Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Daugavpilī 2016.gada 12.maijā (prot. Nr.10, 14.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un
piekto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"
19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada
17.jūnija noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību" 13.punktu un Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 "Noteikumi
par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" ("Latvijas Vēstnesis", 254 (5572), 30.12.2015.) (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt Noteikumu 2.1.apakšpunktu aiz vārdiem "un atkritumu apsaimniekošana" ar vārdiem "kā arī dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izdevumi".

2. Papildināt Noteikumu 28.3.apakšpunktu ar 28.3.1., 28.3.2. un 28.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.3.1. ar dzīvojamās mājas uzturēšanu saistīto izdevumu segšanai;

28.3.2. dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas izdevumu segšanai;

28.3.3. dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izdevumu segšanai.".

3. Papildināt Noteikumus ar 41.1 punktu un 41.2 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Pabalstu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas izdevumu segšanai ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, ja dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, - 0,15 euro apmērā par 1 m2 dzīvojamās platības mēnesī, bet nepārsniedzot 20% no rēķinā norādītās summas.

41.2 Pabalstu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izdevumu segšanai ir tiesīgas saņemt personas, kuram piešķirta 1. vai 2.grupas redzes invaliditāte, ja personas vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, ja zemesgabala labiekārtošanas darbi tiek līdzfinansēti no Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzekļiem, - 100% apmērā no rēķinā norādītās summas.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.DukšinskisDaugavpils pilsētas domes 2016.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.20 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" (turpmāk - Noteikumi) izstrādāti, veicinot ģimeņu (personu), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un personu ar 1. vai 2.grupas redzes invaliditāti, tiesības piedalīties dzīvojamās mājas renovācijā, jo bieži vien šīs personas nepiedalās dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma par piedalīšanos energoefektivitātes uzlabošanas vai zemesgabalu labiekārtošanas pasākumos pieņemšanā materiālā stāvokļa dēļ, kā rezultātā lēmums netiek pieņemts un dzīvokļu īpašnieki nevar piedalīties savas mājas nosiltināšanas vai zemesgabalu labiekārtošanas pasākumos.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem Noteikumi tiek papildināti ar 41.1 un 41.2 apakšpunktu, paredzot, ka pabalstu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas izdevumu segšanai ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, ja dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, - 0,15 euro apmērā par 1 m2 dzīvojamās platības mēnesī, bet nepārsniedzot 20% no rēķinā norādītās summas un pabalstu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izdevumu segšanai ir tiesīgas saņemt personas, kuram piešķirta 1. vai 2.grupas redzes invaliditāte, ja zemesgabala labiekārtošanas darbi tiek līdzfinansēti no Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzekļiem, - 100% apmērā no rēķinā norādītās summas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Pabalstu piešķir Sociālo lietu pārvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Dukšinskis

28.05.2016