Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā

Izdarīt Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 20.nr.; 2004, 14.nr.; 2007, 7.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 86.nr.; 2013, 194.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Ja slimības izraisītās organisma morfoloģiskās pārmaiņas un funkcionālie traucējumi pēc triju gadu novērošanas, skaitot no 1986.gada 26.aprīļa, uzskatāmi par neatgriezeniskiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka invaliditāti vai darbspēju zaudējuma pakāpi 10-25 procentu apmērā nosaka bez atkārtotas izmeklēšanas termiņa norādes, ja vien šādu atkārtotu pārbaudi nelūdz pats Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks."

2. 8.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus "kas bijuši tās apgādībā" ar vārdiem "kuri bijuši tās apgādībā un kuriem saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uz kaitējuma atlīdzību nav tiesību personai, kura saņem citas valsts pensiju, izņemot gadījumu, kad tā ir piešķirta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu vai saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem."

3. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. (1) Kaitējuma atlīdzību šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētajām personām aprēķina pēc formulas:

KA = 50% VS x DZ, kur

KA - kaitējuma atlīdzības apmērs,

VS - iepriekšējā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī,

DZ - darbspēju zaudējuma pakāpe (procentos).

(2) Kaitējuma atlīdzību šā likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktā minētajām personām aprēķina pēc formulas:

KA = 50% VS x KĢL, kur

KA - kaitējuma atlīdzības apmērs,

VS - iepriekšējā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī,

KĢL - kaitējuma atlīdzības koeficients atbilstoši ģimenes locekļu skaitam, kuriem ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija:

0,8 - ja ir viens apgādājamais,

0,9 - ja ir divi apgādājamie,

1,0 - ja ir trīs un vairāk apgādājamo.

(3) Ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija nosaka citus darbspēju zaudējuma procentus vai mainās apgādājamo skaits, kaitējuma atlīdzību pārrēķina šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā kārtībā no jauno darbspēju zaudējuma procentu noteikšanas dienas vai apgādājamo skaita maiņas dienas.

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kaitējuma atlīdzības apmēru pārskata reizi gadā 1.maijā, ņemot vērā iepriekšējā kalendāra gada vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī. Ja iepriekšējā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga ir mazāka par algu, no kuras jau aprēķināta kaitējuma atlīdzība, tad kaitējuma atlīdzības apmēru nepārskata."

4. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētās personas vienlaicīgi var saņemt kaitējuma atlīdzību un valsts pensiju, kas aprēķināta un piešķirta saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", vai kaitējuma atlīdzību un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas piešķirts saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu, vai kaitējuma atlīdzību un izdienas pensiju, kas piešķirta saskaņā ar speciālajiem izdienas pensiju likumiem."

5. Papildināt III nodaļu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Izmaksai aprēķinātās kaitējuma atlīdzības summas, kas nav izmaksātas līdz personas nāvei, ir tiesības saņemt personas laulātajam, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem, bet citai personai - uz mantojuma apliecības vai tiesas nolēmuma pamata."

6. Pārejas noteikumos:

izslēgt 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"5. Invaliditātes pensijas, vecuma pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas, kas piešķirtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un aprēķinātas kaitējuma atlīdzības apmērā, ar 2017.gada 1.janvāri aprēķina, ievērojot šādus noteikumus:

1) personām, kurām invaliditātes pensija piešķirta līdz 1999.gada 31.decembrim un kurām invaliditātes pensija piešķirta kaitējuma atlīdzības apmērā, šīs pensijas vietā aprēķina invaliditātes pensiju, kāda tā būtu 2017.gada 1.janvārī, ja to noteiktu no invaliditātes pensijas piešķiršanas dienas saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" normām, ņemot vērā no invaliditātes pensijas piešķiršanas dienas līdz 2016.gada 31.decembrim pensijas piešķiršanas un pārrēķināšanas datumus, pensijas aprēķināšanai iepriekš piemēroto kārtību, minimālos pensijas apmērus, kā arī likuma "Par valsts pensijām" 26.panta un pārejas noteikumu 15. un 15.1 punkta noteikumus;

2) personām, kurām invaliditātes pensija piešķirta līdz 1999.gada 31.decembrim un kurām vecuma pensija saglabāta invaliditātes pensijas (kaitējuma atlīdzības) apmērā:

a) aprēķina invaliditātes pensiju, kāda tā būtu vecuma pensijas piešķiršanas dienā, ja to noteiktu no invaliditātes pensijas piešķiršanas dienas saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" normām, ņemot vērā no invaliditātes pensijas piešķiršanas dienas līdz vecuma pensijas piešķiršanai pensijas piešķiršanas un pārrēķināšanas datumus, pensijas aprēķināšanai iepriekš piemēroto kārtību, minimālos pensijas apmērus, kā arī likuma "Par valsts pensijām" 26.panta un pārejas noteikumu 15. un 15.1 punkta noteikumus,

b) invaliditātes laikā vecuma pensija tiek saglabāta aprēķinātās invaliditātes pensijas apmērā, ja saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" aprēķinātās invaliditātes pensijas apmērs ir lielāks par personai aprēķināto vecuma pensiju;

3) personām, kurām līdz 1999.gada 31.decembrim piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija kaitējuma atlīdzības apmērā, šīs pensijas vietā aprēķina apgādnieka zaudējuma pensiju, kāda tā būtu 2017.gada 1.janvārī, ja to noteiktu no apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršanas dienas saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" normām, ņemot vērā no apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršanas dienas līdz 2016.gada 31.decembrim pensijas piešķiršanas un pārrēķināšanas datumus, pensijas aprēķināšanai iepriekš piemēroto kārtību, minimālos pensijas apmērus, kā arī likuma "Par valsts pensijām" 26.panta un pārejas noteikumu 15. un 15.1 punkta noteikumus;

4) šā punkta 1. un 2.apakšpunktā minētajām personām kaitējuma atlīdzību aprēķina saskaņā ar šā likuma 9.panta pirmo daļu, bet šā punkta 3.apakšpunktā minētajām personām kaitējuma atlīdzību aprēķina saskaņā ar šā likuma 9.panta otro daļu.

6. Ja šo pārejas noteikumu 5.punkta 1., 2. un 3.apakšpunktā saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" aprēķinātās invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensijas un saskaņā ar šo pārejas noteikumu 5.punkta 4.apakšpunktu aprēķinātās kaitējuma atlīdzības kopējā summa ir lielāka par iepriekš saņemto pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā, tad no 2017.gada 1.janvāra invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensiju pārrēķina un piešķir kaitējuma atlīdzību, bet, ja kopējā aprēķinātās pensijas un kaitējuma atlīdzības summa ir mazāka, tad turpina izmaksāt invaliditātes pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā, vecuma pensiju, kas ir saglabāta invaliditātes pensijas (kaitējuma atlīdzības) apmērā, vai apgādnieka zaudējuma pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā.

7. Personām, kurām kaitējuma atlīdzība jau ir piešķirta līdz 2016.gada 31.decembrim, kaitējuma atlīdzības apmēru pārrēķina saskaņā ar šā likuma 9.pantu. Ja pārrēķinātais kaitējuma atlīdzības apmērs ir lielāks par iepriekš saņemto kaitējuma atlīdzības apmēru, tad no 2017.gada 1.janvāra pārrēķina kaitējuma atlīdzību atbilstoši šā likuma 9.pantam, bet, ja ir mazāks, tad turpina izmaksāt iepriekšējo atlīdzības apmēru. Mainoties darbspēju zaudējuma procentiem, kaitējuma atlīdzības apmērs pārrēķināms no darbspēju zaudējuma procentu atkārtotas noteikšanas dienas atbilstoši šā likuma 9.pantam. Ja darbspēju zaudējuma procenti tiek mainīti no zemākiem uz augstākiem vai tiek atjaunots iepriekš noteiktais augstākais darbspēju zaudējuma procents, tad pārrēķinātais kaitējuma atlīdzības apmērs nedrīkst būt mazāks par iepriekš saņemto kaitējuma atlīdzības apmēru.

8. Personām, kurām tiek turpināta pensijas izmaksa saglabātajā kaitējuma atlīdzības apmērā, mainoties invaliditātes grupai, darbspēju zaudējuma procentiem vai apgādājamo skaitam, pārskata pensijas apmēru un piešķir kaitējuma atlīdzību no invaliditātes grupas, darbspēju zaudējuma procentu vai apgādājamo skaita maiņas dienas atbilstoši šo pārejas noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai. Ja invaliditātes grupa tiek mainīta no vieglākas uz smagāku vai ja darbspēju zaudējuma procenti tiek mainīti no zemākiem uz augstākiem vai tiek atjaunota iepriekš noteiktā smagākā invaliditātes grupa, vai tiek atjaunots iepriekš noteiktais augstākais darbspēju zaudējuma procents, tad pārrēķinātais pensijas un kaitējuma atlīdzības kopējais apmērs nedrīkst būt mazāks par iepriekš saņemto pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā.

9. Personām, kurām piešķirta invaliditātes pensija vai apgādnieka zaudējuma pensija kaitējuma atlīdzības apmērā, vai vecuma pensija, kas saglabāta invaliditātes pensijas (kaitējuma atlīdzības) apmērā, kā arī līdz 2016.gada 31.decembrim piešķirta kaitējuma atlīdzība, ar 2017.gada 1.janvāri pensiju pārrēķina atbilstoši šo pārejas noteikumu 5.punkta 1., 2. un 3.apakšpunktam un kaitējuma atlīdzību pārrēķina atbilstoši šā likuma 9.pantam. Ja šo pārejas noteikumu 5.punkta 1., 2. un 3.apakšpunktā saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" aprēķinātās invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensijas un saskaņā ar šā likuma 9.pantu aprēķinātās kaitējuma atlīdzības kopējā summa ir lielāka par iepriekš saņemtās pensijas kaitējuma atlīdzības apmērā un kaitējuma atlīdzības summu, tad no 2017.gada 1.janvāra invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensiju un kaitējuma atlīdzību pārrēķina, bet, ja kopējā aprēķinātās pensijas un kaitējuma atlīdzības summa ir mazāka, tad turpina izmaksāt invaliditātes pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā, vecuma pensiju, kas ir saglabāta invaliditātes pensijas (kaitējuma atlīdzības) apmērā, vai apgādnieka zaudējuma pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā un iepriekš piešķirto kaitējuma atlīdzību.

Mainoties invaliditātes grupai, darbspēju zaudējuma procentiem vai apgādājamo skaitam, pārskata pensijas apmēru atbilstoši šo pārejas noteikumu 5.punkta 1., 2. un 3.apakšpunktam un pārrēķina kaitējuma atlīdzību atbilstoši šā likuma 9.pantam no invaliditātes grupas, darbspēju zaudējuma procentu vai apgādājamo skaita maiņas dienas. Ja invaliditātes grupa tiek mainīta no vieglākas uz smagāku vai ja darbspēju zaudējuma procenti tiek mainīti no zemākiem uz augstākiem vai tiek atjaunota iepriekš noteiktā smagākā invaliditātes grupa, vai tiek atjaunots iepriekš noteiktais augstākais darbspēju zaudējuma procents, tad pārrēķinātais pensijas un kaitējuma atlīdzības kopējais apmērs nedrīkst būt mazāks par iepriekš saņemto pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā un kaitējuma atlīdzību.

10. Pensijas un kaitējuma atlīdzības atbilstoši šā likuma 9.pantā un šo pārejas noteikumu 5., 6., 7., 8. un 9.punktā noteiktajai kārtībai pārrēķina no 2017.gada 1.janvāra un pārrēķināto apmēru par periodu no 1.janvāra izmaksā ne vēlāk kā 2017.gada septembrī.

Likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 1.jūlijā

01.01.2017