Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.04.2017. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 136

Rīgā 2016. gada 1. martā (prot. Nr. 10 43. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas flotes modernizācija"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā zivsaimniecības attīstības pasākuma "Zvejas flotes modernizācija" (turpmāk – pasākums) apakšpasākumiem:

1.1. "Veselība un drošība" (turpmāk – 1.1. apakšpasākums);

1.2. "Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai" (turpmāk – 1.2. apakšpasākums).

2. Valsts un Eiropas Savienības atbalstu piešķir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (turpmāk – regula Nr. 1380/2013), Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014), un Komisijas 2014. gada 24. novembra Deleģēto Regulu (ES) Nr. 2015/531, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014, nosakot izmaksas, par kurām ir tiesības pretendēt uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai, jūras bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai, klimata pārmaiņu mazināšanai un zvejas kuģu energoefektivitātes palielināšanai (turpmāk – regula Nr. 2015/531).

3. Valsts un Eiropas Savienības atbalstu piešķir šādiem mērķiem:

3.1. 1.1. apakšpasākumā – zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai, veicot ieguldījumus zvejas kuģos ar noteikumu, ka šie ieguldījumi pārsniedz Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos paredzētās prasības saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 32. panta 1. punktu;

3.2. 1.2. apakšpasākumā – zvejas rīku selektivitātes uzlabošanai attiecībā uz zivju izmēru vai sugu, izmetumu izskaušanai vai nevēlamās nozvejas apstrādei, vai zvejas rīku un nozvejas pasargāšanai no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 38. panta 1. punkta "a", "b" vai "d" apakšpunktu.

4. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projekta uzraudzību īsteno un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

5. Pasākumā atbalstu uz konkrētu laikposmu nepiešķir atbalsta pretendentam (turpmāk – pretendents), kuram ir konstatēti pārkāpumi saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 10. pantu un Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu.

6. Projektu iesniegumus izvērtē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem. Ja, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kura zvejas kuģis ir vecāks.

7. Projekta uzraudzības periods pēc tā īstenošanas ir pieci gadi.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

8. Pretendents ir Eiropas Savienībā reģistrēta zvejas kuģa īpašnieks, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

8.1. tam ir noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju;

8.2. tam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā;

8.3. ar tā kuģi divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vismaz 60 dienas ir notikušas zvejas darbības Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē vai aiz piekrastes ūdeņiem, vai tāljūras zvejā.

9. Pretendents atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

9.1. īstenojot projektu, sasniedz 1.1. vai 1.2. apakšpasākuma mērķi;

9.2. zvejas kuģis vismaz divus iepriekšējos gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iekļauts:

9.2.1. Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā (turpmāk – zvejas kuģu saraksts);

9.2.2. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Latvijas kuģu reģistrā (turpmāk – kuģu reģistrs), ja zvejas kuģis tiek izmantots tāljūras zvejai;

9.3. projekta iesniegumā ir pierādīta uzņēmuma ekonomiskā dzīvotspēja atbilstoši šo noteikumu 10. punktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 742)

10. Pretendents projekta iesniegumā iekļauj vienkāršotu biznesa plānu (2. pielikuma B.14. sadaļa). Tajā norāda naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Uzņēmuma ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs, un tas liecina par iespēju projektu īstenot un sasniegt mērķi.

11. Pretendents projekta iesniegumā ietver ieguldījumus attiecībā uz vienu zvejas kuģi, kā arī ievēro regulas Nr. 508/2014 32. panta 3. punkta un 38. panta 3. punkta nosacījumus.

12. Pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas Lauku atbalsta dienesta pārstāvju veikto kontroļu laikā zvejas kuģis atrodas ostā.

III. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

13. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

13.1. projekta iesniegumu (2. pielikums) divos eksemplāros papīra formā un tā elektronisko kopiju ārējā datu nesējā, ja iesniegumu neiesniedz elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. Lauku atbalsta dienests vienu projekta iesnieguma eksemplāru kopā ar apliecinājumu par projekta reģistrēšanu atdod pretendentam;

13.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

13.3. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem un normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

13.4. ja zveja notiek atbilstoši Eiropas Savienības līgumam ar trešajām valstīm – attiecīgās trešās valsts kompetentās institūcijas izdotu zvejas atļauju (licenci) zvejai šīs valsts ekonomiskās zonas ūdeņos (pretendenta apliecinātu kopiju);

13.5. saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem par jūras zvejas kuģu drošību, drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem un drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem sagatavotu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcijas (turpmāk – Kuģošanas drošības inspekcija) atzinumu atbilstoši tās kompetencei par:

13.5.1. zvejas kuģa modernizēšanu un, ja nepieciešams, zvejas kuģa modernizēšanas tehnisko projektu. Zvejas kuģa modernizēšanas un, ja nepieciešams, zvejas kuģa modernizēšanas tehniskā projekta saskaņojumu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja ieguldījumi paredzēti zvejas kuģa zivju kravas tilpnē, pretendents zvejas kuģa modernizēšanas tehniskajā projektā ar parakstu apliecina, ka tie nepalielina zvejas kuģa zivju kravas tilpnes ietilpību (kubikmetros);

13.5.2. to, ka šo noteikumu 16. punktā minētie priekšmeti vai darbības pārsniedz Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās prasības par jūras zvejas kuģu drošību, drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem un drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem;

13.6. valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" apliecinājumu par pretendenta plānoto ieguldījumu atbilstību šo noteikumu 19. punktā minētajiem nosacījumiem;

13.7. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam.

14. Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā, sākot ar nākamo gadu pēc tā īstenošanas, katru gadu līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem iepriekšējā kalendāra gadā (3. pielikums).

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 211 redakcijā)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

15. Publisko finansējumu piešķir tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām.

16. 1.1. apakšpasākumā ir attiecināmas regulas Nr. 2015/531 3., 5. un 6. pantā minēto priekšmetu iegādes un to uzstādīšanas izmaksas un 4. pantā minēto darbību izmaksas, ja priekšmeti vai darbības pārsniedz Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās prasības par jūras zvejas kuģu drošību, drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem un drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem.

17. 1.2. apakšpasākumā ir attiecināmas:

17.1. regulas Nr. 508/2014 38. panta 1. punkta "a" apakšpunktā minētā aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

17.2. izmaksas ieguldījumiem uz klāja vai aprīkojumā, kas atbilst regulas Nr. 508/2014 38. panta 1. punkta "b" apakšpunktā noteiktajam:

17.2.1. nevēlamās nozvejas pirmapstrādei (mazgāšanai, ķidāšanai, galvu un spuru nogriešanai), atvēsināšanai, saldēšanai un uzglabāšanai nepieciešamo zvejas kuģa telpu, rūmju vai saldēšanas kameru pārbūvei un atjaunošanai, kā arī ar to saistīto būvmateriālu iegādei;

17.2.2. ar nevēlamās nozvejas pirmapstrādi (mazgāšanu, ķidāšanu, galvu un spuru nogriešanu), atvēsināšanu, saldēšanu un uzglabāšanu saistīto iekārtu un aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai, tostarp aukstuma un ledus ražošanas iekārtu, taras, konteineru un inventāra iegādei, lai nodrošinātu nevēlamās nozvejas kvalitāti;

17.3. regulas Nr. 508/2014 38. panta 1. punkta "d" apakšpunktā minētā aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas.

18. Pasākumā ir attiecināmas arī vispārējās izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, kā arī patentu un licenču izmantošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no šo noteikumu 16. un 17. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas.

19. Saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 38. panta 4. punktu atbalstu piešķir tikai tad, ja var pierādīt, ka šo noteikumu 17.1. un 17.3. apakšpunktā minētajam zvejas rīkam vai citam aprīkojumam ir labāka selektivitāte izmēra ziņā vai mazāka ietekme uz ekosistēmu un sugām, kas nav mērķsugas, nekā standarta zvejas rīkiem vai citam aprīkojumam, kuru atļauts lietot saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem vai attiecīgiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas pieņemti reģionalizācijas kontekstā, atbilstoši regulai Nr. 1380/2013.

20. Pārbūves un atjaunošanas izmaksu apmērs nepārsniedz izmaksu apmēru, kas noteikts noslēgtajos līgumos ar trešajām personām, kuras ir atbildīgas par pārbūves un atjaunošanas darbu veikšanu.

21. Pasākumā nav attiecināmas šādas izmaksas:

21.1. par darbībām, kas palielina zvejas kuģa kapacitāti, vai aprīkojumu, kas palielina kuģa spēju atrast zivis;

21.2. ieguldījumi, lai palielinātu zvejas kuģa galvenā dzinēja vai palīgdzinēja jaudu, to nomainītu vai modernizētu;

21.3. ieguldījumi zivju kravas tilpņu ietilpības (kubikmetros) palielināšanai;

21.4. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

21.5. naudas sodi, līgumsodi un tiesvedības izmaksas;

21.6. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

21.7. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem un normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

21.8. ar projektu saistītās zvejas kuģa, aparatūras, iekārtu, agregātu un aprīkojuma tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izmaksas;

21.9. atlīdzība personālam;

21.10. nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem pretendentiem, kas nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji);

21.11. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot šo noteikumu 18. punktā minētās izmaksas;

21.12. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu Nr. 508/2014 un regulu Nr. 2015/531.

V. Publiskā finansējuma apmērs

22. Publiskā finansējuma apmērs:

22.1. zvejas kuģa īpašniekam, kas nav piekrastes zvejas kuģa īpašnieks, ir 50 procenti no attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. punktu;

22.2. piekrastes zvejas kuģa īpašniekam ir 80 procenti no attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. un 4. punktu.

23. Šajos noteikumos attiecināmajām izmaksām piešķirto atbalstu var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr. 508/2014 95. pantā noteikto atbalsta intensitāti.

VI. Starpinstitucionālā informācijas apmaiņa

24. Kuģu reģistrs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par pretendenta zvejas kuģa īpašuma apliecību un reģistrācijas apliecību.

25. Kuģošanas drošības inspekcija pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par pretendenta zvejas kuģa kuģošanas spējas apliecību.

26. Valsts vides dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par pretendenta zvejas atļauju (licenci) jūras zvejai vai piekrastes zvejai.

27. Zemkopības ministrija pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par pretendenta atbilstību šo noteikumu 8. punktā un 9.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

28. Pārtikas un veterinārais dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz apliecinājumu par to, ka:

28.1. atbalsta pretendents ir reģistrēts uzraudzībai pakļauts uzņēmums, ja zvejas kuģis zvejo Baltijas jūrā (arī Rīgas jūras līcī) aiz piekrastes ūdeņiem;

28.2. atbalsta pretendents ir atzīts pārtikas uzņēmums, ja zvejas kuģis tiek izmantots tāljūras zvejā.

29. Atbalsta saņēmējs vienlaikus ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz Kuģošanas drošības inspekcijas aktu par zvejas kuģa modernizācijas tehniskā projekta izpildi. Ja, īstenojot projektu, ir veikti ieguldījumi zvejas kuģa zivju kravas tilpnē, Kuģošanas drošības inspekcija aktā papildus norāda, ka tie nav palielinājuši zvejas kuģa zivju kravas tilpnes ietilpību (kubikmetros).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 136
Projektu atlases kritēriji pasākumā "Zvejas flotes modernizācija"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits

1.

Attiecināmās izmaksasIeguldījumi uz klāja vai aprīkojumā, ar ko izskauž izmetumus

20

20

Ieguldījumi aprīkojumā, ar ko rīkus un nozveju pasargā no plēsējiem (zīdītājiem un putniem), izvairoties no fiziska kaitējuma nodarīšanas plēsējiem

15

Zvejas rīku nomaiņa uz selektīvākiem zvejas rīkiem

15

Ieguldījumi zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai

5

2.

Zvejas kuģa vecums

Par katru gadu 2 punkti

20

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 10 punkti.

40

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 136

(Pielikums grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 742; MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 211)

Projekta iesnieguma veidlapa

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma
"Zvejas flotes modernizācija"

Pretendenta pilns nosaukums 
Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā 
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss) 
Projekta vadītājs (vārds, uzvārds) 
Projekta vadītāja kontakttālrunis, e-pasta adrese 
Projekta nosaukums 
Projekta Nr. 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par pretendentu

Pretendenta statuss:

Atbilstošo atzīmēt ar X

Pārtikas un veterinārajā dienestā:
reģistrēts uzraudzībai pakļauts uzņēmums, ja zvejas kuģis zvejo Baltijas jūrā (arī Rīgas jūras līcī) aiz piekrastes ūdeņiem 
atzīts pārtikas uzņēmums, ja zvejas kuģis tiek izmantots tāljūras zvejā 
Uzņēmuma lielums:
sīkais uzņēmums 
mazais uzņēmums 
vidējais uzņēmums 
lielais uzņēmums 
Pretendenta dzimums*
sieviete 
vīrietis 

* Juridiskai personai – tā dalībnieka dzimums, kuram uzņēmumā vai saimniecībā pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļu vai lielākais pamatkapitāla daļu daudzums.

A.2. Pašreizējās darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts

 

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta mērķis:

Projekta mērķis:

Atzīmēt ar X atbilstošo:

Apakšpasākumā "Veselība un drošība":
Zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošana, veicot ieguldījumus zvejas kuģī ar noteikumu, ka šie ieguldījumi pārsniedz Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos paredzētās prasības

A

 
Apakšpasākumā "Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai":
Ieguldījumi aprīkojumā, ar ko uzlabo zvejas rīku selektivitāti attiecībā uz zivju izmēru vai sugu

B

 
Ieguldījumi uz klāja vai aprīkojumā, ar ko izskauž izmetumus, novēršot un mazinot nevēlamu nozveju no komerciāliem krājumiem vai ar ko nevēlamu nozveju apstrādā tā, lai to izkrautu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu

C

 
Ieguldījumi aprīkojumā, ar ko zvejas rīkus un nozveju pasargā no zīdītājiem un putniem, kas aizsargāti ar Padomes Direktīvu 92/43/EEK vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/147/EK, ar noteikumu, ka tie nesamazina zvejas rīku selektivitāti un ka ir veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai izvairītos no fiziska kaitējuma nodarīšanas plēsējiem

D

 

B.2. Projekta apraksts, gaidāmie rezultāti, īstenošanas shēma un sadarbība ar galvenajiem sadarbības partneriem (arī projekta saistība ar pretendenta saimniecisko darbību)

 

B.3. Projekta īstenošanas riska faktori un to novēršanas iespējas

 

B.4. Projekta īstenošanas vieta

Latvijas Republikas pilsēta 
Novads, pagasts 
Iela, mājas Nr., mājas nosaukums 
Pasta indekss 

B.5. Projekta īstenošanas laiks

Projekta īstenošanas sākuma termiņš   Projekta īstenošanas beigu termiņš   

(dd)

(mm)

(gggg)

(dd)

(mm)

(gggg)

B.6. Informācija par zvejas kuģi, kurā, īstenojot projektu, ir paredzēti ieguldījumi (informāciju norāda uz projekta iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu) :

Kuģa nosaukums Garums (m) 
Kuģa būves gads Platums (m) 
Kuģa reģistrācijas numurs Bruto tilpība (GT) 
Reģistrācijas datums Galvenā dzinēja jauda (kW) 
Zvejas veids Zvejas rīku veids un to skaits

Rīka veids (nosaukums)

Skaits

  
  
  

B.7. Informācija par kopējo nevēlamās nozvejas apjomu saskaņā ar Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas datiem (tabulu aizpilda, ja projektā plānotas izmaksas uz klāja vai aprīkojumā, ar ko izskauž izmetumus, novēršot un mazinot nevēlamu nozveju no komerciāliem krājumiem saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 38. panta 1. punkta "b" apakšpunktu)

Kopējais nevēlamās nozvejas apjoms uz zvejas kuģa, kurā, īstenojot projektu, ir paredzēti ieguldījumi

kg

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

 

B.8. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus:

Priekšmeti zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai, kas pārsniedz Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos paredzētās prasības saskaņā ar šo noteikumu 16. punktu

Nr.p.k.

Nosaukums, modelis vai markaSkaitsMērvienība/ jauda, ietilpībaInformācija par Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos paredzēto prasību pārsniegšanu
1.    
2.    
3.    
4.    

Aprīkojums, ar ko uzlabo zvejas rīku selektivitāti attiecībā uz zivju izmēru vai sugu saskaņā ar šo noteikumu 17.1. apakšpunktu

Nr.p.k.

Nosaukums, modelis vai markaSkaitsMērvienība/ jauda, ietilpībaApraksts par pierādāmi labāku selektivitāti vai pierādāmi mazāku ietekmi uz ekosistēmu un sugām, kas nav mērķsugas, nekā standarta zvejas rīkiem vai citam aprīkojumam, kuru atļauts lietot ar Eiropas Savienības tiesību aktiem vai attiecīgiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas pieņemti reģionalizācijas kontekstā, kā paredzēts regulā Nr. 1380/2013
5.    
6.    
7.    
8.    

Iekārtas un aprīkojums, ar ko izskauž izmetumus, novēršot un mazinot nevēlamu nozveju no komerciāliem krājumiem saskaņā ar šo noteikumu 17.2.2. apakšpunktu

Nr.p.k.

Nosaukums, modelis vai markaSkaitsMērvienība/ jauda, ietilpībaIzmaiņas darbībā vai tehnoloģiju raksturā (īss apraksts)
9.    
10.    
11.    
12.    

Aprīkojums, ar ko rīkus un nozveju pasargā no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem saskaņā ar šo noteikumu 17.3. apakšpunktu

Nr.p.k.

Nosaukums, modelis vai markaSkaitsMērvienība/ jauda, ietilpībaApraksts par pierādāmi labāku selektivitāti vai pierādāmi mazāku ietekmi uz ekosistēmu un sugām, kas nav mērķsugas, nekā standarta zvejas rīkiem vai citam aprīkojumam, kuru atļauts lietot ar Eiropas Savienības tiesību aktiem vai attiecīgiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas pieņemti reģionalizācijas kontekstā, kā paredzēts regulā Nr. 1380/2013
13.    
14.    
15.    
16.    

B.9. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Mērvienība (m 3/ m 2/ gab/m/ kompl.)

Vienību skaits

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

Atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums (DD.MM.GGGG.)

Izmaksu atbilstība projekta mērķim saskaņā ar B.1. tabulā norādīto (A, B, C, D)*

ar PVNbez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Pamatlīdzekļu iegāde (sadalījumā pa B.1. tabulā izvēlētajiem projekta mērķiem)

           
           
           
Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā        

2. Ar nevēlamo nozveju saistītās zvejas kuģa modernizēšanas izmaksas

           
           
           
Ar nevēlamo nozveju saistītās pārbūves un atjaunošanas izmaksas, kopā        

3. Būvmateriālu iegādes izmaksas par zvejas kuģa modernizēšanu saistībā ar nevēlamo nozveju

           
           
           
Izmaksas būvmateriālu iegādei, kopā        

4. Vispārējās izmaksas (sadalījumā pa B.1. tabulā izvēlētajiem projekta mērķiem)

           
           
           
Vispārējās izmaksas, kopā        

KOPĀ:

        

* Norāda izdevumu pozīcijas atbilstību B.1. tabulā norādītajam projekta mērķim (A, B, C vai D)

B.10. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijasSumma, euro
  
  
  
  

KOPĀ:

 

B.11. Projekta finansējums

Projekta kopējā summa, euro Projekta attiecināmo izmaksu summa, euro 

B.12. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti

Finanšu resursu avots

Summa, euro

1. Pretendenta pašu finanšu resursi 
2. Aizņēmumi 
3. Citi līdzekļi 

KOPĀ:

 

B.13. Sasniedzamie rādītāji

Nr.p.k.

Sasniedzamais rādītājsRādītāja mērvienībaPēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanasGadā pēc projekta īstenošanas
_________.gads_________.gads

Komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības darbības rādītāji

1.Neto apgrozījums

euro

  
2.Kopējās izmaksas

euro

  
3.Neto apgrozījums no darbības zivsaimniecībā

euro

  
4.Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas

euro

  

Degvielas patēriņa efektivitāte nozvejā (sasniedzamos rādītājus norāda,
ja ieguldījumus īsteno apakšpasākumā "Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai")

5.Izkrautās nozvejas apjoms

tonnas

  
6.Degvielas patēriņš

litri

  
7.Degvielas izmaksas

euro

  

Projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji

Zvejnieku drošības uz zvejas kuģa uzlabošanas jomā

8.To zvejnieku skaits, uz kuriem attiecas projektā paredzētās darbības

skaits

  
8.1.

t.sk. sievietes

skaits

  
8.2.

t.sk. vīrieši

skaits

  

Zvejas rīku selektivitātes attiecībā uz zivju izmēru vai sugu uzlabošana

9.Nevēlamās nozvejas apjoms

tonnas

  
10.To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no projektā īstenotās darbības

skaits

  
10.1.

t.sk. sievietes

skaits

  
10.2.

t.sk. vīrieši

skaits

  

Zvejas rīku un nozvejas pasargāšana no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem

11.No aizsargājamiem zīdītājiem un putniem nosargāto zvejas rīku skaits

skaits

  
12.No aizsargājamiem zīdītājiem un putniem nosargātās nozvejas apjoms

tonnas

  
13.To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no projektā īstenotās darbības

skaits

  
13.1.

t.sk. sievietes

skaits

  
13.2.

t.sk. vīrieši

skaits

  

Izmetumu izskaušana

14.To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no projektā īstenotās darbības

skaits

  
14.1.

t.sk. sievietes

skaits

  
14.2.

t.sk. vīrieši

skaits

  
15.Nevēlamās nozvejas apjoms

tonnas

  

B.14. Vienkāršots biznesa plāns

B.14.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (projekta iesniegšanas gadā, katrā projekta īstenošanas gadā, gadā pēc projekta īstenošanas)

Projekta iesniegšanas gads  
Gads pēc projekta īstenošanas  

gads

0.

1.

2.

3.

4.

1Naudas atlikums perioda sākumā     
2Ienākošā naudas plūsma KOPĀ     
3PamatdarbībasIeņēmumi no produkcijas pārdošanas (bez PVN)     
4Saņemtais PVN no pārdošanas/realizācijas     
5Pārējie uzņēmuma ieņēmumi     
6      
7Saņemtais PVN no budžeta     
8IeguldīšanaIeņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas     
9Saņemtie procenti     
10Saņemtās dividendes     
11Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības     
12      
13Saņemtais PVN no ieguldīšanas naudas plūsmas     
14FinansēšanaSaņemti aizņēmumi (kredīti)     
15Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums     
16Cits Eiropas Savienības un valsts finansējums     
17Saņemtās dotācijas un subsīdijas     
18      
19Izejošā naudas plūsma KOPĀ     
20PamatdarbībasIzdevumi izejvielai     
21Izdevumi zemes, ēku un iekārtu nomai     
22Izdevumi transporta uzturēšanai     
23Izdevumi telpu uzturēšanai     
24Izdevumi samaksai par pakalpojumiem     
25Administrācijas izdevumi     
26Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi     
27Samaksāts PVN (priekšnodoklis) piegādātājiem     
28Izdevumi darba algas maksājumiem     
29Izdevumi sociālās apdrošināšanas maksājumiem     
30Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis     
31Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis     
32Samaksātie pārējie nodokļi un nodevas     
33      
34PVN maksājums budžetā (uz attiecīga gada beigām)     
35IeguldīšanasIzdevumi ilgtermiņa ieguldījumiem bez PVN     
36Izsniegtie aizdevumi citām personām     
37Projekta izmaksu pozīcijas bez PVN     
38      
39Citi izdevumi ieguldīšanas darbībai     
40Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par ilgtermiņa ieguldījumiem     
41FinansēšanasIzdevumi aizdevumu atmaksāšanai     
42Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem     
43Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumiem     
44Izdevumi līzinga procentu maksājumiem     
45Izmaksātās dividendes     
46      
47Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās (1 + 2 – 19)     

B.14.2. Ja plānotajā finanšu informācijā paredzētas būtiskas izmaiņas (vairāk par 20% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), paskaidrot to iemeslus (pa finanšu posteņu pozīcijām)

 

B.15. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību

 

B.16. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ELFLA, ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos atbalsta pasākumos

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu vai ir iesniedzis projekta iesniegumu citiem Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos atbalsta pasākumos

 

 

B.16.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu sniegt informāciju par projektiem:

Nr.p.k.Fonda nosaukums, iestādes nosaukumsProjekta nosaukums un projekta Nr.Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)Attiecināmo izmaksu summa ( euro)Publiskais finansējums ( euro)Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu ( Jā; Nē)Saistītā projekta saturiskā saistība
Eiropas Savienības finansētie projekti
         
         
         
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)
         
         

B.17. Projektu atlases kritēriju punktu skaits (atbilstoši noteikumu 1. pielikumā norādītajai informācijai)

Nr. 
p. k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Kopējais punktu skaits grupā

1.Attiecināmās izmaksasIeguldījumi uz klāja vai aprīkojumā, ar ko izskauž izmetumus  
Ieguldījumi aprīkojumā, ar ko rīkus un nozveju pasargā no plēsējiem (zīdītājiem un putniem), izvairoties no fiziska kaitējuma nodarīšanas plēsējiem 
Zvejas rīku nomaiņa uz selektīvākiem zvejas rīkiem 
Ieguldījumi zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai 
2.Zvejas kuģa vecums  

Kopā

 

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmē ar X atbilstošo atbildi

Lapu skaits

Neattiecas

1.Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros) un elektroniskā versija, ietverot vienkāršotu biznesa plānu
(ja iesniegumu neiesniedz elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām)

oriģināls

    
2.Pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā

oriģināls

    
3.Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcijas saskaņojums un, ja nepieciešams, zvejas kuģa modernizēšanas tehniskais projekts atbilstoši šo noteikumu 13.5.1. apakšpunktam*

kopija**

    
4.Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcijas saskaņojums atbilstoši šo noteikumu 13.5.2. apakšpunktam

oriģināls

    
5.Valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" apliecinājums par pretendenta plānoto ieguldījumu atbilstību šo noteikumu 19. punktā minētajiem nosacījumiem

oriģināls

    
6.Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam

oriģināls

    
7.Attiecīgās trešās valsts kompetentās institūcijas izdota zvejas atļauja (licence) zvejai attiecīgās trešās valsts ekonomiskās zonas ūdeņos – ja zveja notiek atbilstoši Eiropas Savienības līgumam ar trešajām valstīm

kopija**

    

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja ir attiecināmas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem, un prasības normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā***

8.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

    
9.Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem

kopijas**

    
10.Pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti****

oriģināls

    

Citi iesniegtie dokumenti

       
 

Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā:

  

Piezīme.
1. * Var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. ** Iesniedzot dokumenta kopiju, pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums, datums).
3. *** Arhitektu, inženieru, konsultantu u.c. pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.
4. **** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Projekta iesniegums iesniegts  
 

(datums*****)

 
Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*****)

Piezīme.
5. ***** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 136

(Pielikums grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 211)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā "Zvejas flotes modernizācija"

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Projekta nosaukums 
Projekta Nr. 
Atbalsta saņēmēja nosaukums 
LAD klienta numurs 
Pārskata iesniegšanas gads 

2. DARBASPĒKS

To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no īstenotā projekta pārskata periodā, kopā 

3. INFORMĀCIJA PAR MODERNIZĒTO ZVEJAS KUĢI

Kuģa nosaukums 
Kuģa reģistrācijas numurs 
Nozveja uz modernizētā kuģa pārskata periodātonnas 

4. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI

Nr. p. k.Rādītāja aprakstsMērvienībaVērtība ______. gadā*
1.Neto apgrozījumseuro 
2.Kopējās izmaksasskaits 
3.Neto apgrozījums no darbības zivsaimniecībāeuro 
4.Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksaseuro 
Zvejnieku drošības uzlabošana uz zvejas kuģa
5.Zvejnieki, uz kuriem attiecas projektā paredzētā darbībaskaits 
5.1.t. sk. sievietesskaits 
5.2.t. sk. vīriešiskaits 
Zvejas rīku selektivitātes uzlabošana attiecībā uz zivju izmēru vai sugu
6.Zvejnieki, kuri gūst labumu no projektā īstenotās darbībasskaits 
6.1.t. sk. sievietesskaits 
6.2.t. sk. vīriešiskaits 
7.Izkrautās nozvejas apjomstonnas 
t. sk. nevēlamās nozvejas apjomstonnas 
8.Degvielas patēriņšlitri 
9.Degvielas izmaksaseuro 
Zvejas rīku un nozvejas pasargāšana no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem
10.No aizsargājamiem zīdītājiem un putniem nosargātie zvejas rīkiskaits 
11.No aizsargājamiem zīdītājiem un putniem nosargātās nozvejas apjomskg 
12.Zvejnieki, kuri gūst labumu no projektā īstenotās darbībasskaits 
12.1.t. sk. sievietesskaits 
12.2.t. sk. vīriešiskaits 
13.Izkrautās nozvejas apjomstonnas 
14.Degvielas patēriņšlitri 
15.Degvielas izmaksaseuro 
Izmetumu izskaušana
16.Zvejnieki, kuri gūst labumu no projektā īstenotās darbībasskaits 
16.1.t. sk. sievietesskaits 
16.2.t. sk. vīriešiskaits 
17.Izkrautās nozvejas apjomstonnas 
t. sk. nevēlamās nozvejas apjomstonnas 
18.Degvielas patēriņšlitri 
19.Degvielas izmaksaseuro 
Piezīme. * Kalendāra gads pirms pārskata iesniegšanas gada.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Atbalsta saņēmējs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Pārskats iesniegts* _________. gada ____._____________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Pārskats iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
21.04.2017
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.