Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-2

Jelgavā 2016.gada 28.janvārī (prot. Nr.1/2)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 29.01.2015. lēmumu Nr.2/2) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.punktu ar 2.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.11. personai par ēku, kas atzīta par valsts vai vietējas nozīmes aizsargājamo arhitektūras kultūras pieminekli, ja sabiedrībai šī ēka ir pieejama no publiskās ārtelpas un tā tiek saglabāta atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām - 90 % apmērā".

2. Papildināt ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 personām, kas minētas 2.11.apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus, ja īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.RāviņšPaskaidrojuma raksts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-2 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr.15-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā" (turpmāk - Saistošie noteikumi).

Sekmējot Jelgavas pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas mērķa īstenošanu, kurš ietver pilsētas administratīvajā teritorijā esošo valsts un vietējas nozīmes aizsargājamo arhitektūras kultūras pieminekļu uzturēšanu, saglabāšanu, atjaunošanu, kā arī vēsturiskās vides izveidošanu, Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņēmēju kategoriju.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu izdošana paredzēta saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo un ceturto daļu.

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunu nekustamā īpašumam nodokļa maksātāju kategoriju - ēku īpašnieki, kuru ēkas atzītas par valsts vai vietējas nozīmes aizsargājamo arhitektūras kultūras pieminekli, ja sabiedrībai šīs ēkas ir pieejamas no publiskās ārtelpas un tās tiek saglabātas atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām. Šādu ēku īpašniekiem atvieglojums paredzēts 90 % apmērā no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra, ja tiek izpildīti Saistošajos noteikumos noteiktie nosacījumi atvieglojuma saņemšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā paredzama pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas samazināšanās.

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Galvenās mērķgrupas, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir valsts vai vietējas nozīmes aizsargājamo arhitektūras kultūras pieminekļu ēku īpašnieki.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par Saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

11.02.2016