Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Aizsargjoslu likumā

Izdarīt Aizsargjoslu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 15.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205.nr.; 2011, 169.nr.; 2013, 61., 87., 106., 243.nr.; 2014, 220.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "rekonstrukcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pārbūve" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdu "rekonstruēt" (attiecīgā formā) ar vārdu "pārbūvēt" (attiecīgā formā).

3. Aizstāt visā likumā vārdu "renovācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "atjaunošana" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt visā likumā vārdu "renovēt" (attiecīgā formā) ar vārdu "atjaunot" (attiecīgā formā).

5. 1.pantā:

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13) sarkanā līnija - līnija, kas norobežo ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas un ko pilsētās un ciemos nosaka vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;";

papildināt pantu ar 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"21) degvielas uzpildes stacija - objekts, kurā degvielu - naftas produktus (benzīnu un dīzeļdegvielu) - pārsūknē no stacionāriem glabāšanas rezervuāriem uz transportlīdzekļu degvielas tvertnēm;

22) automobiļu gāzes uzpildes stacija - objekts, kurā degvielu - sašķidrināto ogļūdeņražu gāzi - pārsūknē no stacionārām spiedtvertnēm uz transportlīdzekļu degvielas spiedtvertnēm."

6. Izteikt 13.panta otrās daļas ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

"(2) Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem nosaka šādi:

1) pilsētās un ciemos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas robeža);".

7. 22.panta otrās daļas 4.punktā:

izteikt "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un ar tām saistītajām uzpildes stacijām, kuras paredzētas sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes iekraušanai gāzes pārvadāšanas transportlīdzekļos (autocisternās vai dzelzceļa cisternās) un izkraušanai no šiem transportlīdzekļiem, - 100 metru attālumā,";

izslēgt "d" un "e" apakšpunktu;

izteikt "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām, izņemot automobiļu gāzes uzpildes staciju tvertnes, - 10 metru attālumā."

8. Papildināt 30.panta otro daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) ap ogļūdeņražu izpētes un ieguves vietām jūrā (Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā) - 500 metru no jebkuras iekārtas daļas;".

9. 32.2 panta otrās daļas 2.punktā:

izteikt "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un ar tām saistītajām uzpildes stacijām, kuras paredzētas sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes iekraušanai gāzes pārvadāšanas transportlīdzekļos (autocisternās, dzelzceļa cisternās vai kuģos) un izkraušanai no šiem transportlīdzekļiem, - 100 metru attālumā,";

papildināt punktu ar "i" apakšpunktu šādā redakcijā:

"i) ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām - 25 metru attālumā no tvertnēm un uzpildes iekārtām."

10. Papildināt 57.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Drošības aizsargjoslās ap ogļūdeņražu izpētes un ieguves vietām jūrā (Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā) aizliegts kuģot, izņemot gadījumus:

1) kad kuģošana saistīta ar zemūdens kabeļa vai cauruļvada ierīkošanu, kontroli, testēšanu, remontu, apkopi, maiņu, atjaunošanu vai demontāžu šajā aizsargjoslā vai tās tuvumā;

2) kad kuģošana saistīta ar pakalpojumu sniegšanu jebkurai šajā aizsargjoslā esošai iekārtai, ar personas vai preces transportēšanu uz šo iekārtu vai no tās;

3) kad jebkuras iekārtas vai savienotas infrastruktūras tiek kontrolētas saskaņā ar nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

4) kas saistīti ar dzīvības vai īpašuma glābšanu vai glābšanas mēģinājumu;

5) kad ir nelabvēlīgi laikapstākļi;

6) kad ir briesmu situācija;

7) kad ir saņemta normatīvajos aktos noteiktās atbildīgās institūcijas piekrišana."

11. Izslēgt 58.2 panta pirmās daļas 6.punktu.

12. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā: 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija direktīvas 2013/30/ES par to darbību drošumu, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā, un ar kuru groza direktīvu 2004/35/EK."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 19.maijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 6.jūnijā

20.06.2016