Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 184

Rīgā 2016. gada 29. martā (prot. Nr. 15 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 162. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

4.1.1. iznākuma rādītājs - pasākumā iesaistīti 80 bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki;

4.1.2. finanšu rādītājs - sertificēti izdevumi 6 919 284 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim - iznākuma rādītājs - pasākumā iesaistīti 217 bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki."

2. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Projekta iesniegumā kopējā attiecināmā finansējuma kopsummu plāno ne vairāk kā 14 920 206 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu - 12 682 175 euro, valsts budžeta finansējumu - 2 238 031 euro, paredzot sasniegt šo noteikumu 4.1.1. apakšpunktā minēto iznākuma rādītāju laikposmā līdz 2018. gada 31. decembrim. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu var ierosināt palielināt projektā noteikto attiecināmo izmaksu kopsummu līdz 19 920 206 euro, ievērojot noteikto finansēšanas avotu proporcionālo sadalījumu un šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētā iznākuma rādītāja maksimālo vērtību."

3. Svītrot 14. punktā vārdu "valsts".

4. Izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā, kā arī šādu sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas veidošanas pasākumiem, piemēram, informēšanas un izglītošanas pasākumiem, diskusijām, konsultācijām (turpmāk - sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi);".

5. Papildināt noteikumus ar 17.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.5.1 pieredzes apmaiņas pasākumi par sociālo uzņēmējdarbību;".

6. Izteikt 19.1. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19.1. tiešās personāla izmaksas (izņemot virsstundas). Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāk kā 30 procentu noslodze. Personāla atlīdzības izmaksām jābūt līdzvērtīgām ar pārējo finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera darbinieku atalgojumu:".

7. Izteikt 19.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

19.3.1. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu izmaksas finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, tai skaitā šo noteikumu 17.6. apakšpunktā minētajai atbalstāmajai darbībai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;

19.3.2. iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 17.1., 17.4., 17.5.1 un 17.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kā arī ārvalstu komandējumu (darba braucienu) izmaksas šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minētajam īstenošanas personālam šo noteikumu 17.5.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

19.3.3. dalības maksa (ievērojot šo noteikumu 19.3.2. apakšpunktā minēto) šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 17.5.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros;

19.3.4. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minētajam personālam (ja tās nav iekļautas šo noteikumu 20.5. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā)."

8. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Šo noteikumu 19.3.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu attiecināmajām izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

20.1. šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajiem sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumiem, kā arī 17.2.1. un 17.2.3. apakšpunktā minētajām finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācībām var plānot izmaksas telpu īrei un nomai un kancelejas preču iegādei;

20.2. šo noteikumu 17.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot izmaksas informācijas sistēmas izveidei, ieviešanai, nodrošināšanai un informācijas apmaiņas pakalpojumiem;

20.3. šo noteikumu 17.1., 17.2.1., 17.2.3., 17.3. un 17.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot izmaksas specifisku nozares ekspertu piesaistei sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumiem, sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izstrādei, sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju izvērtēšanai, konsultāciju nodrošināšanai biznesa plānu izstrādei un pasākuma starprezultātu novērtēšanai;

20.4. šo noteikumu 17.1., 17.4., 17.5.1 un 17.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot izmaksas transporta nomas pakalpojumiem;

20.5. šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minētajam personālam plāno izmaksas veselības apdrošināšanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosaka atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas un vadības personāls ir nodarbināts projektā;

20.6. darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam."

9. Aizstāt 22. punktā vārdu "plāno" ar vārdiem "var plānot".

10. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris, piesaistot šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts uz normālo vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu), veicot personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, papildus uzskaita veiktās funkcijas."

11. Papildināt 34. punktu aiz otrā teikuma ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji padomes darbībā piedalās novērotāju statusā."

12. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumus, tai skaitā:

35.1 1. izstrādā sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumu saturu;

35.1 2. nodrošina sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumu organizēšanu (piemēram, telpu īri un nomu, kancelejas preču iegādi, tulkošanu, kafijas pauzes);

35.1 3. nodrošina informatīvo un vizuālo elementu, piemēram, plakātu, drukāto materiālu, audiovizuālo materiālu, reklāmas vai reprezentatīvo materiālu izgatavošanu."

13. Papildināt noteikumus ar 36.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.1.1 uzkrāj, apkopo un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē datus par šādiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470), 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem, kas sasniegti pēc personas aiziešanas (pēc dalības pasākumā):

36.1.1 1. neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus;

36.1.1 2. izglītībā vai apmācībā iesaistītie dalībnieki;

36.1.1 3. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki;

36.1.1 4. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie;

36.1.1 5. nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā vai apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;".

14. Svītrot 36.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus "kā arī atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006".

15. Aizstāt 36.6. apakšpunktā skaitli un vārdu "40.8. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "40.6. apakšpunktā".

16. Izteikt 36.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.8. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris var piemērot avansa maksājumus ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis). Sadarbības partneris, piešķirot šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu pasākuma dalībniekiem, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 50 procentu apmērā no kopējā piešķirtā finanšu atbalsta."

17. Aizstāt 37. punktā vārdus un skaitli "Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 17. punktā" ar vārdiem un skaitli "Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris šo noteikumu 17. punktā".

18. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris, īstenojot šo noteikumu 17.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, kā arī prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana."

19. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Pasākuma īstenošanā sadarbības partnerim šo noteikumu 17.1., 17.2.1., 17.2.3. un 17.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir noteikti vismaz šādi pienākumi:

40.1. piedalīties sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumos;

40.2. piedalīties šo noteikumu 17.2.1. un 17.2.3. apakšpunktā minētajās apmācībās un pakalpojumu līgumu nodevumu izvērtēšanā;

40.3. šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros:

40.3.1. izvērtēt sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānus, kas izstrādāti šo noteikumu 17.3.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, un atbilstību de minimis atbalstu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un lemt par finanšu atbalsta piešķiršanu;

40.3.2. izstrādāt iekšējo procedūru par finanšu atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtību pasākuma dalībniekiem un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem;

40.3.3. sniegt finanšu atbalstu pasākuma dalībniekiem, tai skaitā izvērtējot sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānus, kas izstrādāti šo noteikumu 17.3.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, un valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalstu;

40.4. nodrošināt piešķirtā finanšu atbalsta uzskaiti un uzraudzību, tai skaitā pārbaudīt finanšu atbalstu saņēmušos pasākuma dalībniekus un to, vai viņi lietderīgi izmanto piešķirto finanšu atbalstu, kā arī pārbaudīt, vai pasākuma dalībnieki - biedrības un nodibinājumi - ievēro šo noteikumu 29. punktā noteikto;

40.5. iegūt un iesniegt finansējuma saņēmējam datus par šo noteikumu 3. punktā minēto mērķa grupu, tai skaitā datus par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālā rādītāja "Atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits" sasniegšanu, ievērojot normatīvajos aktos par fizisko personu datu aizsardzību noteiktās prasības, kā arī datus par pasākuma dalībniekiem, tai skaitā novadu teritoriālo vienību (arī pagasta) līmenī, lai pasākuma ietvaros nodrošinātu šo noteikumu 36.1.1, 36.3., 36.4. un 36.5. apakšpunktā minēto datu uzkrāšanu;

40.6. atmaksāt finansējuma saņēmējam finanšu atbalstu, kas pasākuma dalībniekiem un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem piešķirts nepamatoti, tai skaitā pieprasīt un atgūt no pasākuma dalībniekiem neatbilstoši izmantoto finanšu atbalstu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

01.04.2016