Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 443

Rīgā 2016. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 33 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
28. panta otro un septīto daļu un
28.1 panta otro un piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 42., 189., 205. nr.; 2010, 150. nr.; 2012, 142. nr.; 2013, 158., 234. nr.; 2014, 82. nr.; 2015, 250. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 14. punkta trešo teikumu;

1.2. aizstāt 20. punktā vārdus "komersantam izsniedz trijos eksemplāros" ar vārdiem "nosūta komersantam, pārvades sistēmas operatoram un publiskajam tirgotājam (turpmāk - tirgotājs)";

1.3. aizstāt 24. punktā vārdus "uz publiskā tirgotāja (turpmāk - tirgotājs)" ar vārdiem "uz tirgotāja";

1.4. izteikt 52.2.1., 52.2.2. un 52.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.2.1. koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 4 MW, bet mazāka par 20 MW, jaudas komponenti par vienu uzstādīto elektrisko megavatu gadā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

J = 153 527 × s;

52.2.2. koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 20 MW, bet mazāka par 100 MW, jaudas komponenti par vienu uzstādīto elektrisko megavatu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

J = 119 237 × s;

52.2.3. koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 100 MW, jaudas komponenti par vienu uzstādīto elektrisko megavatu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

J = 102 304 × s, kur

J - jaudas komponente par vienu uzstādīto elektrisko megavatu gadā (EUR/MW gadā);

s - cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai;";

1.5. izteikt 53.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.1. koģenerācijas elektrostacijām, kas par kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus vai kūdru:

C = kAER × s, kur

C - cena bez pievienotās vērtības nodokļa, par kādu tirgotājs iepērk koģenerācijā saražoto elektroenerģiju (EUR/MWh);

kAER - cenas diferencēšanas koeficients atjaunojamos energoresursus vai kūdru izmantojošām elektrostacijām, kas atkarīgs no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas;

s - cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai;";

1.6. izteikt 53.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.2. pārējām koģenerācijas elektrostacijām:

, kur

Tg - regulatora apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši dabasgāzes faktiskajai siltumspējai (EUR/tūkst. n. m3);

k - cenas diferencēšanas koeficients, kas atkarīgs no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas;

s - cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai;";

1.7. papildināt noteikumus ar 54.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.3. lieto cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai s atbilstoši šo noteikumu 54.3 punktam.";

1.8. svītrot 54.1 un 54.2 punktā skaitli "53.1.";

1.9. papildināt noteikumus ar 54.3 punktu šādā redakcijā:

"54.3 Šo noteikumu 52., 53. un 55. punktā minētajās formulās izmantotais cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai s:

54.3 1. nav mazāks par 0 un nepārsniedz 1, un ir noteikts ministrijas lēmumā saskaņā ar šo noteikumu 56.2 vai 56.12 punktu;

54.3 2. ir vienāds ar 1, ja ministrija nav izdevusi lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 56.2 vai 56.12 punktu.";

1.10. aizstāt 55.1. apakšpunktā formulu "" ar formulu "";

1.11. aizstāt 55.2. apakšpunktā formulu "" ar formulu "";

1.12. papildināt 55.2. apakšpunkta skaidrojumu daļu ar tekstu "s - cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai.";

1.13. papildināt noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV1. Nosacījumi pārkompensācijas izvērtēšanai un novēršanai

56.1 Ja elektroenerģijas ražotājs par koģenerācijas staciju ar jaudu, kas nepārsniedz 4 MW, izmanto tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. pantu, piecus pilnus kalendāra gadus, ieskaitot gadu, par kuru tiek iesniegts šo noteikumu 40. punktā minētais pārskats, un komersants nav iesniedzis šo noteikumu 56.3 punktā minēto aprēķinu, ministrija divu mēnešu laikā pēc minētā pārskata saņemšanas veic aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu.

56.2 Ja atbilstoši šo noteikumu 56.1, 56.4 vai 56.8 punktā minētajam aprēķinam elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējā peļņas norma visam atbalsta periodam pārsniedz 9 %, ministrija veic aprēķinu par cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai saskaņā ar šo noteikumu 56.18, 56.19 un 56.20 punktu un pieņem lēmumu, ar kuru nosaka šo noteikumu 53. punktā minētajās formulās izmantojamo cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai s. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.

56.3 Ja komersants nepiekrīt ministrijas veiktā aprēķina par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam rezultātam vai pēc savas iniciatīvas, ja komersants izmanto šo noteikumu 56.1 punktā minētās tiesības mazāk nekā piecus pilnus kalendāra gadus vai ir mainīta elektrostacijas elektriskā vai siltuma jauda, tas iesniedz ministrijā zvērināta revidenta apstiprinātu aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam un to pamatojošus dokumentus. Aprēķinu veic šādā kārtībā:

56.3 1. aprēķinā izmanto šo noteikumu 8. pielikuma I sadaļā minētās formulas, aizstājot līmeņatzīmju vērtības ar faktiskajām un paredzamajām ieņēmumu un izdevumu vērtībām;

56.3 2. tīrās naudas plūsmas aprēķinā komersanti iekļauj koģenerācijas elektrostacijā veiktās investīcijas, kuras nepieciešamas elektrostacijas paredzētajā dzīves ciklā, tā pagarināšanai vai efektivitātes paaugstināšanai. Tīrās naudas plūsmas aprēķinā papildu investīciju apjomu (EUR) iekļauj gadā, kurā tās tikušas veiktas;

56.3 3. veicot aprēķinu par pagātnes periodu, komersants norāda koģenerācijas elektrostacijas faktiskās ieņēmumu un izdevumu vērtības;

56.34. veicot aprēķinu nākotnes periodiem, komersantam jāievēro šādi nosacījumi:

56.3 4.1. elektroenerģijas cena nākotnes periodiem jāpamato ar NASDAQ OMX biržas elektroenerģijas finanšu kontraktu cenu kotāciju Latvijas vai Somijas cenu apgabalam. Izmantojot Somijas cenu apgabala elektroenerģijas finanšu kontraktu cenu kotāciju, elektroenerģijas cenu nākotnes periodiem Latvijas cenu apgabalam nosaka, pieskaitot Somijas un Latvijas cenu starpību (EUR/MWh) attiecīgajam gadam. Aprēķinos jāizmanto vidējās cenu kotācijas pēdējā mēneša laikā pirms aprēķinu iesniegšanas ministrijā;

56.3 4.2. dabasgāzes cenai jāizmanto dati saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikuma 9. tabulā minēto prognozi;

56.3 4.3. kurināmā cenu, personāla izmaksas, ekspluatācijas izmaksas, pārējās darbības izmaksas nākotnes periodiem jāpieņem atbilstoši iepriekšējo triju pilnu kalendāra gadu faktiskajām izmaksām, attiecinot inflācijas prognozes vērtības saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikuma 1. tabulu;

56.3 4.4. darba stundu skaits nākotnes periodiem jāpieņem atbilstoši iepriekšējo triju pilnu kalendāra gadu faktisko darba stundu skaita vidējai vērtībai.

56.4 Ja atbilstoši šo noteikumu 56.3 punktā minētajam aprēķinam elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējā peļņas norma visam atbalsta periodam pārsniedz 9 %, komersants šim aprēķinam pievieno zvērināta revidenta apstiprinātu aprēķinu par cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai un tā piemērošanas sākuma datumu saskaņā ar šo noteikumu 56.21 punktu. Ja atbilstoši šo noteikumu 56.3 punktā minētajam aprēķinam elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējā peļņas norma visam atbalsta periodam nepārsniedz 9 %, cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai ir vienāds ar 1.

56.5 Ministrija aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam un aprēķinu par cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai var veikt šādos gadījumos:

56.5 1. konstatējot koģenerācijas stacijas uzstādītās elektriskās vai siltuma jaudas izmaiņas vai izmaiņas komersantam piemērotajā subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmē;

56.5 2. konstatējot papildus par komersanta koģenerācijas elektrostaciju faktiski saņemto publisko finansējumu;

56.5 3. ja saskaņā ar šo noteikumu 56.17 punktu tiek pārskatītas šo noteikumu 8. pielikuma 1., 2., 4., 5., 7. vai 9. tabulā minētās vērtības;

56.5 4. pēc komersanta pieprasījuma.

56.6 Šo noteikumu 56.5 punktā minēto pieprasījumu komersants var iesniegt, ja tas izmanto šo noteikumu 56.1 punktā minētās tiesības mazāk nekā piecus pilnus kalendāra gadus vai ja ir mainīta koģenerācijas stacijas elektriskā vai siltuma jauda, vai ja no šo noteikumu 56.2 punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas ir pagājis vismaz viens gads.

56.7 Ja komersants ir iesniedzis šo noteikumu 56.3 punktā minēto aprēķinu, ministrija var pieprasīt komersantam iesniegt precizētus šo noteikumu 56.3 un 56.4 punktā minētos aprēķinus šādos gadījumos:

56.7 1. konstatējot koģenerācijas stacijas uzstādītās elektriskās vai siltuma jaudas izmaiņas;

56.7 2. konstatējot papildus par komersanta koģenerācijas elektrostaciju faktiski saņemto publisko finansējumu;

56.7 3. ja saskaņā ar šo noteikumu 56.17 punktu tiek pārskatītas šo noteikumu 8. pielikuma 1., 2. vai 9. tabulā minētās vērtības.

56.8 Ja komersants divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 56.7 punktā minētā pieprasījuma nosūtīšanas neizpilda šo noteikumu 56.7 punktā minētās prasības, ministrija veic elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu.

56.9 Ja elektroenerģijas ražotājs par koģenerācijas staciju ar jaudu, kas pārsniedz 4 MW, izmanto tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu, astoņus vai trīspadsmit pilnus kalendāra gadus, ieskaitot gadu, par kuru tiek iesniegts šo noteikumu 40. punktā minētais pārskats, pārskatam pievieno zvērināta revidenta apstiprinātu aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam, kas veikts atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumam.

56.10 Ja atbilstoši šo noteikumu 56.9 punktā minētajam aprēķinam elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējā peļņas norma visam atbalsta periodam pārsniedz 9 %, komersants šim aprēķinam pievieno zvērināta revidenta apstiprinātu aprēķinu par cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai un tā piemērošanas sākuma datumu saskaņā ar šo noteikumu 56.21 punktu.

56.11 Komersants var iesniegt šo noteikumu 56.9 un 56.10 punktā minēto aprēķinu, ja tas izmanto šo noteikumu 56.9 punktā minētās tiesības mazāk nekā astoņus pilnus kalendāra gadus vai ja ir mainīta koģenerācijas stacijas elektriskā vai siltuma jauda, vai ja no šo noteikumu 56.12 punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas ir pagājis vismaz viens gads.

56.12 Mēneša laikā pēc šo noteikumu 56.4 vai 56.10 punktā minētā aprēķina saņemšanas ministrija, pamatojoties uz minēto aprēķinu, pieņem lēmumu, ar kuru nosaka šo noteikumu 52., 53. un 55. punktā minētajās formulās izmantojamo cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai s un lēmuma spēkā stāšanās dienu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.

56.13 Cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 56.2 vai 56.12 punktā minēto lēmumu, tirgotājs piemēro, sākot ar nākamā pilnā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc šo noteikumu 56.2 vai 56.12 punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

56.14 Ja komersants mēneša laikā neizpilda šo noteikumu 56.9 vai 56.10 punktā minētās prasības, ministrija mēneša laikā nosūta komersantam brīdinājumu.

56.15 Ja komersants mēneša laikā pēc šo noteikumu 56.14 punktā minētā brīdinājuma saņemšanas neizpilda šo noteikumu 56.9 vai 56.10 punktā minētās prasības, ministrija pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.

56.16 Šo noteikumu 56.1 un 56.9 punktā minētās prasības nav attiecināmas uz tām koģenerācijas elektrostacijām, kurām triju gadu laikā no datuma, kurā tās ir uzsākušas izmantot šo noteikumu 20. punktā minētās tiesības, saražotās siltumenerģijas tarifu ir apstiprinājis regulators.

56.17 Ministrija var ierosināt pārskatīt šo noteikumu 8. pielikuma 1., 2., 4., 5., 7. vai 9. tabulā minēto vērtību pamatotību un atbilstību faktiskajai tirgus situācijai.

56.18 Cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai s aprēķina ar pakāpeniskām iterācijām, izmantojot iekšējās peļņas normas aprēķinu.

56.19 Cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai s nosaka tādā līmenī, lai elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējā peļņas norma visam atbalsta periodam nepārsniedz 9 %, aprēķinot to katrai komersanta elektrostacijai individuāli ar precizitāti līdz tūkstošdaļai.

56.20 Ministrija, veicot cenas diferencēšanas koeficienta pārkompensācijas novēršanai s aprēķinu, ņem vērā tā piemērošanas sākuma datumu saskaņā ar šo noteikumu 56.13 punktu.

56.21 Zvērināts revidents, veicot šo noteikumu 56.4 vai 56.10 punktā minēto cenas diferencēšanas koeficienta pārkompensācijas novēršanai s aprēķinu, nosaka tā piemērošanas sākuma datumu, ņemot vērā, ka tas ir trešā pilnā kalendāra mēneša pirmais datums pēc dienas, kad attiecīgais aprēķins iesniegts ministrijā.";

1.14. papildināt noteikumus ar 84., 85. un 86. punktu šādā redakcijā:

"84. Šo noteikumu IV1 nodaļā minētās prasības ir attiecināmas arī uz komersantiem, kuriem tiesības pārdot koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros ir piešķirtas ar lēmumiem, ko ministrija izdevusi saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumiem Nr. 921 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā".

85. Ja elektroenerģijas ražotājs par koģenerācijas staciju ar jaudu, kas nepārsniedz 4 MW, izmanto tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. pantu, vismaz piecus pilnus kalendāra gadus līdz šo noteikumu IV1 nodaļas spēkā stāšanās dienai, ministrija veic šo noteikumu IV1 nodaļā minētās darbības divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu IV1 nodaļas spēkā stāšanās dienas.

86. Šo noteikumu 85. punktā minētās prasības nepiemēro, ja elektroenerģijas ražotāja tiesībām, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. pantu, par koģenerācijas staciju ar jaudu, kas nepārsniedz 4 MW, izmantošanas termiņš beidzas līdz 2017. gada 31. decembrim.";

1.15. izteikt 5. pielikuma I nodaļas tabulas 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2. siltuma (MW) (bruto3) "

1.16. papildināt 5. pielikuma I nodaļu ar 3. piezīmi šādā redakcijā:

"3. Koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā siltuma jauda, kas atbilst elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto siltumjaudu summai.";

1.17. izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 221

Koeficientu kAER un k vērtības un dabasgāzes patēriņa apjoms atkarībā no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas

Nr.
p. k.
Koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda Koeficienta kAER vērtība Koeficienta k vērtība Dabasgāzes patēriņa apjoms gadā, n. m3
1. Nepārsniedz 0,08 MW 217,002 1,240 25000-126000
2. Lielāka par 0,08 MW, bet nepārsniedz 0,15 MW 194,925 1,231 126000-1260000
3. Lielāka par 0,15 MW, bet nepārsniedz 0,20 MW 190,333 1,202
4. Lielāka par 0,20 MW, bet nepārsniedz 0,40 MW 179,090 1,131
5. Lielāka par 0,40 MW, bet nepārsniedz 0,60 MW 171,965 1,086
6. Lielāka par 0,60 MW, bet nepārsniedz 0,80 MW 169,748 1,072
7. Lielāka par 0,80 MW, bet nepārsniedz 1,00 MW 167,056 1,055
8. Lielāka par 1,00 MW, bet nepārsniedz 1,50 MW 153,988 1,035 1260000-12600000
9. Lielāka par 1,50 MW, bet nepārsniedz 2,00 MW 149,971 1,008
10. Lielāka par 2,00 MW, bet nepārsniedz 2,50 MW 147,590 0,992
11. Lielāka par 2,50 MW, bet nepārsniedz 3,00 MW 146,103 0,982
12. Lielāka par 3,00 MW, bet nepārsniedz 3,50 MW 144,912 0,974
13. Lielāka par 3,50 MW, bet nepārsniedz 4,00 MW 143,573 0,965
14. Lielāka par 4,00 MW, bet nepārsniedz 20,00 MW 12600000-20000000
15. Lielāka par 20,00 MW, bet nepārsniedz 40,00 MW 20000000-100000000
16. Lielāka par 40 MW virs 100000000"

1.18. papildināt noteikumus ar 8. pielikumu šādā redakcijā:

"8. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 221

Koģenerācijas elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķins

I. Elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķina gaita koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz 4 MW

1. Iekšējā peļņas norma ir diskonta likmes vērtība, pie kuras pašreizējā diskontētās naudas plūsmas vērtība ir vienāda ar sākotnēji ieguldītā kapitāla vērtību. Iekšējā peļņas norma tiek aprēķināta uz pēdējo gadu, kad ražotājs var izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu.

2. Iekšējo peļņas normu aprēķina ar pakāpeniskām iterācijām, izmantojot šādu formulu:

, kur

TNPt - tīrā naudas plūsma jeb naudas plūsma, kas paliek komersanta rīcībā pēc visu ražošanas izdevumu segšanas, kalendāra gadā t (EUR);

r - iekšējā peļņas norma (%);

t - kalendāra gads, par kuru tiek veikts aprēķins;

t- kalendāra gads, kad komersants ir sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu;

n - kalendāra gads, kad komersanta tiesībām, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu, beidzas izmantošanas laiks;

I0 - komersanta sākotnējās investīcijas koģenerācijas elektrostacijā (EUR);

  - līdz kalendāra gadam t0 (ieskaitot) par komersanta koģenerācijas elektrostaciju piešķirtais un faktiski saņemtais publiskais finansējums (EUR), tai skaitā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta, kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

3. Komersanta sākotnējās investīcijas koģenerācijas elektrostacijā I0 aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 - koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju kalendāra gadā t0;

- komersanta koģenerācijas elektrostacijas īpatnējo investīciju līmeņatzīme (EUR/kW), kas atkarībā no koģenerācijas elektrostacijas izmantotā kurināmā veida un attiecīgajā laikposmā uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, ir noteikta šā pielikuma 3., 6. un 8. tabulā;

Ipārv - komersanta koģenerācijas elektrostacijas faktiskās elektroenerģijas pieslēguma izmaksas elektroenerģijas pārvades tīklam (EUR). Ja komersanta koģenerācijas elektrostacija ir pieslēgta elektroenerģijas sadales tīklam, Ipārv ir 0.

4. Tīro naudas plūsmu kalendāra gadā t aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 - tīrā naudas plūsma jeb naudas plūsma, kas paliek komersanta rīcībā pēc visu ražošanas izdevumu segšanas, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR);

 - sākotnējo investīciju koģenerācijas elektrostacijā korekcija (EUR);

Dt - kalendāra gadā t par komersanta koģenerācijas elektrostaciju piešķirtais un faktiski saņemtais publiskais finansējums (EUR), tai skaitā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta, kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

5. Tīro naudas plūsmu kalendāra gada t kalendāra mēnesī i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 - koģenerācijas elektrostacijas ieņēmumi kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR);

 - koģenerācijas elektrostacijas izdevumi kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR).

6. Ja kalendāra gadā t komersanta koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, nav palielinājusies, sākotnējo investīciju koģenerācijas elektrostacijā korekcija Ik t ir 0 EUR. Ja kalendāra gadā t komersanta koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, ir palielinājusies, sākotnējo investīciju koģenerācijas elektrostacijā korekciju Ik t aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 - koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gadā t;

 - koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gadā t-1.

7. Koģenerācijas elektrostacijas ieņēmumus kalendāra gada t kalendāra mēnesī   aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 - komersanta koģenerācijas elektrostacijai noteiktā elektroenerģijas iepirkuma cena (EUR/MWh) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

 - koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

d - komersanta koģenerācijas elektrostacijas darba stundu skaita kalendāra gadā līmeņatzīme, kas atkarībā no koģenerācijas elektrostacijas izmantotā kurināmā veida un kalendāra gada t kalendāra mēnesī i uzstādītās elektriskās jaudas ir noteikta šā pielikuma 3., 6. un 8. tabulā;

 - komersantam faktiski piemērojamā subsidētās elektroenerģijas nodokļa likme (%) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodam piemērojamā likme tiek noteikta, ņemot vērā aprēķina dienā komersantam faktiski piemērojamo subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmi;

 - siltumenerģijas cenas līmeņatzīme kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR/MWh);

 - koģenerācijas elektrostacijas uzstādītās neto siltuma jaudas līmeņatzīme (MW) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

Eth - siltumenerģijas patēriņa līmeņatzīme biogāzes ražošanai (%). Koģenerācijas elektrostacijām, kurās izmanto dabasgāzi, biomasu, poligongāzi vai biogāzi, kas iegūta biomasas gazifikācijas procesā, Eth ir 0. Pārējām biogāzes koģenerācijas elektrostacijām Eth ir 35 %.

8. Kalendāra gada t kalendāra mēnesī i koģenerācijas elektrostacijas uzstādītās neto siltuma jaudas līmeņatzīmi aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 - koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā siltuma jauda, kas atbilst elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto siltumjaudu summai (MW).

9. Siltumenerģijas cenas līmeņatzīmi kalendāra gada t kalendāra mēnesī i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 - kurināmā cenas līmeņatzīme kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR/MWh);

 - lietderības koeficients siltumenerģijas pārdošanas cenas aprēķinam, kas ir atkarīgs no izmantotā kurināmā veida un ir noteikts šā pielikuma 3., 6. un 8. tabulā.

10. Kurināmā cenas līmeņatzīme kalendāra gada t kalendāra mēnesī i koģenerācijas elektrostacijām, kas par kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus, atkarībā no izmantotā kurināmā veida un uzstādītās elektriskās jaudas ir noteikta šā pielikuma 4., 5. un 7. tabulā. Koģenerācijas elektrostacijām, kas kā kurināmo izmanto dabasgāzi, kurināmā cenas līmeņatzīmi kalendāra gada t kalendāra mēnesī i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 - kalendāra gada t kalendāra mēnesim i regulatora apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši dabasgāzes faktiskajai siltumspējai (EUR/tūkst. n. m3), kas noteikts saskaņā ar dabasgāzes patēriņa apjomiem (6. pielikums) atkarībā no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i . Nākotnes periodam tas tiek noteikts atbilstoši šā pielikuma 9. tabulā minētajām dabasgāzes tirdzniecības cenas līmeņatzīmēm;

 - akcīzes nodoklis dabasgāzes izmantošanai par kurināmo kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR/tūkst. n. m3). Nākotnes periodam izmanto akcīzes nodokļa likmi, kas ir spēkā aprēķina veikšanas dienā.

11. Atjaunojamos energoresursus izmantojošas koģenerācijas stacijas izdevumus kalendāra gada t kalendāra mēnesī i IZDt i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

A - komersanta nodarbinātā pilnas darba slodzes koģenerācijas elektrostacijas darbinieku skaita līmeņatzīme, kas atkarībā no koģenerācijas elektrostacijas izmantotā kurināmā veida un uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  ir noteikta šā pielikuma 3., 6. un 8. tabulā;

IA t - koģenerācijas elektrostacijas personāla izmaksu par pilnu darba slodzi līmeņatzīme (EUR/gadā), kas noteikta, izmantojot šā pielikuma 2. tabulu;

 - ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīme (%), kas raksturo koģenerācijas elektrostacijas ikgadējo ar koģenerācijas elektrostacijas apkopi saistīto izmaksu attiecību pret kapitālieguldījumu izmaksām un kas atkarībā no koģenerācijas elektrostacijas izmantotā kurināmā veida un uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i ir noteikta šā pielikuma 3. un 6. tabulā. Ekspluatācijas izmaksas ietver arī izmaksas, kas saistītas ar koģenerācijas elektrostaciju dzinēju kapitālajiem remontiem un tamlīdzīgiem izdevumiem. Ekspluatācijas izmaksas tiek indeksētas ar inflācijas procentu, kas noteikts šā pielikuma 1. tabulā, sākot ar nākamo kalendāra gadu pēc kalendāra gada, kad ražotājs sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu;

 - pārējo darbības izmaksu līmeņatzīme (%), kas raksturo pārējo koģenerācijas elektrostacijas attiecināmo operatīvās darbības ikgadējo izmaksu attiecību pret kapitālieguldījumu izmaksām un kas atkarībā no koģenerācijas elektrostacijas izmantotā kurināmā veida un uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i ir noteikta šā pielikuma 3., 6. un 8. tabulā. Pārējās darbības izmaksas ietver administratīvās, transporta, zemes īres, apdrošināšanas un citas izmaksas. Pārējās darbības izmaksas tiek indeksētas ar inflācijas procentu, kas noteikts šā pielikuma 1. tabulā, sākot ar nākamo kalendāra gadu pēc kalendāra gada, kad ražotājs sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu;

 - aprēķinātais patērētā kurināmā apjoms (MWh), kas nepieciešams komersanta koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai kalendāra gada t kalendāra mēnesī i.

12. Dabasgāzi izmantojošas koģenerācijas elektrostacijas izdevumus kalendāra gada t kalendāra mēnesī i IZDt i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 - ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīme (EUR/MWh), kas raksturo dabasgāzi izmantojošas koģenerācijas elektrostacijas ikgadējās ar koģenerācijas elektrostacijas apkopi saistītās izmaksas uz saražoto elektroenerģijas vienību un kas atkarībā no koģenerācijas elektrostacijas uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  ir noteikta šā pielikuma 8. tabulā. Ekspluatācijas izmaksas ietver arī izmaksas, kas saistītas ar koģenerācijas elektrostaciju dzinēju kapitālajiem remontiem un tamlīdzīgiem izdevumiem. Ekspluatācijas izmaksas tiek indeksētas ar inflācijas procentu, kas noteikts šā pielikuma 1. tabulā, sākot ar nākamo kalendāra gadu pēc kalendāra gada, kad ražotājs sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu.

13. Aprēķināto patērētā kurināmā apjomu nosaka, izmantojot šādu formulu:

, kur

0,75 - koeficients, kas raksturo koģenerācijas elektrostacijas minimālo efektivitāti.

14. Aprēķinā, kas veikts saskaņā ar šo pielikumu, vērtības naudas izteiksmē noapaļo līdz tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata. Ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, centa vērtība nemainās. Ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, centu noapaļo par vienu vienību uz augšu.

II. Elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķina gaita koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda pārsniedz 4 MW

15. Komersanti, kuru koģenerācijas elektrostaciju uzstādītā elektriskā jauda pārsniedz 4 MW, aprēķina elektrostacijas iekšējās peļņas normu, izmantojot šā pielikuma I sadaļā minētās formulas, aizstājot līmeņatzīmju vērtības ar faktiskajām un paredzamajām ieņēmumu un izdevumu vērtībām.

16. Veicot aprēķinu par pagātnes periodu, komersants norāda koģenerācijas elektrostacijas faktiskās ieņēmumu un izdevumu vērtības. Veicot aprēķinu nākotnes periodiem, komersantam jāievēro šādi nosacījumi:

16.1. elektroenerģijas cena nākotnes periodiem jāpamato ar NASDAQ OMX biržas elektroenerģijas finanšu kontraktu cenu kotāciju Latvijas vai Somijas cenu apgabalam. Izmantojot Somijas cenu apgabala elektroenerģijas finanšu kontraktu cenu kotāciju, elektroenerģijas cenu nākotnes periodiem Latvijas cenu apgabalam nosaka, pieskaitot Somijas un Latvijas cenu starpību (EUR/MWh) attiecīgajam gadam. Aprēķinos jāizmanto vidējās cenu kotācijas pēdējā mēneša laikā pirms aprēķinu iesniegšanas ministrijā;

16.2. dabasgāzes cenai jāizmanto dati saskaņā ar šā pielikuma 9. tabulā minēto prognozi;

16.3. uz kurināmā cenu, personāla izmaksām, ekspluatācijas izmaksām, pārējām darbības izmaksām nākotnes periodiem var tikt attiecinātas inflācijas prognozes vērtības saskaņā ar šā pielikuma 1. tabulu;

16.4. komersanti, kuri kā kurināmo izmanto dabasgāzi, pārējās darbības izmaksās ietver izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu iegādi virs komersantam piešķirtā emisiju kvotu apjoma;

16.5. darba stundu skaits nākotnes periodiem jāpieņem atbilstoši iepriekšējo triju gadu darba stundu skaita vidējai vērtībai;

16.6. tīrās naudas plūsmas TNPt aprēķinā komersanti iekļauj koģenerācijas elektrostacijā veiktās un plānotās investīcijas, kuras nepieciešamas elektrostacijas paredzētajā dzīves ciklā, tā pagarināšanai vai efektivitātes paaugstināšanai. Tīrās naudas plūsmas aprēķinā papildus investīciju apjomu (EUR) iekļauj gadā, kurā tās tikušas veiktas vai kurā tās plānots veikt.

III. Līmeņatzīmes koģenerācijas elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķinam

1. tabula

Inflācijas līmeņatzīmes

Gads 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Inflācija, % 10,1 15,3 3,3 -1,2 4,2 2,3 0,0 0,7
Gads 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.-2040.
Inflācija, % 0,2 0,4 2,0 2,5 2,5 1,8

2. tabula

Koģenerācijas elektrostacijas personāla izmaksu par pilnu darba slodzi līmeņatzīmes

Gads 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Personāla izmaksas 1 slodzei, EUR/mēn. 1082 1140 1083 1143 1180 1237 1248 1310 1379
Gads 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Personāla izmaksas 1 slodzei, EUR/mēn. 1379 1396 1417 1438 1464 1490 1517 1544 1572
Gads 2025. 2026. 2027. 2028. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035.
Personāla izmaksas 1 slodzei, EUR/mēn. 1600 1629 1659 1688 1781 1813 1846 1879 1913
Gads 2036. 2037. 2038. 2039. 2040.  
Personāla izmaksas 1 slodzei, EUR/mēn. 1947 1982 2018 2054 2091  

3. tabula

Biogāzes stacijām (izņemot biomasas gazifikācijas stacijas) piemērojamās līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda Pel Darba stundu skaits gadā d (h) Īpatnējās investīcijas Iīp (EUR/kWel) Darbinieku skaits A (attiecināmās darba slodzes) Ekspluatācijas izmaksas gadā IM
(% no kopējām investīcijām)
Pārējās darbības izmaksas gadā IO
(% no kopējām investīcijām)
Siltumenerģijas patēriņš biogāzes ražošanai Eth (% no saražotā) Lietderības koeficients siltumenerģijas pārdošanas cenas aprēķinam (%)
2007.-2011. gads 2012.-2013. gads 2014. gads 2015.-2016. gads 2017. gads un turpmāk
Nepārsniedz 0,5 MW 4000 5500 6000 6500 6800 4000 3 3,3 2 35 92
Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW 4000 5500 6000 6500 6800 3800 5 3,1 2 35 92
Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 2 MW 4000 5500 6000 6500 6800 3800 6 2,8 2 35 92
Lielāka par 2 MW 4000 5500 6000 6500 6800 3300 6 2,6 2 35 92

4. tabula

Biogāzes stacijām (izņemot stacijas, kurās izmanto biomasas gazifikāciju vai poligongāzes) piemērojamās kurināmā cenas līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda Pel Kurināmā cena bez PVN Ckur1, EUR/MWh
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.1
Nepārsniedz 0,5 MW 21,12 21,82 21,56 22,47 22,99 22,99 23,15 23,20 23,30
Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW 26,46 27,33 27,00 28,13 28,78 28,78 28,98 29,04 29,16
Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 2 MW 28,71 29,66 29,30 30,53 31,23 31,23 31,45 31,51 31,63
Lielāka par 2 MW 28,71 29,66 29,30 30,53 31,23 31,23 31,45 31,51 31,63

Piezīme. 1 Turpmākajiem gadiem cenas indeksētas saskaņā ar šā pielikuma 1. tabulā norādīto inflācijas prognozi.

5. tabula

Poligongāzes cenas līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda Pel Kurināmā cena bez PVN Ckur, EUR/MWh
visi gadi
Visas jaudas 10

6. tabula

Biomasas un biomasas gazifikācijas stacijām piemērojamās līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda Pel Darba stundu skaits gadā d (h) Īpatnējās investīcijas Iīp  (EUR/kWel) Darbinieku skaits A (attiecināmās darba slodzes) Ekspluatācijas izmaksas gadā IM 
(% no kopējām investīcijām)
Pārējās darbības izmaksas gadā IO 
(% no kopējām investīcijām)
Lietderības koeficients siltumenerģijas pārdošanas cenas aprēķinam (%)
Nepārsniedz 1 MW 5500 4500 3 2 2 80
Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 4 MW 5500 4000 5 2 2 80
Lielāka par 4 MW 5500 3600 7 2 2 80

7. tabula

Biomasas un biomasas gazifikācijas stacijām piemērojamās kurināmā cenas līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda Pel Kurināmā cena bez PVN Ckur1, EUR/MWh
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.1
Visas jaudas 11,3 12,6 9,2 9,5 11,1 10,9 11,1 11,2 11,2

Piezīme. 1 Turpmākajiem gadiem cenas indeksētas saskaņā ar šā pielikuma 1. tabulā norādīto inflācijas prognozi.

8. tabula

Dabasgāzes stacijām piemērojamās līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda Pel Darba stundu skaits gadā d (h) Īpatnējās investīcijas Iīp  (EUR/kWel) Darbinieku skaits A (attiecināmās darba slodzes) Ekspluatācijas izmaksas IDG 
(EUR/MWh)
Pārējās darbības izmaksas gadā IO 
(% no kopējām investīcijām)
Lietderības koeficients siltumenerģijas pārdošanas cenas aprēķinam (%)
Nepārsniedz 1 MW 6000 1600 1 13 1,5 92
Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 2 MW 6000 1300 3 12 1,5 92
Lielāka par 2 MW, bet nepārsniedz 4 MW 6000 1200 4 11 1,5 92

9. tabula

Dabasgāzes tirdzniecības cenas līmeņatzīmes

Gads 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
Prognozētā gada vidējā dabasgāzes tirdzniecības cena, EUR/tūkst. n. m3 (bez PVN) 158,6 176,2 185,8 193,1 199,7 205,4 210,4 210,4
Gads 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031.
Prognozētā gada vidējā dabasgāzes tirdzniecības cena, EUR/tūkst. n. m3 (bez PVN) 210,4 210,4 210,4 210,4 210,4 210,4 210,4 210,4"

2. Noteikumi stājas spēkā nākamā kalendāra mēneša pirmajā datumā pēc dienas, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par valsts atbalsta nosacījumu atbilstību Eiropas Savienības iekšējā tirgus nosacījumiem atbalsta lietas SA. 43140 (2015/NN) "Atbalsts elektroenerģijas ražotājiem" ietvaros.

3. Kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par valsts atbalsta nosacījumu atbilstību Eiropas Savienības iekšējā tirgus nosacījumiem atbalsta lietas SA. 43140 (2015/NN) "Atbalsts elektroenerģijas ražotājiem" ietvaros, ministrija nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

01.05.2017