Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sporta likumā

Izdarīt Sporta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 24.nr.; 2009, 6., 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2016, 31.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) sporta darbinieks - fiziskā persona, kas darbojas sporta jomā, veicot izglītojošo, tiesneša, metodisko, sportistus vai sporta sacensības apkalpojošo, organizatorisko vai cita veida darbu;";

papildināt pantu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) sporta pasākums - sporta sacensības, paraugdemonstrējumi vai jebkurš cits pasākums sporta jomā. Par sporta pasākumu nav uzskatāms sporta treniņš (nodarbība);";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) sporta sacensības - pasākums labāko sportistu vai komandu noteikšanai, kurš noris atbilstoši sacensību organizatora apstiprinātam sacensību nolikumam;".

2. Papildināt 10.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Latvijā atzītas sporta federācijas izdoti noteikumi, piemēram, sporta veida noteikumi, sporta darbinieku kvalifikācijas prasības, sporta sacensību norises noteikumi, ir publiski pieejami biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" mājaslapā internetā."

3. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Sporta pasākumu organizēšana

(1) Sporta pasākuma organizators var būt juridiskā persona, rīcībspējīga fiziskā persona, kā arī valsts vai pašvaldību iestādes.

(2) Sporta pasākuma organizators pasākuma norises vietā un laikā nodrošina sabiedrisko kārtību, medicīniskās palīdzības pieejamību, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.

(3) Sportistu, skatītāju un citu sporta pasākuma norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sporta pasākuma organizatora norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus, kā arī normatīvos aktus.

(4) Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā publiska sporta pasākuma organizators pasākuma rīkošanai saņem tās pašvaldības atļauju, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta pasākuma norise, vai informē šo pašvaldību par pasākuma norises laiku un vietu.

(5) Sporta sacensības notiek saskaņā ar sacensību organizatora apstiprinātu sporta sacensību nolikumu, kurā obligāti norādāma šāda informācija:

1) sporta sacensību nosaukums, norises laiks un dienaskārtība;

2) sporta sacensību norises vieta un to raksturojošā informācija;

3) sporta sacensību organizators (juridiskajai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs; fiziskajai personai - vārds, uzvārds) un kontaktinformācija;

4) par sporta sacensību organizēšanu atbildīgais sporta darbinieks (vārds, uzvārds) un kontaktinformācija;

5) sporta veids un sporta sacensību norises noteikumi, atbilstoši kuriem norisinās sporta sacensības;

6) informācija par sacensību norises vietas (trases) un sacensību galvenā tiesneša kvalifikācijas atbilstību šā panta sestās daļas noteikumiem - ja tiek rīkotas sporta sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā.

(6) Sporta sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā atļauts rīkot tikai licencētā pastāvīgā vai uz laiku ierīkotā attiecīgo sporta sacensību norises vietā (trasē) un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša vadībā.

(7) Motosporta trases un tiesnešus licencē biedrība "Latvijas Motosporta federācija", autosporta trases un tiesnešus licencē biedrība "Latvijas Automobiļu federācija", ūdens motosporta trases un tiesnešus licencē biedrība "Latvijas Ūdens motosporta federācija". Ministru kabinets nosaka licencēšanas prasības un kārtību, kādā licencējamas trases un galvenie tiesneši attiecīgajā sporta veidā."

4. Aizstāt 18.panta otrajā daļā un 20.panta pirmajā daļā vārdus "Latvijas sporta federāciju" ar vārdiem "Latvijā atzīto sporta federāciju".

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Šā likuma 15.panta sestajā daļā noteiktā prasība par atļauju sporta sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā rīkot tikai licencētā attiecīgo sporta sacensību norises vietā (trasē) un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša vadībā stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā. Licences, kuras attiecīgo sporta sacensību norises vietām (trasēm) un galvenajiem tiesnešiem līdz 2016.gada 30.jūnijam ir izsniegusi biedrība "Latvijas Motosporta federācija", biedrība "Latvijas Automobiļu federācija" un biedrība "Latvijas Ūdens motosporta federācija", ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 14.aprīlī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 28.aprīlī

12.05.2016