Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 349

Rīgā 2016. gada 7. jūnijā (prot. Nr. 28 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā"

Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 2.1 panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 141. nr.; 2012, 70. nr.; 2015, 134. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Noslēguma jautājums

71. Šo noteikumu pielikuma III sadaļas 5. punktā norādīto informāciju par ceļošanas dokumentā ierakstīto personas identifikācijas kodu norāda, sākot ar 2017. gada 1. jūliju.";

1.2. izteikt pielikuma II sadaļas 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Paredzamās dzīvesvietas adrese Latvijā:

a) novads      
b) novada pagasts    
c) novada pilsēta    
d) republikas pilsēta    
e) ciems      
f) iela      
g) mājas nosaukums/viensēta    
h) mājas numurs    
i) korpusa numurs    
j) dzīvokļa numurs    
k) tālrunis     ";

1.3. papildināt pielikuma II sadaļu ar 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats (aizpilda, ja paredzamā dzīvesvietas adrese ir jūsu deklarējamā dzīvesvietas adrese Latvijā)

  Īpašuma tiesības
  Lietošanas tiesības, kuru iegūšanas pamats ir:

a) rakstveida īres līgums  
      (norādīt izīrētāja vārdu (vārdus), uzvārdu vai nosaukumu)
b) nomas līgums    
    (norādīt iznomātāja vārdu (vārdus), uzvārdu vai nosaukumu)
c) laulības      
  (norādīt laulātā vārdu (vārdus), uzvārdu)
d) radniecība    
    (norādīt tās personas vārdu (vārdus), uzvārdu, ar kuru ir radniecība)
e) vienošanās ar īpašnieku  
      (norādīt īpašnieka vārdu (vārdus), uzvārdu vai nosaukumu)
f) cits tiesiskais pamats  
      (norādīt tiesisko pamatu)

Papildu adrese (ja tāda ir):

a) novads      
b) novada pagasts    
c) novada pilsēta    
d) republikas pilsēta    
e) ciems      
f) iela      
g) mājas nosaukums/viensēta    
h) mājas numurs    
i) korpusa numurs    
j) dzīvokļa numurs    
k) laikposms no   līdz   ";

1.4. izteikt pielikuma III sadaļu šādā redakcijā:

"III. Ceļošanas dokuments, kas derīgs uzturēšanās atļaujas saņemšanai

1. Ceļošanas dokumenta veids un numurs
2. Izdevējvalsts, izdevējiestāde
3. Izdošanas datums
4. Derīguma termiņš
5. Ceļošanas dokumentā ierakstītais personas identifikācijas kods ";

1.5. izteikt pielikuma VIII sadaļu šādā redakcijā:

"VIII. Deklarācija

Izlasiet un ar parakstu aplieciniet šāda satura tekstu:

Apliecinu, ka:

1. Uzturēšanās tiesības apliecinoša dokumenta pieprasīšanai esmu sniedzis(-gusi) pilnīgas un patiesas ziņas.

2. Dzīvošu (dzīvoju) deklarējamā dzīvesvietā.

3. Apņemos triju dienu laikā rakstiski informēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par to, ka vairs nepastāv vai ir mainījušies apstākļi, uz kuriem pamatojoties esmu saņēmis(-usi) uzturēšanās tiesības apliecinošu dokumentu, vai esmu izceļojis(-usi) uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

4. Atzīstu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tiesības veikt pārrunas ar mani un pieprasīt paskaidrojumus, kā arī pārbaudīt manis sniegto informāciju.

5. Man nav konstatētas infekcijas slimības, kas minētas Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos, un kuru dēļ man nav tiesību saņemt uzturēšanās tiesības apliecinošu dokumentu, vai manā rīcībā ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas kompetentās iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumus.

6. Man ir nepieciešamie iztikas līdzekļi, lai uzturētos Latvijas Republikā (norādīt, kādi un kādā apmērā). 

Piezīme. Minētā prasība neattiecas uz darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām.

7. Esmu sapratis(-usi) visus šajā anketā uzdotos jautājumus vai saņēmis(-usi) attiecīgus izskaidrojumus man saprotamā valodā vai ar tulka starpniecību.

Paraksts ____________________

Datums ____________________".

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

01.07.2016