Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2023. gada 1. janvārī.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 13.nr.; 2001, 24.nr.; 2009, 2., 6.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 205.nr.; 2011, 169.nr.; 2012, 186.nr.; 2013, 183., 243.nr.; 2015, 122.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 7.panta pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) pieprasīt no finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka neatkarīga pārbaudes veicēja atzinumu par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbības atbilstību finanšu un kapitāla tirgus jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un Komisijas lēmumiem."

2. Papildināt 15.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Padomes sēde notiek, padomes locekļiem tajā piedaloties klātienē. Ja padomes loceklis nevar ierasties padomes sēdes norises vietā, viņš sēdē piedalās attālināti. Padomes loceklim tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar sēdē izskatāmajiem dokumentiem. Kārtību, kādā notiek piedalīšanās padomes sēdē, lēmumu projektu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā attālināti, nosaka padome."

3. 17.pantā:

papildināt pantu ar 6.2 punktu šādā redakcijā:

"62) pieņemt lēmumu par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka pienākumu iesniegt šā likuma 7.panta pirmās daļas 4.1 punktā noteikto atzinumu;";

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Padome šā panta pirmās daļas 6.2 punktā minēto lēmumu pieņem, ja Komisijai ir pamatotas aizdomas par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbības neatbilstību finanšu un kapitāla tirgus jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un Komisijas lēmumiem.

(3) Padome šā panta pirmās daļas 6.2 punktā minētajā lēmumā pamato atzinuma sagatavošanai veicamās finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbības pārbaudes nepieciešamību, nosaka darbības pārbaudes apjomu, kārtību, uzdevumus un termiņus, kā arī prasības attiecībā uz neatkarīga pārbaudes veicēja izvēli. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks, ievērojot padomes lēmumā noteiktās prasības, izvēlas neatkarīgu pārbaudes veicēju un apmaksā atzinuma sagatavošanai veicamās pārbaudes izmaksas, vienojoties ar neatkarīgu pārbaudes veicēju par darbības pārbaudes izmaksām un to samaksas kārtību. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks saskaņo ar Komisiju līguma projektu padomes lēmumā noteiktajos jautājumos.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

4. Papildināt 17.1 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Padome izdod ieteikumus (vadlīnijas) šā panta pirmajā daļā minēto sankciju noteikšanai un publicē šos ieteikumus Komisijas mājaslapā internetā.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

5. Papildināt likumu ar 17.2 pantu šādā redakcijā:

"17.2 pants. Ja padomes izdotais administratīvais akts par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka pienākumu iesniegt neatkarīga pārbaudes veicēja atzinumu par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbības atbilstību finanšu un kapitāla tirgus jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

6. 21.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Konsultatīvā padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no Konsultatīvās padomes locekļiem vai rakstveida procedūras ietvaros saņemtas atbildes vismaz no puses Konsultatīvās padomes locekļu. Konsultatīvā padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, lēmums uzskatāms par nepieņemtu.";

papildināt pantu ar 4.1, 4.2 un 4.3 daļu šādā redakcijā:

"(41) Konsultatīvās padomes sēde notiek, padomes locekļiem tajā piedaloties klātienē. Konsultatīvās padomes loceklis, kurš Konsultatīvās padomes sēdē nevar piedalīties klātienē, sēdē piedalās attālināti, ja tam ir iespēja iepazīties ar sēdē izskatāmajiem dokumentiem.

(42) Konsultatīvā padome ir tiesīga pieņemt lēmumu, sazinoties elektroniski, rakstveida procedūras ietvaros.

(43) Kārtību, kādā notiek piedalīšanās Konsultatīvās padomes sēdē, lēmumu projektu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā attālināti, kā arī elektronisko rakstveida procedūru nosaka padome."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Padome šā likuma 17.1 panta otrajā daļā minētos ieteikumus (vadlīnijas) par sankciju noteikšanu personām, kuras pārkāpušas finanšu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, izdod līdz 2017.gada 1.janvārim."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 19.maijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 6.jūnijā

20.06.2016