Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 221

Rīgā 2016. gada 12. aprīlī (prot. Nr. 17 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumos Nr. 557 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumos Nr. 557 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 199. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Lai saņemtu de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3., 4. un 5. panta nosacījumiem, atbalsta pretendents iesniedz atbalsta sniedzējam iesniegumu de minimis atbalsta saņemšanai (1. pielikums) (turpmāk - iesniegums). Iesniegumā norāda de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto, kā arī plānoto de minimis atbalstu neatkarīgi no atbalsta sniegšanas veida un atbalsta sniedzēja. De minimis atbalsta kumulēšanas gadījumā de minimis atbalsta pretendents sniedz informāciju arī par citu attiecīgajam projektam saņemto atbalstu tām pašām attiecināmajām izmaksām. Sniedzot informāciju par plānoto de minimis un citu valsts atbalstu, atbalsta pretendents norāda informāciju par atbalstu, uz kuru viņš ir pieteicies, bet par kuru atbalsta sniedzējs vēl nav pieņēmis lēmumu. Ja de minimis atbalsta pretendents iepriekš de minimis atbalstu nav saņēmis, viņš attiecīgo informāciju norāda iesniegumā.

3. Iesniegumu atbalsta pretendents iesniedz papīra formā vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

2. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Atbalsta sniedzējs noslēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu."

3. Svītrot 11., 12. un 13. punktu.

4. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Atbalsta sniedzējs, pamatojoties uz de minimis atbalsta pretendenta iesniegumā norādīto informāciju un elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) pieejamo informāciju, nosaka piešķiramā de minimis atbalsta apmēru. Ja piešķiramā de minimis atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. un 3. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 5. panta 3. punktā noteiktajā atbalsta kumulēšanas gadījumā nepārsniedz attiecīgo maksimālo atbalsta intensitāti vai atbalsta summu, atbalsta sniedzējs aizpilda uzskaites veidlapu de minimis atbalsta piešķiršanai (2. pielikums) (turpmāk - uzskaites veidlapa) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Ja atbalsta sniedzējs konstatē, ka piešķiramais de minimis atbalsts pārsniegs Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. un 3. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 5. panta 3. punktā noteiktajā atbalsta kumulēšanas gadījumā pārsniegs attiecīgo maksimālo atbalsta intensitāti vai atbalsta summu, tas atbalstu nepiešķir."

5. Izteikt 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"17. Atbalsta sniedzējs uzskaites veidlapu nosūta atbalsta saņēmējam elektroniski vai izsniedz to papīra formā.

18. De minimis atbalsta pretendents visus datus par de minimis atbalsta piešķiršanu, tostarp iesniegumus un uzskaites veidlapas, glabā 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas."

6. Izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 557

Iesniegums de minimis atbalsta saņemšanai

1. Informācija par de minimis atbalsta pretendentu

1.1. Vispārīgā informācija:

Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds  
Reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai)  
Tālruņa numurs  
Faksa numurs  
E-pasta adrese  
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

1.2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta atbilstību viena vienota uzņēmuma definīcijai atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktam, ietverot visus uzņēmumus, kuri veic saimniecisko darbību un starp kuriem pastāv vismaz viens no šādu attiecību veidiem:

Atbilstība vismaz vienam no turpmāk minētajiem kritērijiem1 (atbilstošo atzīmēt ar X):
   de minimis atbalsta pretendentam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā uzņēmumā;

citam uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums de minimis atbalsta pretendenta uzņēmumā;

 de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības iecelt vai atlaist cita uzņēmuma pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu;

citam uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu de minimis atbalsta pretendenta uzņēmumā;

 de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem;

citam uzņēmumam ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi pār de minimis atbalsta pretendentu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar de minimis atbalsta pretendentu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem;

 de minimis atbalsta pretendents, kurš ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem minētā uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem;

cits uzņēmums, kurš ir de minimis atbalsta pretendenta akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības de minimis atbalsta pretendenta uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem de minimis atbalsta pretendenta akcionāriem vai dalībniekiem;

 de minimis atbalsta pretendents neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem kritērijiem.

1.3. Informācija par notikušajām izmaiņām de minimis atbalsta pretendenta statusā:

Notikušās izmaiņas (atbilstošo atzīmēt ar X):

Notikušo izmaiņu datums2

Izmaiņu de minimis atbalsta pretendenta statusā pēdējo triju gadu laikā nav bijis.

Apvienots pēdējo triju gadu laikā.

Iegādāts pēdējo triju gadu laikā.

Sadalīts pēdējo triju gadu laikā.

(datums)

(mēnesis)

(gads)

2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto atbalstu, kā arī plānoto atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī

2.1. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2007. gada 24. jūlija Regulu Nr. 875/2007, Komisijas 2007. gada 20. decembra Regulu Nr. 1535/2007, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013, Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr. 717/2014 (Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punkts) un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 (Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. un 3. punkts), kā arī par plānoto de minimis atbalstu:

Datums, mēnesis, gads, kad pieņemts lēmums (vai cits dokuments) par de minimis atbalsta piešķiršanu

Uzņēmuma nosaukums3

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta veids (piemēram, subsīdija, aizdevums, galvojums u. tml.)

Piešķirtā/plānotā atbalsta summa (euro)4

Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)

Eiropas Savienības regulējums5, kuru ievērojot atbalsts piešķirts vai to plāno piešķirt

             

2.2. Informācija par citu valsts atbalstu, ko de minimis atbalsta pretendents saņēmis par konkrēto projektu tām pašām attiecināmajām izmaksām no citas atbalsta programmas vai individuālā projekta:

Datums, mēnesis, gads, kad pieņemts lēmums (vai cits dokuments) par atbalsta sniegšanu

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta sniegšanas tiesiskais pamatojums

Atbalsta veids (piemēram, subsīdija, aizdevums, galvojums u. tml.)

Kopējā attiecināmo izmaksu summa (euro)

Tām pašām attiecināmajām izmaksām jau saņemtā summa (euro)

Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)

Atbalsta intensitāte (%)

               

2.3. Informācija par citu valsts atbalstu, ko de minimis atbalsta pretendents plāno saņemt par konkrēto projektu tām pašām attiecināmajām izmaksām no citas atbalsta programmas vai individuālā projekta:

Datums, mēnesis, gads, kad iesniegts iesniegums par atbalsta sniegšanu

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta sniegšanas tiesiskais pamatojums

Atbalsta veids (piemēram, subsīdija, aizdevums, galvojums u. tml.)

Kopējā attiecināmo izmaksu summa (euro)

Tām pašām attiecināmajām izmaksām plānotā summa (euro)

Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)

Atbalsta intensitāte (%)

               

3. Apliecinājums

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Atbildīgā persona
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts6)

 

(amats)

 

(datums6)

Z. v.6

Piezīmes.
1 Uzņēmumi, kuriem kādas no minētajām attiecībām pastāv ar vienas vai vairāku citu juridisku vai fizisku personu starpniecību, arī ir uzskatāmi par vienu vienotu uzņēmumu.
2 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendenta statusā pēdējo triju gadu laikā ir notikušas izmaiņas, t. i., tas ir apvienots, iegādāts vai sadalīts.
3 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents atbilst viena vienota uzņēmuma definīcijai un (vai) tas ir apvienots, iegādāts vai sadalīts.
4 Ja de minimis atbalsta pretendents ir sadalīts un atbalsta summu nav iespējams noteikt katram jaunajam uzņēmumam, to norāda proporcionāli, ņemot vērā katra jaunā uzņēmuma pašu kapitāla bilances vērtību sadali faktiskajā datumā.
5 Norāda atbilstošo de minimis atbalsta regulējumu, t. i., Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2007. gada 24. jūlija Regulu Nr. 875/2007, Komisijas 2007. gada 20. decembra Regulu Nr. 1535/2007, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013 un Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr. 717/2014.
6 Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 557

Uzskaites veidlapa de minimis atbalsta piešķiršanai

Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds

Adrese

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai)

Tālruņa numurs Faksa numurs

E-pasta adrese

1. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu:

Gads

Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)

   
   
   

Kopā

 

2. Atbalsta pretendents par iesniegto projektu par tām pašām attiecināmajām izmaksām ir saņēmis atbalstu _________ euro ar atbalsta intensitāti ___ %. Saskaņā ar atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu, uz kuru pamatojoties ir piešķirts cits valsts atbalsts par tām pašām attiecināmajām izmaksām, konkrētajam projektam maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir ___ %. Lai netiktu pārsniegta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte, konkrētajā projektā atbalsta pretendents var saņemt de minimis atbalstu _________ euro.*

3. Saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (OV L 352, 24/12/2013, 9.-17. lpp.) de minimis atbalstu var piešķirt _________ euro apmērā (Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumu Nr. 557 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē" 14. punkts).

4. Ar  

Nr.

 

(institūcijas nosaukums)

 

(dokumenta nosaukums)

 

ir piešķirts de minimis atbalsts _________ euro apmērā (Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumu Nr. 557 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē" 15. punkts).

   

(vieta)

 

(datums**)

 

(paraksts**)

Z.v.**

Atbalsta sniedzēja juridiskā adrese

Tālruņa numurs Faksa numurs E-pasta adrese

Piezīmes.
1. * Aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents ir norādījis informāciju 1. pielikuma 2.2. un 2.3. apakšpunktā.
2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

16.04.2016