Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā

Izdarīt Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 199.nr.; 2014, 75.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta 5.punktu ar vārdiem "(turpmāk arī - maksa)".

2. Papildināt likumu ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV1 nodaļa. Citu iespiedtehnikā izgatavotu priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu izplatīšana

17.1 pants. Citu iespiedtehnikā izgatavotu priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu izplatīšana

(1) Izplatot biļetenus, grāmatas, skrejlapas un citus iespiedtehnikā izgatavotus priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumus, kas nav preses izdevumi, izdevumā skaidri un nepārprotami norādāms, ka tā ir politiskā reklāma un kurš aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis, kā arī jānorāda šā izdevuma tirāža.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētie izdevumi tiek izplatīti, izmantojot tikai pasta pakalpojumus, aģitācijas veicējs vai tā pilnvarota persona līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšanu, izmantojot pasta pakalpojumus, slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar pasta pakalpojumu sniedzēju."

3. Aizstāt 18.panta trešajā daļā vārdu "pirmajā" ar vārdu "otrajā".

4. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana publiskās vietās

(1) Jautājumus, kas skar priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti), reglamentē normatīvie akti par reklāmas izvietošanu, ciktāl šis likums nenoteic citādi.

(2) Aģitācijas veicējs vai tā pilnvarota persona līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti) slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar reklāmas pakalpojumu sniedzēju.

(3) Reklāmas pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti), vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus, ieskaitot plānotās atlaides un atlaižu piemērošanas kritērijus, visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam. Ja Saeima ir atlaista vai atsaukta vai republikas pilsētas dome vai novada dome tiek atlaista, vai tiek izsludinātas atkārtotas vēlēšanas, reklāmas pakalpojumu sniedzējs priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus, ieskaitot plānotās atlaides un atlaižu piemērošanas kritērijus, nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(4) Reklāmas pakalpojumu sniedzējam, kurš piedāvā izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti), aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā norādīts šā panta trešajā daļā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(5) Ja reklāmas pakalpojumu sniedzējs atbilstoši šā panta noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos nav nosūtījis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus, šim reklāmas pakalpojumu sniedzējam priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(6) Šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētie noteikumi nav attiecināmi uz priekšvēlēšanu aģitāciju, kuru veic nesaistītā persona, ievērojot šajā likumā noteiktos ierobežojumus.

(7) Katra publiskā vietā izvietota priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros skaidri un nepārprotami norādāms, kurš aģitācijas veicējs šo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājis.

(8) Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti) maksājama pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās, ja tādu pašvaldība noteikusi attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem. Pašvaldības noteiktā nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem nedrīkst būt lielāka par zemāko nodevas apmēru, kāds konkrētajā vietā noteikts par preču vai pakalpojumu reklāmas materiālu izvietošanu."

5. Papildināt likumu ar 22.1 pantu šādā redakcijā:

"22.1 pants. Ierobežojumi attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās

(1) Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai publiskās lietošanas ārtelpās (izkārtnes, stendi, afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti, reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi reklāmas objekti) aizliegts izmantot:

1) valsts un pašvaldību iestāžu ēkas;

2) baznīcu ēkas un lūgšanu namus;

3) autoostu, dzelzceļa staciju, lidostu un pasažieru ostu ēkas;

4) valsts nozīmes arhitektūras un mākslas pieminekļus;

5) ēkas, kas pieder:

a) valsts un atvasinātu publisku personu institūcijām un kapitālsabiedrībām, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju),

b) kapitālsabiedrībām, kurās vienas vai vairāku valsts vai atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrībām atsevišķi vai kopumā pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju).

(2) Pašvaldībai vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumus, ir tiesības izdot saistošos noteikumus par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, paredzot ierobežojumus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai, kā arī noteikt šā panta pirmajā daļā minētajām vietām papildu vietas, kurās aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem noteiktie ierobežojumi nedrīkst būt stingrāki par pašvaldības noteiktajiem ierobežojumiem attiecībā uz preču un pakalpojumu reklāmas materiālu izvietošanu."

6. 32.panta pirmajā daļā:

izslēgt vārdu "internetā";

papildināt daļu pēc vārdiem un skaitļa "un šā likuma 25.pantā minētajās institūcijās un kapitālsabiedrībās" ar vārdiem "kā arī aģitācijas kā maksas pakalpojuma veikšana publisko elektronisko sakaru tīklos, tai skaitā internetā (neattiecinot to uz politisko partiju un to apvienību mājaslapām internetā)".

Likums stājas spēkā 2016.gada 15.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 29.jūnijā

15.07.2016