Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-9

Jelgavā 2016.gada 18.februārī (prot. Nr.2/5)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.pantu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministra kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām
garantijām bērniem un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās" 27., 30. un 31.punktu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami apstākļi), kuras dēļ persona nevar apmierināt savas pamatvajadzības, piešķir naudā vai natūrā vienai personai:

46.1. līdz 65,00 euro apmērā;

46.2. nestandarta malkas piegāde 3 (trīs) m3 apjomā."

2. Izteikt noteikumu 50.punktu šādā redakcijā:

"50. 46.1.apakšpunktā minēto pabalstu naudā pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai izmaksā JSLP kasē."

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 46.2.apakšpunktā minēto pabalstu natūrā, ja nestandarta malka ir pieejama, piegādā pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" noslēgusi līgumu par koku izzāģēšanu."

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.RāviņšJelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošo noteikumu Nr.16-9 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai ieviestu jaunu vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā veidu - pabalstu natūrā: nestandarta malkas piegāde 3 m3 apjomā. Pabalsts tiek piešķirts personai, kura ir nonākusi ārkārtas situācijā un kurai nav nodrošināta viena no pamatvajadzībām - mājokļa uzturēšanai nepieciešamā apkure.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai ieviestu jaunu pabalstu natūrā: nestandarta malkas piegāde 3 m3 apjomā personai, kura ir nonākusi ārkārtas situācijā un tai konstatēta mājokļa apkures uzturēšanas nenodrošinātība. Izvērtējot sociālo situāciju, personai var tikt piegādāta nestandarta malka 3 m3 apjomā. Nestandarta malka noteikumu izpratnē ir zemas kvalitātes malka, kas nav atzarota, sagarumota un kurai ir zems siltuma atdeves koeficients (zari, bojāto koku kluči, koksnes atlikumi u. c.), kas tiek iegūta, veicot bīstamo un nevēlamo koku izzāģēšanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Nestandarta malku pabalsta pieprasītajam bez maksas sagatavo un piegādā pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" noslēgusi līgumu par koku izzāģēšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" 2016.gada budžetā. Prognozēts, ka vidēji 66 personām pabalstam natūrā nestandarta malkas piegāde 3 m3 nepieciešams 1916,64 euro (66 personas x 29,04 euro par 3 m3 ar piegādi). Pabalsts tiek nodrošināts, ja nestandarta malka ir pieejama.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi "Pilsētsaimniecība" un pakalpojuma sniedzēju.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

01.03.2016