Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Daugavpilī 2016.gada 25.februārī (prot. Nr.4, 13.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" ("Latvijas Vēstnesis", Nr.174 (3332), 02.11.2005.) (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt Noteikumu 4.punktā vārdus "divus Domes priekšsēdētāja vietniekus" ar vārdiem "Domes priekšsēdētāja vietnieku".

2. Papildināt Noteikumus ar 11.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.15. biedrība "Daugavpils sudraba lilija."

3. Papildināt Noteikumus ar 12.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.15. Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija."

4. Noteikumu 17.punktā izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Dome ievēl Domes priekšsēdētāja 1.vietnieku un Domes priekšsēdētāja vietnieku", aizstāt trešajā teikumā vārdu "vietnieki" ar vārdu "vietnieks".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis


Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.4 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 20.panta pirmo daļu, domes priekšsēdētājam var būt vairāki vietnieki. Likuma "Par pašvaldībām" 61.panta pirmā daļa paredz, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas. Dome 2016.gada 28.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.19 "Par biedrības "Daugavpils sudraba lilija" dibināšanu" un 2016.gada 25.februārī pieņēma lēmumu Nr.67, ar kuru tiek izveidota Domes Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizētas biedrības, kurās Dome ir dalībnieks, pastāvīgās komisijas un Domes priekšsēdētāja vietnieku skaits.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

26.02.2016