Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Liepājā 2016.gada 25.februārī (prot. Nr.2, 4.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 2.1.24. un 2.1.25.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.24. sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

2.1.25. sociālās rehabilitācijas pakalpojums lauku vidē.";

1.2. papildināt 3.2.punktu aiz skaitļa "2.1.21." ar skaitļiem un vārdu "2.1.24. un 2.1.25.";

1.3. svītrot 3.2.3.apakšpunktu;

1.4. izteikt 3.5.punktu šādā redakcijā:

"3.5. Pašvaldība noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.12., 2.1.13., 2.1.16., 2.1.17., 2.1.18., 2.1.19., 2.1.20., 2.1.21., 2.1.22., 2.1.23., 2.1.24. un 2.1.25.apakšpunktā minēto pakalpojumu sniedz, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.";

1.5. papildināt noteikumus ar 4.1.11. un 4.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.11. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

4.1.12. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu lauku vidē.";

1.6. svītrot 11.3.2.apakšpunktu;

1.7. izteikt 17.nodaļu šādā redakcijā:

"17. SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS DZĪVESVIETĀ BĒRNAM, KURŠ CIETIS NO PRETTIESISKĀM DARBĪBĀM

17.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā psihologa konsultāciju veidā par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 150 euro apmērā kalendārajā gadā ir tiesības saņemt bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, un pēc valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas, bērnam ir nepieciešams turpināt sociālo rehabilitāciju.

17.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, piešķir, ja:

17.2.1. pēc valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, ir sniegtas rekomendācijas sociālās rehabilitācijas dzīvesvietā turpināšanai;

17.2.2. Sociālā dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā nepieciešamību.

17.3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā nodrošina, apmaksājot bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja izvēlēta pakalpojuma sniedzēja, kas ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, konsultācijas, nepārsniedzot noteikumu 17.1.punktā minēto summu, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu, pēc atzinuma par rehabilitācijas rezultātiem saņemšanas.";

1.8. papildināt noteikumus ar 18.nodaļu šādā redakcijā:

"18. SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS LAUKU VIDĒ

18.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums lauku vidē ir pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei un sociālai integrācijai.

18.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu lauku vidē ir tiesības saņemt pilngadīgai personai, kurai noteikta invaliditāte, līdz 100 stundām kalendārajā gadā.

18.3. Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:

18.3.1. persona rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

18.3.2. persona ir mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;

18.3.3. persona neatbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.";

1.9. uzskatīt līdzšinējo noteikumu 17.nodaļu par 19.nodaļu.

2. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.SesksSaistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.

Sakarā ar jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanu pašvaldībā, ir nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos un ir sagatavots saistošo noteikumu projekts "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2010.GADA 21.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM"" (turpmāk - saistošo noteikumu projekts).

Vienlaicīgi ir nepieciešams svītrot normas par pienākumu personai iesniegt invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju un dzimšanas apliecības kopiju, jo šāda informācija ir pieejama pašvaldības un valsts informācijas sistēmās.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz:

1) papildināt saistošos noteikumus ar šādu jaunu sociālo pakalpojumu tiesisko regulējumu:

- sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām (pakalpojums tiks nodrošināts vardarbībā cietušiem bērniem pēc valsts apmaksātā pakalpojuma saņemšanas, ja speciālisti norādīs, ka pakalpojumu nepieciešams turpināt);

- sociālās rehabilitācijas pakalpojums lauku vidē, kas tiks nodrošināts pilngadīgām personām ar invaliditāti;

2) svītrot normu par pienākumu personai iesniegt invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

3) svītrot normu par pienākumu personai iesniegt bērna dzimšanas apliecības kopiju portidžas mācībsistēmas pakalpojuma saņemšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2016.gada budžetā ir ieplānoti nepieciešamie līdzekļi sociālās rehabilitācijas pakalpojumam lauku vidē 20160 euro, savukārt, sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, nodrošināšanai nepieciešamos līdzekļus 19069 euro apmērā lūgts pārcelt no 2015.gadā neizlietotajiem līdzekļiem sociālajiem pabalstiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Nav būtiskas ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Liepājas pilsētas domes mājas lapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Testa režīmā sociālās rehabilitācijas pakalpojums lauku vidē tika nodrošināts jau 2015.gadā un no pakalpojuma saņēmējiem (personām ar invaliditāti) saņemtas ļoti pozitīvas atsauksmes.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

11.03.2016