Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 176

Rīgā 2016. gada 22. martā (prot. Nr. 14 19. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
13. panta pirmās daļas 2. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 72. nr.; 2009, 85., 169., 203. nr.; 2013, 154. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. punktu aiz vārdiem "mākslīgai zivju pavairošanai" ar vārdiem "tostarp mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotiem privātajiem ezeriem, kuros zvejas tiesības nepieder valstij".

2. Izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. ir saņemta zvejas atļauja (licence), kurā norādīts zvejas rīku veids un to skaita (tīkliem – tīklu garuma metru) limits un atsevišķu zivju (arī vēžu, trīsuļodu kāpuru) sugu nozvejas apjoma limits (turpmāk – zvejas limits), ja attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts;".

3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Zvejas limits ūdenstilpēs noteikts normatīvajos aktos par zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos."

4. Svītrot 10.5. apakšpunktā vārdus "un kuru izmanto tikai zvejai zinātniskai izpētei un zvejai citos īpašos nolūkos".

5. Svītrot 14.3.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "un vairāk nekā vienu 50 m garu tīklu, ja zvejo publiskajos ūdeņos".

6. Papildināt noteikumus ar 14.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.4. zivju vadu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās esošajās ūdenstilpēs, izņemot zveju īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos saskaņā ar Zvejniecības likuma 12. pantu."

7. Aizstāt 16.6. apakšpunktā skaitli "40" ar skaitli "50".

8. Aizstāt 16.8. apakšpunktā skaitli "30" ar skaitli "25".

9. Aizstāt 16.9. apakšpunktā skaitli "30" ar skaitli "45".

10. Aizstāt 16.12. apakšpunktā skaitli "30" ar skaitli "35".

11. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Ja nozvejā ir pārsniegts šo noteikumu 21., 22. un 23. punktā minētais piezvejas apjoms vai šo noteikumu 26.14. apakšpunktā minētais zivju skaits vai nozvejas apjoms katrā zvejas rīka pārbaudes reizē, piezvejas zivis un zivis, kuras nav atļauts paturēt saskaņā ar šo noteikumu 26.14. apakšpunkta nosacījumiem, nekavējoties jāatlaiž atpakaļ ūdenī."

12. Aizstāt 26. punkta ievaddaļā vārdu "Zvejniekiem" ar vārdu "Personām".

13. Izteikt 26.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.2. pārbaudīt, izņemt un transportēt tiem nepiederošus jebkurus zivju un vēžu ieguves rīkus;".

14. Izteikt 26.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.4. atrasties ūdenstilpēs vai to tiešā tuvumā:

26.4.1. ar jebkuriem zvejas rīkiem, ja personai nav klāt derīgas zvejas atļaujas (licences) zvejas rīku lietošanai zvejas atļaujā (licencē) norādītajā ūdenstilpē vai ja to lietošana attiecīgajā laikā ir aizliegta;

26.4.2. ar jebkuras sugas zivīm, vēžiem, trīsuļodu kāpuriem un nēģiem, kuru ieguve attiecīgajā ūdenstilpē un laikā aizliegta vai kuru ieguves apjoms pārsniedz personai noteikto atsevišķu zivju sugu limitu vai šo noteikumu 26.14. apakšpunktā minēto zivju skaitu vai nozvejas apjomu, vai šajos noteikumos atļauto piezvejas apjomu. Par šo noteikumu 26.4.1. apakšpunktā un šajā apakšpunktā minēto nosacījumu pārkāpumu netiek uzskatīti gadījumi, kad pēc zvejai atļautā laika beigām zvejas rīki zvejas atļaujā (licencē) norādītajā ūdenstilpē palikuši neizņemti nepārvaramu ārkārtēju apstākļu dēļ, ko nevar iepriekš paredzēt un novērst (stihiskas dabas parādības, avārijas, nepiemēroti hidroloģiskie apstākļi – vižņi, ledus šķelšanās un iešana, krasas ūdenslīmeņa svārstības hidroelektrostaciju darbības vai plūdu ietekmē);".

15. Izteikt 26.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.12. izmantot zvejā kuģošanas līdzekļus, kas nav reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Latvijas kuģu reģistrā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtību un nav ierakstīti zvejas licencē;".

16. Papildināt noteikumus ar 26.13. un 26.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.13. slēpt zivju un vēžu ieguves rīkus vai lomu;

26.14. pašpatēriņa zvejā publiskos ūdeņos katrā zvejas rīka pārbaudes reizē nozvejā paturēt zivju daudzumu vai apjomu, kas pārsniedz:

26.14.1. līdakām, līņiem, sapaliem, vēdzelēm, vimbām un zandartiem – piecus no katras sugas;

26.14.2. ālantiem, salatēm (meža vimbām), samiem, sīgām un zušiem – trīs no katras sugas;

26.14.3. taimiņiem un lašiem, kas noķerti Buļļupē, Sausajā Daugavā un Daugavā, posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HES, – vienu no katras sugas;

26.14.4. asariem – piecus kilogramus;

26.14.5. salakām – 10 kilogramus;

26.14.6. pārējo sugu zivīm – bez skaita un svara ierobežojuma."

17. Izteikt 33.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.3. pēc loma pacelšanas nekavējoties šķirot zivis un atlaist ūdenī tās zivis, kuras pārsniedz atsevišķām zivju sugām noteiktā limita apjomu vai šo noteikumu 26.14. apakšpunktā noteikto zivju skaitu vai nozvejas apjomu, vai šo noteikumu 21., 22. un 23. punktā noteikto piezvejas apjomu;".

18. Aizstāt 33.5. apakšpunktā vārdus "līdz katra mēneša desmitajam datumam" ar vārdiem "līdz katra mēneša piecpadsmitajam datumam".

19. Izteikt 33.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.6. saudzīgi izturēties pret dabu, nepieļaut ar zveju, zivju apstrādi un zivju transportēšanu saistītas darbības, kas izraisa vides piesārņošanu, atstāt sakoptu zvejas vietu ūdenstilpē un zivju izkraušanas un svēršanas vietu krastā;".

20. Aizstāt 33.8. apakšpunktā vārdus "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" ar vārdiem "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"".

21. Aizstāt 33.11. apakšpunktā skaitli "26.4.1." ar skaitli "26.4.2.".

22. Papildināt noteikumus ar 33.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.13. ziņot kontroles institūcijām par novērotajiem zivju un vēžu ieguves pārkāpumiem, kā arī par masveida zivju bojāejas gadījumiem."

23. Izteikt 34.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.2. uz marķēšanas zīmes norāda juridiskās personas (zvejas organizācijas) nosaukumu vai fiziskas personas vārdu un uzvārdu, kā arī tam Valsts vides dienesta piešķirto pastāvīgo identifikācijas numuru;".

24. Izteikt 36.1. un 36.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos noslēdz zvejas tiesību nomas līgumus ar zvejniekiem un sadala zvejas limitus ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, kā arī pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu pārējos ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai;

36.2. ievērojot situācijas mainību attiecīgajos ūdeņos, iesniedz Zemkopības ministrijā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā priekšlikumus par šo noteikumu 27., 28. un 29. punktā minēto zvejas aizlieguma termiņu iespējamo maiņu hidrometeoroloģisko apstākļu dēļ. Ja pašvaldība ir noteikusi līdaku un zandartu skaita samazinājumu saskaņā ar makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem noteikumiem, tā iesniedz Zemkopības ministrijā priekšlikumu par šo zivju skaita samazinājumu lomā arī pašpatēriņa zvejā. Zemkopības ministrija pēc minēto priekšlikumu izvērtēšanas saskaņā ar Zvejniecības likuma 16. pantu var pieņemt lēmumu par atbilstošiem zvejas regulēšanas vai ierobežošanas pasākumiem. Zemkopības ministrija, pieņemot attiecīgu lēmumu, pamatojas uz institūta zinātniski pamatotām rekomendācijām, kas ietver informāciju par zivju resursu pētniecību un izmantošanu konkrētajā ūdenstilpē, nozvejas datu vai attiecīgo zivju sugu krājumu stāvokļa analīzi, kā arī secinājumus un ieteikumus par atbilstošo zvejas regulēšanas pasākumu izmaiņām un to nepieciešamību."

25. Papildināt noteikumus ar 44. un 45. punktu šādā redakcijā:

"44. Šo noteikumu 34.2. apakšpunktā noteiktā prasība par Valsts vides dienesta piešķirto pastāvīgo identifikācijas numuru stājas spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.

45. Ja pašvaldība zvejniekam pašpatēriņa zvejai publiskajos ūdeņos 2016. gadā ir iedalījusi nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām saskaņā ar 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos", pēc 26.14. apakšpunkta spēkā stāšanās pašpatēriņa zvejā 2016. gadā neizmantotais nozvejas apjoma limita atlikums atsevišķām zivju sugām tiek iedalīts zvejniekiem komerciālajā zvejā, bet pašpatēriņa zvejai tiek piemēroti šajos noteikumos paredzētie ierobežojumi par nozvejā paturamo zivju daudzumu vai apjomu publiskos ūdeņos katrā zvejas rīka pārbaudes reizē."

26. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295

Iekšējo ūdeņu zvejas žurnāls Nr._________

gada
(mēnesis)
Zvejas vieta
(ūdenstilpe vai upes posms)
(pašvaldība)
Licences īpašnieks
(juridiskās personas nosaukums vai individuālā komersanta, vai zvejnieka vārds, uzvārds)

Licences Nr. _____________________________

Žurnālu izsniedza Valsts vides dienests

(amats)(vārds, uzvārds)(paraksts)

______ . gada __________ . _____________________

Prasības žurnāla aizpildīšanai

1. Zvejnieks aizpildīto žurnālu nodod atpakaļ izsniedzējam līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam.

2. Žurnālā norāda datumus, kad zvejas rīks ievietots ūdenī, veikta tā pārbaude zvejā un zvejas rīks izņemts no ūdens.

3. Zvejas rīka ievietošanas datumu ieraksta žurnālā pirms zvejas uzsākšanas.

4. Pretī datumam norāda dienu skaitu, kad zvejas rīks ir atradies ūdenī (par vienu zvejas dienu uzskatāms laiks līdz 24 stundām), bet vadu zvejā norāda vada vilkšanas reižu skaitu dienā.

5. Katrā zvejas rīku pārbaudes un izņemšanas reizē norāda zivju nozveju (kilogramos) atsevišķi pa zivju sugām. Lašu un taimiņu nozveju norāda atbilstoši zivju skaitam un svaram (kilogramos), izmantojot šķērssvītru (gab./kg).

6. Zvejas rīku raksturojumā norāda:

6.1. tīklu kopgarumu metros, kā arī minimālo un maksimālo linuma acu izmēru;

6.2. murdu skaitu, sētas garumu un linuma acs minimālo izmēru, izņemot āmi;

6.3. vada atvērumu un linuma acu izmēru, izņemot āmi.

DatumsZvejas rīka raksturojumsNozveja atsevišķi pa sugām (kg)Kopā (kg)

 

Licences īpašnieks  
(paraksts) 

 

Inspektora piezīmes
"

27. Svītrot 3. pielikuma 7. punktu.

28. Izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295

Mazais Latvijas valsts ģerbonis

______________________________________________________________
(Valsts iestādes nosaukums, adrese)

ZVEJAS ATĻAUJA (LICENCE) ZVEJAI IEKŠĒJOS ŪDEŅOS

1. Licences Nr.___________ Vieta fotogrāfijai
(tikai pašpatēriņa zvejā)
2. Zvejas veids  
 (pašpatēriņa vai komerciālā zveja)
3. Izdota,
 (komerciālajai zvejai – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs vai individuālā komersanta vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs un speciālās atļaujas (licences) numurs komercdarbībai zvejniecībā; pašpatēriņa zvejai – fiziskās personas (zvejnieka) vārds, uzvārds, personas kods)
pamatojoties uz 
 (rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma numurs, datums vai norāde par privātajām zvejas tiesībām)

 

4. Licence derīga no . gada līdz . gada 

 

zvejai,
 (ūdenstilpe vai tās daļa)
kas atrodas 
 (pašvaldības administratīvā teritorija)

 

5. Zvejā atļauts izmantot zvejas rīkus 
 (nosaukums, skaits)
ar šādu marķējumu 
 (marķējuma norāde)

 

6. Zivju suga un nozvejas apjoms (ja noteikts limits) 
 (zivju suga, kg)

 

7. Zvejā izmantojamais kuģošanas līdzeklis 
 (reģistrācijas numurs)

 

8. Licenci saņēmu 
 (juridiskajai personai, individuālajam komersantam – atbildīgās personas vārds, uzvārds; pašpatēriņa zvejniekam – vārda iniciāļi, uzvārds, adrese)

 

_________ . gada _____________  
  (licences saņēmēja paraksts)

 

9. Licences izsniedzējs 
 (amatpersonas amats, vārds, uzvārds)

 

_________ . gada _____________  
  (amatpersonas paraksts)"
Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
25.03.2016