Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 220

Rīgā 2016. gada 12. aprīlī (prot. Nr. 17 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta noteikumos Nr. 582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
26. panta pirmo daļu un 27. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta noteikumos Nr. 582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 129. nr.; 2006, 71. nr.; 2008, 92. nr.; 2009, 145. nr.; 2010, 160. nr.; 2013, 178. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.27. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.27. transportlīdzeklis - lauksaimniecības dzīvnieku vai dzīvnieku barības pārvadāšanai aprīkots transportlīdzeklis, kas pārvietojas pa sauszemi vai ūdens ceļu."

2. Papildināt noteikumus ar XXIV nodaļu šādā redakcijā:

"XXIV. Pasākumi, kas veicami, lai novērstu slimības izplatīšanos no Lībijas Valsts un Marokas Karalistes

257. Ikviena transportlīdzekļa vadītājs (operators), iebraucot Latvijā pēc Lībijas Valsts vai Marokas Karalistes apmeklējuma, uzrāda dienestam kontroles veikšanai transportlīdzekļa kravas nodalījumu (transportlīdzekļa virsbūvi), iekraušanas rampas, transportlīdzekļa aprīkojumu, kā arī transportlīdzekļa ritošo daļu, kabīni un darbā ar dzīvniekiem izmantoto darba apģērbu un apavus.

258. Šo noteikumu 257. punktā minētā transportlīdzekļa vadītājs (operators) uzrāda dienestam aizpildītu deklarāciju (8. pielikums) vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kurā ir šo noteikumu 8. pielikumā minētā informācija un kurš apliecina, ka dzīvnieku vai kravas nodalījums (transportlīdzekļa virsbūve), iekraušanas rampas, transportlīdzekļa aprīkojums, kas bijis saskarē ar dzīvniekiem, transportlīdzekļa ritošā daļa un kabīne, kā arī darba apģērbs un apavi ir iztīrīti un dezinficēti pēc pēdējās izmantošanas dzīvnieku iekraušanai vai izkraušanai.

259. Dienesta amatpersona robežšķērsošanas vietā veic šo noteikumu 257. punktā minētā transportlīdzekļa un tā ritošās daļas, kabīnes, dzīvnieku vai kravas nodalījuma, ar dzīvniekiem saskarē bijuša transportlīdzekļa aprīkojuma, dzīvnieku izkraušanā izmantotā darba apģērba un apavu vizuālu kontroli un pārliecinās, vai tie ir pietiekami labi iztīrīti un dezinficēti (netiek konstatēti mazgājami traipi, atkritumi, dubļi, dzīvnieku atstāti izkārnījumi, dzīvnieku barība). Deklarācijas vai cita līdzvērtīga dokumenta oriģinālu dienests glabā trīs gadus.

260. Dienesta amatpersona robežšķērsošanas vietā transportlīdzekļa vadītājam (operatoram) izsniedz sertifikātu (9. pielikums) vienā no šādiem gadījumiem:

260.1. ja šo noteikumu 259. punktā minētās kontroles laikā, pārbaudot transportlīdzekļa tīrību, konstatē, ka mazgāšanas un dezinfekcijas procedūras ir veiktas apmierinoši (netiek konstatēti mazgājami traipi, atkritumi, dubļi, dzīvnieku atstāti izkārnījumi, dzīvnieku barība);

260.2. ja transportlīdzeklis ir mazgāts un dezinficēts saskaņā ar šo noteikumu 261. punktu.

261. Ja šo noteikumu 259. punktā minētās kontroles laikā konstatē, ka mazgāšanas un dezinfekcijas procedūras ir veiktas neapmierinoši (tiek konstatēti mazgājami traipi, atkritumi, dubļi, dzīvnieku atstāti izkārnījumi, dzīvnieku barība), dienesta amatpersona pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

261.1. nosaka transportlīdzekļa tīrīšanu un dezinficēšanu vietā, kas atrodas iespējami tuvu robežšķērsošanas vietai un kuru noteicis dienests. Pēc mazgāšanas un dezinfekcijas dienesta amatpersona atkārtoti veic transportlīdzekļa mazgāšanas un dezinfekcijas kontroli un, ja rezultāti ir apmierinoši, izsniedz sertifikātu (9. pielikums);

261.2. aizliedz šādam transportlīdzeklim turpināt ceļu un nosūta to atpakaļ uz Lībijas Valsti vai Marokas Karalisti, ja robežšķērsošanas vietas tuvumā nav transportlīdzekļa mazgāšanai un dezinfekcijai aprīkotas vietas vai arī šāds transportlīdzeklis rada vides piesārņojuma risku ar dzīvnieku izcelsmes produktu atliekām;

261.3. robežšķērsošanas vietā nodrošina netīrā transportlīdzekļa sākotnējo mazgāšanu un dezinfekciju un nosūta uz vietu, ko noteicis dienests, tālākai transportlīdzekļa mazgāšanai un dezinfekcijai. Pēc mazgāšanas un dezinfekcijas dienesta amatpersona atkārtoti veic transportlīdzekļa mazgāšanas un dezinfekcijas kontroli un, ja rezultāti ir apmierinoši, izsniedz sertifikātu (9. pielikums).

262. Šo noteikumu 9. pielikumā minētā sertifikāta oriģinālu saņem transportlīdzekļa vadītājs vai operators un glabā to trīs gadus. Dienests trīs gadus glabā sertifikāta kopiju.

263. Lai mazinātu slimības ievešanas risku Eiropas Savienības teritorijā, dienesta amatpersona, ja uzskata par nepieciešamu, var noteikt, ka mazgāšanas un dezinfekcijas procedūras robežšķērsošanas vietā veic:

263.1. jebkuram dzīvnieku barības pārvadāšanas transportlīdzeklim, ar kuru tika vesta dzīvnieku barība no Lībijas Valsts vai Marokas Karalistes vai uz šīm valstīm, ja vizuālās kontroles laikā konstatē, ka transportlīdzeklis ir netīrs (tiek konstatēti mazgājami traipi, atkritumi, dubļi, dzīvnieku atstāti izkārnījumi, dzīvnieku barība), tāpēc pastāv risks slimības ievešanai Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā;

263.2. transportlīdzeklim, ar kuru pārvadā zirgu dzimtas dzīvniekus no Marokas Karalistes, ja tos ieved Eiropas Savienībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm;

263.3. transportlīdzeklim, ar kuru zirgu dzimtas dzīvniekus pārvadā tranzītā no Marokas Karalistes un ieved Eiropas Savienībā caur Latvijas robežšķērsošanas vietu, kur minētajiem dzīvniekiem veic kontroli saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārās kontroles kārtību, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm, ja transportlīdzeklis nav pietiekami tīrs, tāpēc pastāv risks slimības ievešanai Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā (kontroles laikā tiek konstatēti mazgājami traipi, atkritumi, dubļi, dzīvnieku atstāti izkārnījumi, dzīvnieku barība)."

3. Papildināt noteikumus ar XXV nodaļu šādā redakcijā:

"XXV. Noslēguma jautājums

264. Šo noteikumu XXIV nodaļas nosacījumi ir spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim."

4. Papildināt noteikumus ar 8. un 9. pielikumu šādā redakcijā:

8. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 582

Transportlīdzekļa mazgāšanas un dezinfekcijas deklarācija iebraukšanai Latvijā pēc Lībijas Valsts vai Marokas Karalistes apmeklējuma

Es, transportlīdzekļa vadītājs (operators) ,

(transportlīdzekļa nosaukums, reģistrācijas numurs)

deklarēju, ka:

• dzīvnieku vai dzīvnieku barības pēdējā izkraušana notikusi:

Valsts, reģions, vieta

Datums (dd. mm. gggg.)

Laiks (hh. mm.)

     

• pēc dzīvnieku barības vai dzīvnieku izkraušanas transportlīdzeklis ir iztīrīts un dezinficēts. Iztīrīts un dezinficēts dzīvnieku transportēšanas nodalījums (kravas transportlīdzekļa virsbūve), iekraušanas rampa, aprīkojums, kas bijis saskarē ar dzīvniekiem, riteņi un vadītāja kabīne, kā arī izkraušanas laikā izmantotais darba apģērbs un apavi;

• tīrīšana un dezinfekcija veikta:

Valsts, reģions, vieta

Datums (dd. mm. gggg.)

Laiks (hh. mm.)

     

• dezinfekcijas līdzeklis lietots ražotāja ieteiktajā koncentrācijā*: _____________________

• nākamā dzīvnieku vai barības iekraušana notiks:

Valsts, reģions, vieta

Datums (dd. mm. gggg.)

Laiks (hh. mm.)

     

   

(datums)

 

(vieta)

 

(transportlīdzekļa vadītāja (operatora) paraksts)

(transportlīdzekļa vadītāja (operatora) vārds, uzvārds un adrese (drukātiem burtiem))

Piezīme.* Norādīt vielu un koncentrāciju.

9. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 582

Sertifikāts mazgātiem un dezinficētiem transportlīdzekļiem, kas Latvijā iebrauc pēc Lībijas Valsts vai Marokas Karalistes apmeklējuma

Es, Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors(-e) ,
apliecinu, ka esmu pārbaudījis(-usi):

1) transportlīdzekli(-us) ar reģistrācijas (identifikācijas) numuru(-iem)1:

Vizuāli pārbaudot, esmu konstatējis(-usi), ka transportlīdzekļa kravas nodalījums2 (kravas transportlīdzekļa virsbūve)2, iekraušanas rampa, aprīkojums, kas bijis saskarē ar dzīvniekiem, riteņi un vadītāja kabīne un izkraušanas laikā izmantotais darba apģērbs un apavi ir pietiekami labi iztīrīti;

2) informācija sniegta Komisijas 2015. gada 27. novembra Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/2217 par pasākumiem, lai novērstu mutes un nagu sērgas vīrusa ievešanu Savienībā no Lībijas un Marokas, I pielikumā norādītās deklarācijas vai citā līdzvērtīgā veidā, iekļaujot Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/2217 I pielikumā minētās pozīcijas.

Datums

Laiks

Vieta

Kompetentā iestāde

Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora paraksts3

         

Z. v.3

(Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora(-es) vārds, uzvārds (drukātiem burtiem))

Piezīmes.
1 Transportlīdzekļa(-u) reģistrācijas (identifikācijas) numurs(-i).
2 Lieko svītrot.
3 Zīmogam un parakstam jābūt tādā krāsā, kas atšķiras no dokumenta drukājuma krāsas."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

16.04.2016