Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 7., 12.nr.; 2008, 14., 23.nr.; 2009, 6., 7., 17., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51./52., 160.nr.; 2011, 4.nr.; 2012, 50., 56., 92.nr.; 2013, 61., 106., 193.nr.; 2014, 92.nr.; 2015, 29., 97., 124., 140., 248., 251.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 15.panta 3.punktu pēc vārdiem "iekšējā audita dienesta vadītāja" ar vārdiem "risku direktora, par darbības atbilstības kontroli atbildīgās personas, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas".

2. 24.pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "atbildīgo personu" ar vārdiem "par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu";

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) kura ir kompetenta finanšu vadības jautājumos. Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu var būt arī persona, kura ir kompetenta uzņēmuma vadības jautājumos;";

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārda "gadu" ar vārdu "attiecīga";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "atbildīgajai personai" ar vārdiem "par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgajai personai".

3. Papildināt 25.panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "atbildīgo personu" ar vārdiem "par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu".

4. 57.pantā:

papildināt 1.1 daļu pēc vārdiem "atbildīgās personas" ar vārdiem "par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas";

papildināt 1.3 daļu pēc vārdiem "atbildīgajai personai" ar vārdiem "par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgajai personai".

5. 198.panta desmitajā daļā:

izslēgt ievaddaļā vārdus "veic darbības, kuru rezultātā ir pārkāptas normatīvo aktu prasības attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu";

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) uzlikt amatpersonai, darbiniekam vai personai, kura pārkāpuma izdarīšanas laikā ir atbildīga par noteiktas darbības veikšanu kredītiestādes uzdevumā vai interesēs, soda naudu līdz pieciem miljoniem euro;".

6. Papildināt likumu ar 198.1 pantu šādā redakcijā:

"198.1 pants. (1) Par darbībām, kuru rezultātā ir pārkāptas normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā attiecībā uz klienta identifikāciju un izpēti, ziņošanu par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem, informācijas sniegšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, atturēšanos no darījuma veikšanas, līdzekļu iesaldēšanu, iekšējās kontroles sistēmas izveidi, informācijas glabāšanu un dzēšanu vai normatīvo aktu prasības attiecībā uz starptautiskajām vai nacionālajām sankcijām, kas nosaka finanšu ierobežojumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga:

1) uzlikt kredītiestādei soda naudu līdz 10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar pēdējiem pieejamiem pārskatiem, kurus apstiprinājusi vadības struktūra. Ja 10 procenti no kopējā gada apgrozījuma, kas pieejami saskaņā ar šā punkta pirmajā teikumā noteikto, ir mazāk par pieciem miljoniem euro, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt soda naudu līdz pieciem miljoniem euro. Ja kredītiestāde ir mātes sabiedrība vai mātes sabiedrības meitas sabiedrība, attiecīgais kopējais gada apgrozījums ir kopējais gada apgrozījums vai atbilstīga veida ienākumi saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un pēdējiem pieejamiem konsolidētajiem pārskatiem, kurus apstiprinājusi galvenā mātes sabiedrības vadības struktūra;

2) uzlikt amatpersonai, darbiniekam vai personai, kura pārkāpuma izdarīšanas laikā ir atbildīga par noteiktas darbības veikšanu kredītiestādes uzdevumā vai interesēs, soda naudu līdz pieciem miljoniem euro;

3) piemērot šā likuma 113. un 196.pantā minētās sankcijas un pasākumus.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija, piemērojot šā panta pirmajā daļā minētās sankcijas, ņem vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 17.1 panta pirmajā daļā minētos apstākļus."

7. Papildināt 199.pantu pēc skaitļa "198." ar vārdu un skaitli "un 198.1".

8. 201.pantā:

papildināt pantu pēc skaitļa "198." ar skaitli  "198.1";

papildināt pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Par šā likuma 198.1 pantā minētajiem pārkāpumiem iekasēto soda naudu izlietošanu nosaka gadskārtējais valsts budžeta likums."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 65. un 66.punktu šādā redakcijā:

"65. Kredītiestādes par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu atbilstību šā likuma 24. un 25.panta prasībām nodrošina līdz 2017.gada 1.janvārim.

66. 2016.gadā soda naudas, kas iekasētas par darbībām, kuru rezultātā ir pārkāptas normatīvo aktu prasības attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (tai skaitā par šā likuma 198.1 pantā minētajiem pārkāpumiem), ar finanšu ministra rīkojumu tiek novirzītas apropriācijas palielināšanai valsts pamatbudžeta programmai "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 2.jūnijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 17.jūnijā

01.07.2016