Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.188

Rīgā 2016.gada 16.februārī (prot. Nr.68, 4.§)

Grozījums Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1punktu, 2.1daļu, 3.panta pirmo daļu,
1.4, 1.5, 1.6daļu un 9.panta otro daļu

Izdarīt Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr.149, Nr.204) grozījumu un papildināt saistošos noteikumus ar 30.2punktu šādā redakcijā:

"30.2 Saistošo noteikumu 3.punkta ievaddaļā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa likmes 2016.gadā piemēro arī tad, ja saistošo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1. un 3.2.2.apakšpunkta prasībām atbilstošu personu dzīvesvietas objektā ir deklarētas 2016.gada 1.martā plkst. 0.00."

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.188 "Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.148) tiek paredzēts 2016.gadā noteikt pārejas posmu līdz 2016.gada 1.martam, kurā iedzīvotājiem iespējams atbilstoši sakārtot savas dzīvesvietas deklarāciju, lai saņemtu samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Ar grozījumiem noteikts, ka papildus saistošo noteikumu Nr.148 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1. un 3.2.2.apakšpunktā minētajam personu dzīvesvietas deklarāciju izvērtēšanas brīdim, proti, taksācijas gada 1.janvārim, 2016.gadā, lemjot par samazinātās nekustamā īpašuma nodokļa likmes (t.i., 0,2-0,6% no īpašuma kadastrālās vērtības) piemērošanu, tiks ņemtas vērā objektā deklarētās personas arī uz 2016.gada 1.marta plkst. 0.00.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai gan saistošie noteikumi Nr.148 tika pieņemti jau 2015.gada 9.jūnijā un publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2015.gada 3.augustā, tādējādi dodot iedzīvotājiem laiku atbilstoši sakārtot savas dzīvesvietas deklarāciju, konstatēti vairāki apstākļi, kas ierobežoja rīdzinieku iespējas pilnvērtīgi izmantot savas tiesības. Pirmkārt, 2015.gada nogalē Latvijas iedzīvotājiem, tajā skaitā rīdziniekiem, tīmekļa vietnē www.latvija.lv nebija pieejams e-pakalpojums "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana". Tāpēc iedzīvotāji, kas bija plānojuši savas dzīvesvietas deklarācijas maiņu īstenot gada pēdējās dienās, tehnisku apsvērumu dēļ nevarēja to izdarīt. Otrkārt, ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumu skaitu un plašsaziņas līdzekļos pausto viedokli, par spīti Rīgas domes veiktajiem iedzīvotāju informēšanas pasākumiem iedzīvotāju ieskatā plašsaziņas līdzekļos netika nodrošināta pietiekama informācija par izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa likmes noteikšanai 2016.gadam, kuras tika ieviestas ar saistošajiem noteikumiem Nr.148. Tādējādi secināms, ka Rīgas iedzīvotāji dažādu apsvērumu dēļ nav varējuši pilnvērtīgi veikt savas dzīvesvietas deklarāciju sakārtošanu, lai par 2016.gadu nekustamajam īpašumam tiktu piemērota samazinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme. Tāpēc, lai gan Rīgas dome ir ievērojusi normatīvo aktu prasības attiecībā uz saistošo noteikumu Nr.148 pieņemšanu un publicēšanu, ņemot vērā to būtisko ietekmi uz iedzīvotāju materiālo stāvokli un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajā daļā nostiprināto labas pārvaldības principu, tika izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.148, 2016.gadā paredzot iedzīvotājiem pārejas periodu savas dzīvesvietas deklarāciju sakārtošanai. Uz šāda pārejas perioda lietderīgumu norādīts arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerharda 2016.gada 1.februāra vēstulē Nr.18-1e/711.

Vienlaikus jāuzsver, ka izstrādātie grozījumi nemainīs nekustamā īpašuma nodokļa likmes tiem objektiem, kam samazinātā nodokļa likme piemērojama jau atbilstoši objektā deklarētajām personām 2016.gada 1.janvārī, neatkarīgi no personu deklarēto dzīvesvietu datu izmaiņām pēc gada sākuma. Proti, samazinātās likmes saņemšanai personas dzīvesvietai nav jābūt deklarētai objektā gan 2016.gada 1.janvārī, gan 1.martā, bet ir pietiekami, ja personas dzīvesvieta ir deklarēta attiecīgajā objektā tikai vienā no šiem datumiem. Tāpēc grozījumi neskars tās personas, kas ir izpildījušas saistošo noteikumu Nr.148 izvirzītās dzīvesvietas deklarēšanas prasības uz 2016.gada 1.janvāri, bet gan dos iespēju atbilstoši veikt savas dzīvesvietas deklarāciju tām personām, kas dažādu apstākļu dēļ to neizdarīja līdz taksācijas gada sākumam.

Papildus jānorāda, ka grozījumi saistošajos noteikumos Nr.148 neietekmē citos ar nekustamā īpašuma nodokli saistītajos normatīvajos aktos izvirzītās dzīvesvietas deklarēšanās prasības. Tādējādi, piemēram, lai ģimenes ar bērniem saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 1.2daļas vai Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 4.8.apakšpunkta pamata, ģimenes locekļu deklarētās dzīvesvietas adreses tiks vērtētas tāpat kā līdz šim, proti, tikai uz taksācijas gada 1.janvāri.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu Nr.148 grozījumu ietekme uz pašvaldības ieņēmumiem plānota 1,1 miljona euro apmērā. Papildu maksāšanas paziņojumu sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas plānotas 92 tūkstošu euro apmērā.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu Nr.148 grozījumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr.148 grozījumiem, daļai nodokļu maksātāju nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins par zemi un ēkām tiks paziņots ar atsevišķiem maksāšanas paziņojumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs par zemi par 2016.gadu nodokļa maksātājiem tiks paziņots līdz taksācijas gada 15.februārim, savukārt nodokļa aprēķinu par ēkām, kurām piemērojamo likmi ietekmēs tajā dzīvesvietu deklarējušās personas uz 2016.gada 1.martu, plānots nodokļa maksātājiem paziņot līdz 31.martam.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

19.02.2016