu 19. punktā minētajiem pakalpojumiem nosaka atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam. Līgumu par izglītojamā aprūpi internātskolā slēdz izglītības iestāde ar vecākiem vai pašvaldību. Maksājumus veic saskaņā ar līgumu par izglītojamā aprūpi internātskolā (4. pielikums).

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumus Nr. 825 "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 142. nr.; 2013, 208. nr.; 2014, 168. nr.)

22.1 Ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu (saskaņojot to ar ministriju) par pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju un nodod speciālo pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu pašvaldības speciālajai internātskolai, tad mērķdotāciju speciālās internātskolas pedagogu darba samaksai un uzturēšanas izdevumu segšanai no 2018. gada 1. janvāra aprēķina, ņemot vērā izglītojamo skaitu speciālajā internātskolā un izglītojamo skaitu reorganizētās speciālās pirmsskolas izglītības iestādes speciālās pirmsskolas izglītības programmās 2017. gada 1. septembrī.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

22.2 Pedagogiem, kuriem profesionālās darbības 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam, līdz kvalitātes pakāpi apliecinošā dokumenta derīguma termiņa beigām profesionālās darbības kvalitātes piemaksām nepieciešamo finansējumu ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām, ņemot vērā:

22.2 1. informāciju par pedagogu, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi, mēneša darba likmju skaitu attiecīgā gada 1. septembrī, ko pašvaldības vai izglītības iestādes ir ievadījušas un apstiprinājušas sistēmā līdz attiecīgā gada 5. septembrim;

22.2 2. piemaksas apmēru atbilstoši Izglītības likuma pārejas noteikumu 59. punktam;

22.2 3. valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 520 redakcijā)

22.3 Grozījumu šo noteikumu 4. punkta ievaddaļā, kas paredz pašvaldību padotībā esošo speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus par profesionālo pamatizglītības programmu izglītojamiem finansēt šo noteikumu 4. punktā noteiktajā kārtībā, piemēro ar 2020. gada 1. septembri.

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

22.4 Pašvaldības līdz 2021. gada 30. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, un iesniedz ePārskatu sistēmā, ievērojot šo noteikumu 18.1, 18.2, 18.3 un 18.4 punktā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību.

(MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

22.5 Pašvaldības līdz 2022. gada 20. janvārim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, un iesniedz ePārskatu sistēmā, ievērojot šo noteikumu 18.1, 18.2, 18.3 un 18.4 punktā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību.

(MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

23. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 15. jūlija
noteikumiem Nr. 477
Uzturēšanas izdevumu normatīvs (gadā) vienam speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus, izglītojamam, kas saņem internāta pakalpojumus

(Pielikums grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 438; pielikuma nosaukums grozīts ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 335)

Nr.
p. k.

Uzturēšanas izdevumi

Summa (euro)

1.

Izglītības iestāžu darbinieku (izņemot pedagogus) atlīdzība1 038,70

2.

Remontdarbi un iestādes uzturēšanas pakalpojumi405,52

3.

Siltumapgāde327,26

4.

Komandējumi un dienesta braucieni5,69

5.

Mācību līdzekļi65,45

6.

Ēdināšanas izdevumi725,66

7.

Zāles un citi medicīnas materiāli, iekārtas un to uzturēšana19,92

8.

Energoresursi, celtniecības materiāli189,24

9.

Iekārtas, sadzīves tehnika, mēbeles un cits inventārs381,33

 Kopā

3 158,77

 Vienā mēnesī

263,23
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 15. jūlija
noteikumiem Nr. 477
Nepieciešamais pedagoģisko likmju skaits uz izglītojamo izglītības programmas īstenošanai

(Pielikums grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 520)

1. tabula

Nr.
p. k.

Izglītības programma (izglītības programmu kodi saskaņā ar normatīvajiem regulējumiem par izglītības standartiem un izglītības programmu paraugiem)

Nepieciešamais pedagoģisko likmju skaits uz izglītojamo izglītības programmas īstenošanai

1.Izglītības programmu kodi 01015111, 01015121, 21015111, 21015121, 31015111, 31015121 izglītojamiem ar redzes traucējumiem0,23
2.Izglītības programmu kodi 01015211, 01015221, 21015211, 21015221, 31015211, 31015221 izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem0,26
3.Izglītības programmu kodi 01015311, 01015321, 21015311, 21015321, 31015311, 31015321 izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem0,16
4.Izglītības programmu kodi 01015411, 01015421, 21015411, 21015421, 31015411, 31015421 izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām0,10
5.Izglītības programmu kodi 01015511, 01015521, 21015511, 21015521, 31015511, 31015521 izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem0,16
6.Izglītības programmu kodi 01015611, 01015621, 21015611, 21015621, 31015611, 31015621 izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem0,15
7.Izglītības programmu kodi 01015711, 01015721, 21015711, 21015721, 31015711, 31015721 izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem0,14
8.Izglītības programmu kodi 01015811, 01015821, 21015811, 21015821 izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem0,16
9.Izglītības programmu kodi 01015911, 01015921, 21015911, 21015921 izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem0,36
10.Pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111, 21011121)0,09
11.Profesionālā pamatizglītība speciālajā izglītībā (pirmā līmeņa profesionālā kvalifikācija)0,15

Administratīvā pedagoģiskā personāla skaits speciālās izglītības iestādē

2. tabula

Nr.
p. k.

Amats

Izglītojamo skaits speciālās izglītības iestādē

līdz 50

51–100

101–150

151–200

vairāk par 200

1.Skolas direktors11111
2.Skolas direktora vietnieks1222,52,5
3.Skolas direktora vietnieks*11111
4.Izglītības metodiķis*22222
Piezīme. * Amats tiek noteikts speciālās izglītības iestādē, kurai ir piešķirts attīstības centra statuss.
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 15. jūlija
noteikumiem Nr. 477

(Pielikums MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 361 redakcijā)

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu
Datu apkopošanas pamatojums –
Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība"
Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED
Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
  
 KODI
Pašvaldības nosaukums 
Pārskata periods 

euro, centi

KodsPosteņa nosaukums62. resora programma
01.00.00
Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
tai skaitā izglītības iestādes veids,
izglītības programmas veids
speciālās pirmsskolas izglītības iestādes1speciālās izglītības pirmsskolas grupasspeciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus
AB1234
ATL_sakAtlikums uz pārskata perioda sākumu    
KORIepriekšējo pārskatu periodu korekcija    
MERK_DOTSaņemts pārskata periodā/mērķdotācija
(saņemts no Izglītības un zinātnes ministrijas)
    
PASV_UZ_IZMPašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz Izglītības un zinātnes ministriju (atpakaļ pārskaitītais finansējums)    
10002Atlīdzība pedagogiem kopā (1100 + 1200)    
11002Atalgojums, t. sk. (informācijai) piemaksas par:    
3. kv33. kvalitātes pakāpi    
4. kv34. kvalitātes pakāpi    
5. kv35. kvalitātes pakāpi    
1. kv41. kvalitātes pakāpi    
2. kv42. kvalitātes pakāpi    
3. kv43. kvalitātes pakāpi    
11402Piemaksas, prēmijas un naudas balvas:    
11452Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas    
11462Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)    
11472Piemaksa par papildu darbu    
11482Prēmijas un naudas balvas    
11492Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)    
12002Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas    
12102Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    
12202Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi    
12212Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    
Slimības nauda5    
Atlaišanas pabalsti6    
ATL_beigAtlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + MERK_DOT − PASV_UZ_IZM − 1000)    
ATL_faktFaktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām    
Piezīmes.

1 Informācija par speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm iesniedzama par laikposmu līdz 2020. gada 31. augustam.

2 Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa – finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

3 Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam.

4 Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts pēc 2017. gada 9. augusta.

5 Darbnespējas A lapu apmaksa.

6 Atlaišanas pabalsti, kas izmaksāti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 3. panta ceturto daļu.

Paskaidrojums par:

ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

Darījuma aprakstsSumma
  

ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

Darījuma aprakstsSumma
  

1221. rindā "Atlaišanas pabalsti" iekļautajiem datiem:

Izglītības iestādes nosaukumsSumma
  
  
 Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)
 
Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 15. jūlija
noteikumiem Nr. 477
Līgums par izglītojamā aprūpi internātskolā
   

(līguma noslēgšanas vieta)

 

(datums)

 

,

(izglītības iestādes nosaukums, amatpersonas amats, vārds, uzvārds
(turpmāk – izpildītājs))

 

kas darbojas, pamatojoties uz internātskolas nolikumu, no vienas puses, un

 

,

(pašvaldības nosaukums, amatpersonas amats, vārds, uzvārds)

 

kas darbojas saskaņā ar domes nolikumu, vai

 

(vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds, personas kods,

 

pases numurs, tās izdošanas datums un vieta, dzīvesvietas adrese)

(turpmāk – pasūtītājs), no otras puses, noslēdz šādu līgumu

I. Līguma priekšmets

1. Izpildītājs, pamatojoties uz noslēgto līgumu, nodrošina izglītojamā

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

aprūpi internātskolā laikposmā no līdz , bet
 

(datums)

 

(datums)

 

Pasūtītājs, pamatojoties uz noslēgto līgumu, maksā par izglītojamā aprūpi.

II. Pušu pienākumi un tiesības

2. Izpildītājs apņemas nodrošināt šā līguma 1. punktā minētā izglītojamā aprūpi internātskolā atbilstoši tās nolikumam un citiem normatīvajiem aktiem, ar kuriem Pasūtītājs iepazīstināms pirms līguma noslēgšanas.

3. Izpildītājam ir tiesības laikus saņemt samaksu par sniegtajiem aprūpes pakalpojumiem.

4. Pasūtītāja pienākums ir segt izdevumus par šā līguma 1. punktā minētā izglītojamā uzturēšanos internātskolā, un to apmērs ir _____ euro mēnesī, tai skaitā ēdināšanas izdevumi _____ euro mēnesī.

5. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no izpildītāja informāciju par aprūpes pakalpojumu kvalitāti, aprūpes izdevumu aprēķināšanas kārtību un to izlietojumu.

III. Norēķinu kārtība un termiņi

6. Pasūtītājs par šā līguma 1. punktā minētā izglītojamā uzturēšanos internātskolā veic maksājumus

 

(samaksas veids, izpildītāja konta numurs)

7. Pasūtītājs maksājumu par katru nākamo mēnesi veic līdz kārtējā mēneša .
 

(datums)

 

8. Pasūtītājs pēc vienošanās ar izpildītāju var veikt maksājumus reizi ceturksnī, pusgadā vai par visu laikposmu, par kuru noslēgts līgums.

IV. Līguma darbības termiņš un pirmstermiņa izbeigšana

9. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz .
 

(šā līguma 1. punktā noteiktais datums)

 

10. Līguma pirmstermiņa izbeigšana notiek pēc pušu vienošanās.

V. Citi noteikumi

11. Puses ir atbildīgas par līguma noteikumu izpildi.

12. Strīdus, kas radušies saistībā ar līguma izpildi, izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. Visi līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski un apstiprināti ar pušu parakstiem.

14. Līgums sastādīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Eksemplāru skaits nav attiecināms uz elektroniska dokumenta veidā noformētiem līgumiem.

VI. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti

Izpildītājs

 

Pasūtītājs

   

(vārds, uzvārds, paraksts)

Z. v

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Z. v.

Piezīme. Līguma rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
01.07.2021