Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 182

Rīgā 2016. gada 29. martā (prot. Nr. 15 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 163. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

4.1.1. iznākuma rādītājs - pasākumā iesaistītie bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, - 10 110;

4.1.2. finanšu rādītājs - sertificēti izdevumi 13 972 513 euro apmērā;

4.2.  līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs - pasākumā iesaistītie bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, - 20 000;

4.2.2. rezultāta rādītājs - nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc pasākuma pabeigšanas) - 1242;

4.2.3. rezultāta rādītājs - pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā, - 4246.";

1.2. svītrot 6. punktā vārdus "(turpmāk - atbildīgā iestāde)";

1.3. izteikt 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;";

1.4. izteikt 16.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.9. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.";

1.5. izteikt 18.2. un 18.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas - stipendija šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, iesaistoties šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētajā motivācijas programmā, ko aprēķina pēc akadēmiskās stundas likmes - 0,94 euro - un izmaksā proporcionāli iesaistes laikam (akadēmiskajām stundām) attiecīgajā mēnesī, kopumā nepārsniedzot 150 euro;

18.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

18.3.1. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu izmaksas šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.4., 16.5., 16.6. un 16.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 16.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;

18.3.2. transporta, ēdināšanas un uzturēšanās dienesta viesnīcā izdevumi šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas laikā, piemērojot vienas vienības izmaksu metodi;

18.3.3. bezdarbnieka (pacienta) nodeva - līdz 30 euro par narkologa atzinuma saņemšanu šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem šo noteikumu 16.5.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros;

18.3.4. iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.1., 16.6., 16.7. un 16.9. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

18.3.5. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, transportlīdzekļa nomu, transporta pakalpojumu pirkšanu, sabiedriskā transporta izmantošanu) šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.1., 16.6., 16.7. un 16.9. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

18.3.6. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam (ja tās nav iekļautas šo noteikumu 19.5. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā).";

1.6. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Šo noteikumu 18.3.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu līgumu (uzņēmuma līgumu) attiecināmajām izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

19.1. šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ietverot izmaksas darba meklēšanas motivācijas programmai, par vienu bezdarbnieku nepārsniedzot 750 euro, tai skaitā sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanai vienam bezdarbniekam - nepārsniedzot 150 euro;

19.2. šo noteikumu 16.5.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ietverot:

19.2.1. bezdarbnieka (pacienta) iemaksu - 7,11 euro apmērā par vienu atkarības ārstēšanas dienu, saņemot ārstniecības pakalpojumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;

19.2.2. izmitināšanas un ēdināšanas izdevumus - 13,37 euro apmērā dienā proporcionāli faktiskajam bezdarbnieka (pacienta) izmitināšanas dienu skaitam (kopā nepārsniedzot 30 kalendāra dienas), saņemot ārstniecības pakalpojumus;

19.3. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei (veselības pārbaudes veikšanas vietai) un atpakaļ šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros un par šo noteikumu 3.4. un 3.5. apakšpunktā minēto bezdarbnieku (pacientu) nokļūšanu līdz narkologa atzinuma saņemšanas vietai un atpakaļ, kā arī līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros;

19.4. šo noteikumu 16.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot izmaksas sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumiem par ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiem, nepārsniedzot vienu procentu no projektam pieejamā maksimālā kopējā attiecināmā finansējuma;

19.5. šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam plāno izmaksas veselības apdrošināšanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad personāls ir nodarbināts projektā;

19.6. darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3 000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam.";

1.7. aizstāt 21. punktā vārdu "plāno" ar vārdiem "var plānot";

1.8. papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Finansējuma saņēmējs - šo noteikumu 16.4., 16.5.1. un 16.5.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību un sadarbības partneris - šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno atbilstoši normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem noteiktajiem ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumu īstenošanas nosacījumiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.";

1.9. svītrot 25., 26. un 27. punktu;

1.10. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris, piesaistot šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts uz normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu), veicot personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, papildus uzskaita veiktās funkcijas.";

1.11. izteikt 29.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.1. šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.4., 16.5., 16.6., 16.7. un 16.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai piesaista pakalpojuma sniedzēju atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, var piemērot avansa maksājumus ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis);";

1.12. papildināt noteikumus ar 29.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.3.1 uzkrāj, apkopo un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē datus par šādiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470), 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem, kas sasniegti pēc personas aiziešanas (pēc dalības pasākumā):

29.3.11. izglītībā vai apmācībā iesaistītie dalībnieki;

29.3.12. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki;

29.3.13. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie;

29.3.14. nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā vai apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;";

1.13. svītrot 29.5. apakšpunktā vārdus un skaitļus "kā arī atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006";

1.14. aizstāt 29.7. apakšpunktā vārdus "nodrošina informācijas un publicitātes" ar vārdiem un skaitli "īstenojot šo noteikumu 16.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, nodrošina informācijas un publicitātes";

1.15. papildināt noteikumus ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 29.3.1 apakšpunktā minētos datus iegūst no Nodarbinātības valsts aģentūras pārziņā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas vai no dalībnieku aptauju datiem."

2. Šo noteikumu 1.8. un 1.9. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

01.04.2016