Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 405

Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 36. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

Izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3. panta
sesto daļu, 7. panta trešo daļu un 19. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 181. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 9. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ziņas par personas personas kodu, tautību, valstisko piederību un tās veidu pārņem no Iedzīvotāju reģistra.";

1.2. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā iekļauj ziņas atbilstoši vēsturiskajam reģistra ierakstam. Ja vēsturiskajā reģistra ierakstā līdz 2012. gada 31. decembrim ir veikti papildinājumi vai labojumi, ziņas vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā iekļauj saskaņā ar veiktajiem papildinājumiem vai labojumiem.";

1.3. papildināt 22. punkta pirmo teikumu aiz vārda "atzinumu" ar vārdiem "Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā";

1.4. izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Ja personai bez Latvijas Republikas pilsonības ir arī citas valsts valstiskā piederība, laulības noslēgšanai Latvijas Republikā jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments par ģimenes stāvokli. Ārzemniekam, kuram ir vairākas valstiskās piederības, jāiesniedz visu attiecīgo valstu kompetento institūciju izsniegtie dokumenti par ģimenes stāvokli. Reģistra ieraksta piezīmju daļā norāda ziņas par personas valstisko piederību un tās veidu.";

1.5. svītrot 42. punktā vārdu "izvēlētā";

1.6. izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Dzimtsarakstu nodaļa, kura reģistrējusi laulību, protokolu glabā kopā ar laulības reģistra ieraksta datorizdruku un iesien grāmatā atbilstoši šo noteikumu VI nodaļā minētajai kārtībai.";

1.7. papildināt noteikumus ar 54.1 punktu šādā redakcijā:

"54.1 Dzimtsarakstu nodaļa, kura reģistrējusi laulību ieslodzījuma vietā, protokolu glabā kopā ar laulības reģistra ieraksta datorizdruku un iesien grāmatā atbilstoši šo noteikumu VI nodaļā minētajai kārtībai.";

1.8. izteikt 75. punktu šādā redakcijā:

"75. Dzimšanas reģistra ierakstā bērna dzīvesvietas adresi norāda, ievērojot šādus nosacījumus:

75.1. pēc bērna tēva vai mātes, vai viņu pilnvarotās personas norādījuma deklarē jaundzimuša bērna dzīvesvietu, vienlaikus norādot Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteiktās ziņas dzīvesvietas deklarēšanai;

75.2. pēc ārstniecības personas, citas dzemdībās klāt bijušas personas, patversmes vai ieslodzījuma vietas vadītāja vai pašvaldības norādījuma vai gadījumā, ja nav pamata dzīvesvietas deklarēšanai, adresi dzimšanas reģistra ierakstā reģistrē kā norādīto;

75.3. nedzīvi dzimušam un dzemdībās mirušam bērnam dzīvesvietas adresi nedeklarē un nenorāda;

75.4. adresi deklarē un norāda atbilstoši Valsts adrešu reģistrā iekļautai adresei.";

1.9. svītrot 87. punktā vārdus "paziņojuma numuru un datumu";

1.10. papildināt 134.7. apakšpunktu aiz vārdiem "mātes laulības noslēgšanas" ar vārdiem "tēva vai mātes laulības šķiršanas, pēc tēva vai mātes uzvārda maiņas";

1.11. papildināt noteikumus ar 134.12. un 134.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"134.12. bērnam maina tautības ierakstu, atbilstoši šo noteikumu 76. punktam, ja bērna dzimšanas reģistrā svītrotas ziņas par vienu no vecākiem vai reģistrs papildināts ar ziņām par vienu no vecākiem. Tautības ieraksta maiņai nepieciešama bērna piekrišana, ja viņš sasniedzis divpadsmit gadu vecumu;

134.13. adoptētajam maina dzimšanas vietu un dzimšanas datumu atbilstoši sākotnējam ierakstam dzimšanas reģistrā, kas norādīts pirms adopcijas apstiprināšanas (ja adopcija apstiprināta līdz 1993. gada 31. augustam, pamatojoties uz LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 112. pantu, un ar kuru ir grozīts ieraksts par adoptējamā dzimšanas vietu un dzimšanas datumu).";

1.12. izteikt 136.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"136.2. bērnam atzīst paternitāti (14.1 pielikums);";

1.13. izteikt 137. punktu šādā redakcijā:

"137. Pamatojoties uz administratīvo aktu, reģistra ierakstu papildina, ja:

137.1. bērnam atļauts mainīt vārdu(-us), uzvārdu;

137.2. atļauts mainīt tautības ierakstu;

137.3. atļauts mainīt vārdu(-us) vai uzvārdu (vārdu(-us) un uzvārdu) personai, kurai ir veikta daļēja vai pilnīga dzimuma maiņa. Ierakstu par personas dzimumu maina atbilstoši dzimumam, kāds norādīts ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotajā medicīnas apliecībā vai citā dokumentā, kas apliecina dzimuma maiņu. Vārdu(-us) vai uzvārdu (vārdu(-us) un uzvārdu) ieraksta saskaņā ar lēmumu par atļauju mainīt vārdu(-us) vai uzvārdu (vārdu(-us) un uzvārdu).";

1.14. izteikt 141.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"141.1. ieraksts dzimšanas reģistrā papildināts šo noteikumu 133.1., 133.2., 133.3., 133.4., 133.5., 133.6. apakšpunktā, 134., 136. un 137. punktā minētajos gadījumos;";

1.15. svītrot 142. un 143. punktu;

1.16. izteikt 145.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"145.1. dzimtsarakstu nodaļa vai pārstāvniecība pieļāvusi pārrakstīšanās vai ortogrāfijas kļūdu, ziņu vai atsevišķu vārdu izkropļojumu vai izlaidumu, ierakstījusi nepareizas vai neprecīzas ziņas;";

1.17. svītrot 149.3. apakšpunktu;

1.18. izteikt 159.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"159.2. persona, kura pamato savu tiesisko ieinteresētību.";

1.19. aizstāt 160.3. apakšpunktā vārdu "anulējamā" ar vārdiem "atjaunotajā vai atkārtoti izdarītajā";

1.20. aizstāt 161.3. apakšpunktā vārdu "anulējamā" ar vārdiem "atjaunotajā vai atkārtoti izdarītajā";

1.21. aizstāt 163. punktā vārdu "anulējamā" ar vārdiem "atjaunotajā vai atkārtoti izdarītajā";

1.22. aizstāt 14. pielikuma tabulas 5. punktā vārdu "laiks" ar vārdiem "datums (gads, diena, mēnesis)";

1.23. papildināt noteikumus ar 14.1 pielikumu šādā redakcijā:

"14.1 pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 3. septembra
noteikumiem Nr. 761

   
 

(dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniedz iesniegumu)

Paternitātes atzīšanas iesniegums pēc bērna dzimšanas fakta reģistrācijas

Saskaņā ar Civillikuma 155. pantu lūdzam ierakstīt mūsu bērna dzimšanas reģistra ierakstā ziņas par tēvu.

  , dzimis ____. gada ___.______________________

(bērna vārds, uzvārds)

 
   

(dzimšanas vieta)

 
 

(dzimšanas reģistra reģistrācijas vieta un gads)

Saskaņā ar mūsu vienošanos lūdzam bērnam ierakstīt uzvārdu _____________________________ un tautību _____________________________.

Par sevi sniedzam šādas ziņas:

    Tēvs Māte
1. Vārds    
2. Uzvārds    
3. Dzimtais uzvārds    
4. Personas kods    
5. Dzimšanas datums (gads, diena, mēnesis)    
6. Tautība    
7. Dzīvesvietas adrese    
8. Valstiskā piederība un tās veids    
9. Personu apliecinoša dokumenta veids, numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums    
10. Vecāku paraksti    

20__. gada ___.______________

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

20__. gada ___.______________

Reģistrācijas Nr._______";

1.24. aizstāt 15. pielikuma tabulas 5. punktā vārdu "laiks" ar vārdiem "datums (gads, diena, mēnesis)";

1.25. izteikt 16. pielikumu šādā redakcijā:

"16. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 3. septembra
noteikumiem Nr.761

   

(iestādes nosaukums)

 

Dzimšanas reģistra ieraksts Nr.____

20__. gada ___._____________

Ziņas par bērnu
1. Vārds:
2. Uzvārds:
3. Dzimums: 4. Personas kods:
5. Dzimšanas laiks:
6. Dzimšanas vieta:
7. Tautība:
8. Valstiskā piederība un tās veids:
9. Dzīvesvietas adrese:
Deklarētā dzīvesvietas adrese:

Dzīvesvietas adrese ________________________

Tiesiskais pamats _________________________

Papildu adrese ____________________________

Laikposms no__________ līdz _________

Norādītā dzīvesvietas adrese

Adrese_____________________________

10. Reizē dzimušo skaits: 11. Piedzimis:
12. Kurš bērns pēc skaita mātei piedzimis:
13. Ziņas apliecinošs dokuments:
    Ziņas par tēvu Ziņas par māti
14. Vārds    
15. Uzvārds    
16. Personas kods    
17. Dzimšanas datums    
18. Vecums (pilni gadi)    
19. Tautība    
20. Valstiskā piederība un tās veids    
21. Dzīvesvietas adrese    
22. Personu apliecinoša dokumenta veids, numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums    
23. Pamats ziņu ierakstīšanai par tēvu:

(vecāku paraksti)

24. Paziņotāja vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums un saistība ar bērnu:

(paraksts)

25. Izdota apliecība:
26. Piezīmes:

 

Iestādes amatpersona/darbinieks  
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Z.v."

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

01.07.2016