Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Jēkabpilī 2016.gada 5.maijā

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2012., 194.nr.; 2013., 224.nr., 247.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.2.apakšpunktu.

2. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Pabalsta saņemšanai ģimene uzrāda rēķinus par faktiskajiem ēdināšanas izdevumiem pirmsskolas izglītības iestādē par iepriekšējiem trīs mēnešiem."

3. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Pabalstu piešķir vienu reizi pusgadā, apmaksājot ģimenes faktiskos izdevumus par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē atbilstoši pašvaldības domes noteiktajai ēdināšanas maksai par trīs mēnešiem, ņemot par pamatu rēķinus, kas iesniegti šo noteikumu 17.punktā noteiktajā kārtībā."

4. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Pabalstu skolas piederumu iegādei piešķir vienu reizi gadā, izglītojamajam līdz 19 gadu vecumam no trūcīgas ģimenes, uzsākot mācību gadu pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestādes dienas nodaļā vai profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē."

5. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Tiesības saņemt pabalstu zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu samaksai ir:

44.1. trūcīgai personai;

44.2. maznodrošinātai personai;

44.3. ģimenei (personai), kurā ir tikai invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā un ģimenes (personas) kopējie naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;

44.4. šo noteikumu 44.3.apakšpunktā minētajai ģimenei, ja tās aprūpē ir aizbildnībā esoši bērni."

6. Izteikt 39.2.apakšpunku šādā redakcijā:

"39.2. ģimenes (personas) ienākumus apliecinošus dokumentus, ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumus apliecinošu dokumentu (kvītis, elektroniskā kases aparāta čekus u.c.) kopijas (uzrādot oriģinālus), kuros norādīts personas kods, saņemtais pakalpojums, iegādāto medikamentu nosaukums, par iepriekšējiem trīs mēnešiem."

7. Izteikt 46.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.1. zobu ārstēšanas, zobu protezēšanas izdevumus apliecinošu dokumentu (kvītis, elektroniskā kases aparāta čeki u.c.) kopijas (uzrādot oriģinālu), kuros norādīts personas kods, saņemtais pakalpojums;".

8. Izteikt 49.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.2. ģimenei (personai), kurā ir tikai invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā un ģimenes (personas) kopējie naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;".

9. Papildināt noteikumus ar 49.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.3. šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minētajai ģimenei, ja tās aprūpē ir aizbildnībā esoši bērni."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.SalcevičsJēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošo noteikumu Nr.14
"Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsms Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu.

2016.gada 1.janvārī stājoties spēkā Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 5.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.23 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem"", atvieglojumi maksai par izglītojamā no daudzbērnu ģimenes ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē tiek piešķirti vienādā apmērā, nediferencējot daudzbērnu ģimenes pēc bērnu skaita tajās. Līdz ar to no Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā" ir svītrojama norma par ēdināšanas izdevumu papildus segšanu trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, kurām Jēkabpils pilsētas pašvaldība jau piešķīrusi atvieglojumus ēdināšanas maksai 50% apmērā no pašvaldības noteiktās maksas kā daudzbērnu ģimenēm.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz svītrot normu par pabalsta ēdināšanas izdevumu samaksai pirmsskolas izglītības iestādē piešķiršanu 50% apmērā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības noteiktās maksas trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs bērni, kā arī veikt redakcionālus precizējumus 3.4.2.apakšnodaļā "Pabalsts zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu apmaksai".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

10.05.2016