Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 67

Rīgā 2016. gada 26. janvārī (prot. Nr. 4 73. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
26. panta pirmo daļu un 27. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 28. nr.; 2009, 57., 157. nr.; 2013, 158., 223. nr.; 2014, 167., 220. nr.; 2015, 59., 128., 167., 220. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 45.4. apakšpunktā skaitli "71.25" ar skaitli "71.35".

2. Izteikt X2 nodaļu šādā redakcijā:

"X2. Cūku sugas dzīvnieku, dzīvnieku produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu un blakusproduktu iegūšanas un izplatīšanas kārtība

71.8 Pēc cūku mēra uzliesmojuma Latvijā tiek noteikta karantīnas teritorija ar trijām riska zonām (3. pielikums):

71.8 1. III riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas mājas cūku novietnēs un savvaļas cūku populācijā;

71.8 2. II riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā;

71.8 3. I riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona ap III vai II riska zonu.

71.9 Aizliegts pārvietot:

71.9 1. dzīvas cūkas no II vai III riska zonas (3. pielikums), izņemot gadījumu, ja cūkas pārvieto atbilstoši šo noteikumu 71.10, 71.11, 71.12, 71.13, 71.14, 71.15, 71.16 vai 71.20 punktā minētajām prasībām;

71.9 2. cūku spermu, olšūnas un embrijus no III riska zonas (3. pielikums);

71.9 3. svaigu cūkgaļu, cūkgaļas izstrādājumus, cūkgaļas produktus vai cūkgaļu saturošus produktus no III riska zonas (3. pielikums), izņemot gadījumu, ja šos produktus pārvieto atbilstoši šo noteikumu 71.21 punktā minētajām prasībām;

71.9 4. mājas cūku un savvaļas cūku izcelsmes blakusproduktu kravas no III riska zonas (3. pielikums), izņemot gadījumu, ja blakusproduktus pārvieto atbilstoši šo noteikumu 71.22, 71.23 vai 71.30 punktā minētajām prasībām.

71.10 Dzīvu cūku pārvietošana no novietnes II riska zonā (3. pielikums) uz citu novietni Latvijas teritorijā vai uz šo noteikumu 4. pielikumā minēto Eiropas Savienības dalībvalstu II un III riska zonā esošu novietni atļauta vienā no šādiem gadījumiem:

71.10 1. pārvietojamās cūkas atbilst šādām prasībām:

71.10 1.1. izcelsmes novietnē tās atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvietošanai, un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvietošanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas (3. un 4. pielikums);

71.10 1.2. 15 dienu laikā pirms plānotās pārvietošanas inspektors vai dienesta pilnvarots veterinārārsts ir paņēmis paraugus laboratoriskiem izmeklējumiem un pārvietošanas dienā veicis cūku klīnisko izmeklēšanu attiecībā uz cūku mēri atbilstoši cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktajai kārtībai. Pārvadāšana ir atļauta, ja klīniskajos un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta cūku saslimšana ar cūku mēri;

71.10 2. pārvietojamās cūkas atbilst šādām prasībām:

71.10 2.1. izcelsmes novietnē tās atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvietošanai, un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvietošanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas (3. un 4. pielikums);

71.10 2.2. inspektors vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu ir pārbaudījis cūkas atbilstoši cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktajai kārtībai. Cūkām, kas vecākas par 60 dienām, tās klīniski izmeklējot vizīšu laikā, nav atklātas cūku mēra pazīmes un laboratoriskajos izmeklējumos nav atklāts cūku mēra ierosinātājs vai pierādījumi tā klātbūtnei;

71.10 2.3. tās ir turētas apstākļos, kuros dzīvnieku īpašnieks ir ieviesis šo noteikumu 68.2.2., 68.2.4. un 68.2.7. apakšpunktā minētos pasākumus;

71.10 2.4. tās ir turētas apstākļos, kuros dzīvnieku īpašnieks ir ieviesis biodrošības pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām.

71.11 Ja dzīvas cūkas tiek pārvietotas no novietnes II riska zonā (3. pielikums) uz šo noteikumu 4. pielikumā minēto Eiropas Savienības dalībvalstu II vai III riska zonā esošu novietni, papildus šo noteikumu 71.10 punktā minētajām prasībām nodrošina šādu prasību izpildi:

71.11 1. pirms dzīvnieku pārvietošanas dienests ir izvērtējis cūku mēra izplatīšanās iespējamības risku, dzīvnieku īpašnieks ir veicis visus biodrošības pasākumus pret infekcijas slimības izplatību, un ir pieņemts pozitīvs lēmums par dzīvnieku pārvietošanu, kas garantē atbilstošu dzīvnieku veselību (pirms plānotās pārvietošanas dzīvnieki ir klīniski veseli un tiem nav konstatētas saslimšanas pazīmes ar cūku mēri), kā arī šī pārvietošana ir saskaņota ar tranzītvalsts un saņēmējvalsts kompetento iestādi;

71.11 2. dienests informē Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstis par dzīvnieku veselības garantijām un šādu dzīvnieku pārvietošanu;

71.11 3. ir izveidota informācijas apmaiņas sistēma dzīvnieku izcelsmes valstī, tranzītvalstī un saņēmējvalstī saskaņā ar šo noteikumu 71.42 punktā minētajām prasībām, un tās darbību uzrauga dzīvnieku izcelsmes valsts, tranzītvalsts un saņēmējvalsts kompetentās iestādes, kas atbildīgas par dzīvnieku veselības uzraudzību un kontroli (turpmāk - virzīšanas procedūra). Dienests uzrauga, lai šo noteikumu 71.111. apakšpunktā minētos dzīvniekus pārvieto drošos apstākļos. Pēc dzīvnieku atvešanas no citas Eiropas Savienības dalībvalsts tos nav atļauts pārvietot tālāk ne uz vienu citu Eiropas Savienības dalībvalsti;

71.11 4. dienests izsniedz veterināro (veselības) sertifikātu dzīvu cūku pārvietošanai, tajā papildus pamattekstam iekļaujot norādi "Cūku krava atbilst Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmuma Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES, 3. pantā minētajām prasībām".

71.12 Dzīvu cūku pārvietošana no novietnes III riska zonā (3. pielikums) uz citu novietni III riska zonā (3. pielikums), šķērsojot I, II riska zonu vai cūku mēra neskarto Latvijas teritoriju, uz II riska zonā esošu novietni (3. pielikums) vai uz šo noteikumu 4. pielikumā minēto Eiropas Savienības dalībvalstu II vai III riska zonā esošu novietni atļauta, ja:

71.12 1. cūkas tiek turētas novietnē, kurā tiek ievērotas normatīvo aktu prasības par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām, novietne atrodas dienesta uzraudzībā un cūkas atbilst šo noteikumu 71.10 punktā minētajām prasībām;

71.12 2. novietne atrodas vietā, ap kuru triju kilometru rādiusā visas cūku sugas dzīvnieku novietnes atbilst šo noteikumu 71.10 punktā minētajām prasībām;

71.12 3. inspektors, kura uzraudzībā atrodas novietne, par cūku pārvietošanu informē tās dienesta struktūrvienības inspektoru, kuras uzraudzības teritorijā atrodas galamērķa novietne. Pēc cūku kravas saņemšanas inspektors informē tās dienesta struktūrvienības inspektoru, kas nosūtīja cūku kravu;

71.12 4. cūku pārvietošana no III riska zonas uz citām teritorijām notiek pa iepriekš apstiprinātu un ar dienestu saskaņotu maršrutu. Transportlīdzekļus pēc nokļūšanas galamērķa novietnē un cūku izkraušanas obligāti mazgā un, ja nepieciešams, arī dezinficē galamērķa novietnes teritorijā vai iespējami tuvu tās atrašanās vietai. Transportlīdzekli mazgā un dezinficē saskaņā ar šo noteikumu XI nodaļā minētajām prasībām un pēc tam izdara ierakstu dezinfekcijas žurnālā atbilstoši šo noteikumu 74.1 punktā minētajām prasībām.

71.13 Ja dzīvas cūkas pārvieto no novietnes III riska zonā (3. pielikums) uz šo noteikumu 4. pielikumā minēto Eiropas Savienības dalībvalstu II vai III riska zonā esošu novietni, papildus šo noteikumu 71.12 punktā minētajām prasībām nodrošina šādu prasību izpildi:

71.13 1. pirms dzīvnieku pārvietošanas dienests ir izvērtējis cūku mēra izplatīšanās iespējamības risku, dzīvnieku īpašnieks ir veicis visus pasākumus pret infekcijas slimības izplatību, un ir pieņemts pozitīvs lēmums par dzīvnieku pārvietošanu, kas garantē atbilstošu dzīvnieku veselību (pirms plānotās pārvietošanas dzīvnieki ir klīniski veseli un tiem nav konstatētas saslimšanas pazīmes ar cūku mēri), kā arī šī pārvietošana ir saskaņota ar tranzītvalsts un saņēmējvalsts kompetento iestādi;

71.13 2. dienests informē Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstis par dzīvnieku veselības garantijām un šādu dzīvnieku pārvietošanu, kā arī par novietnēm, kuras atbilst šo noteikumu 71.13 1. apakšpunktā minētajām prasībām;

71.13 3. ir izveidota virzīšanas procedūra saskaņā ar šo noteikumu 71.42 punktā minētajām prasībām. Dienests uzrauga, lai šo noteikumu 71.13 1. apakšpunktā minētos dzīvniekus pārvieto drošos apstākļos. Pēc dzīvnieku atvešanas no citas Eiropas Savienības dalībvalsts tos nav atļauts pārvietot tālāk ne uz vienu citu Eiropas Savienības dalībvalsti;

71.13 4. dienests izsniedz veterināro (veselības) sertifikātu dzīvu cūku pārvietošanai, tajā papildus pamattekstam iekļaujot norādi "Cūku krava atbilst Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmuma Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES, 3.a pantā minētajām prasībām".

71.14 Dzīvas cūkas no novietnes III riska zonā (3. pielikums) atļauts pārvietot uz III riska zonā (3. pielikums) esošu kautuvi, cūkas no novietnes II riska zonā (3. pielikums) atļauts pārvietot uz II riska zonā (3. pielikums) esošu kautuvi vienā no šādiem gadījumiem:

71.14 1. pārvietojamās cūkas atbilst šādām prasībām:

71.14 1.1. izcelsmes novietnē tās atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvietošanai, un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvietošanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas (3. un 4. pielikums);

71.14 1.2. inspektors 15 dienu laikā pirms plānotās pārvietošanas ir paņēmis paraugus laboratoriskiem izmeklējumiem un pārvietošanas dienā veicis cūku klīnisko izmeklēšanu atbilstoši cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktajai kārtībai. Pārvietošana ir atļauta, ja klīniskajos un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta cūku saslimšana ar cūku mēri;

71.14 2. pārvietojamās cūkas atbilst šādām prasībām:

71.14 2.1. izcelsmes novietnē tās atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvietošanai, un 30 dienu laikā pirms plānotās pārvietošanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas (3. un 4. pielikums);

71.14 2.2. inspektors vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu ir pārbaudījis cūkas un par 60 dienām vecāku cūku klīniskajā izmeklēšanā nav atklājis cūku mēra pazīmes, kā arī laboratoriskajos izmeklējumos nav atklāts cūku mēra ierosinātājs vai pierādījumi par tā klātbūtni;

71.14 2.3. cūkas tiek turētas novietnē, kurā ieviestas normatīvo aktu prasības par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām.

71.15 Dzīvas cūkas no III riska zonas (3. pielikums) tūlītējai nokaušanai var pārvietot uz kautuvi:

71.15 1. III riska zonā (3. pielikums), šķērsojot I, II riska zonu (3. pielikums) vai cūku mēra neskarto Latvijas teritoriju;

71.15 2. I vai II riska zonā (3. pielikums) vai cūku mēra neskartajā Latvijas teritorijā;

71.15 3. šo noteikumu 4. pielikumā minēto Eiropas Savienības dalībvalstu II vai III riska zonā.

71.16 Dzīvas cūkas no III riska zonas (3. pielikums) uz kautuvi tūlītējai nokaušanai atļauts pārvietot, saņemot inspektora atļauju, ja III riska zonas (3. pielikums) kautuvēs, kas atzītas saskaņā ar šo noteikumu 71.35 punktā minētajām prasībām, nav pietiekamas jaudas šo cūku nokaušanai un:

71.16 1. cūkas novietnē atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas līdz pārvietošanai, un 30 dienu laikā pirms plānotās izvešanas novietnē nav ievesta neviena cūka no II, III vai IV riska zonas (3. un 4. pielikums);

71.16 2. cūkas atbilst šo noteikumu 71.10 punktā minētajām prasībām;

71.16 3. cūkas no novietnes bez transportlīdzekļa apstāšanās un dzīvnieku pārkraušanas pārvieto tieši uz kautuvi, kas ir atzīta saskaņā ar šo noteikumu 71.35 punktā minētajām prasībām;

71.16 4. inspektori, kas iesaistīti cūku pārvietošanā un kautuves uzraudzībā, ir informēti par cūku pārvietošanu. Informācija par cūku pārvietošanu tiek iegūta kautuvju elektroniskās paziņošanas sistēmā Lauksaimniecības datu centra datubāzē;

71.16 5. cūkas, kas kautuvē ievestas no III riska zonas, tur un kauj atsevišķi no citām cūkām. Kaušanas līniju pēc šo cūku kaušanas mazgā un dezinficē;

71.16 6. cūkas uz kautuvi transportē pa maršrutu, kas ir saskaņots ar inspektoru. Transportlīdzekli pēc cūku atvešanas uz kautuvi un cūku izkraušanas mazgā un dezinficē, un, ja nepieciešams, dezinsekcē kautuves teritorijā vai iespējami tuvu tās atrašanās vietai. Transportlīdzekli mazgā un dezinficē saskaņā ar šo noteikumu XI nodaļā minētajām prasībām un pēc tam izdara ierakstu dezinfekcijas žurnālā atbilstoši šo noteikumu 74.1 punktā minētajām prasībām.

71.17 Svaigu cūkgaļu, cūkgaļas produktus, cūkgaļas izstrādājumus, kā arī produktus, kas satur no tādām cūkām iegūtu cūkgaļu, kuru izcelsmes novietne atrodas III riska zonā:

71.17 1. ražo, uzglabā un pārstrādā uzņēmumos, kas ir atzīti saskaņā ar šo noteikumu 71.35 punktā minētajām prasībām;

71.17 2. marķē saskaņā ar šo noteikumu 45.1 vai 45.2 punktā minētajām prasībām;

71.17 3. izplata tikai Latvijas teritorijā.

71.18 Blakusproduktus, kas iegūti no cūkām, kuru izcelsmes vieta ir III riska zona, atbilstoši identificē un nošķir, lai nepieļautu to sajaukšanos ar citiem blakusproduktiem, un likvidē saskaņā ar šo noteikumu 6.1 punktā minētajām prasībām vai pakļauj apstrādei iekārtā, kas ir atzīta saskaņā ar Regulas Nr. 1069/2009 24. pantā minētajiem nosacījumiem un garantē iegūto atvasināto produktu drošumu tā, ka cūku mēra ierosinātājs ir iznīcināts un iegūtie atvasinātie produkti ir droši.

71.19 Dienests nekavējoties informē Eiropas Komisiju par šo noteikumu 71.16 1., 71.16 2., 71.16 3., 71.16 4., 71.16 5. un 71.16 6. apakšpunkta piemērošanu, kā arī sagatavo un nosūta kautuvju nosaukumus un adreses.

71.20 Ja dzīvas cūkas pārvieto no novietnes III riska zonā (3. pielikums) uz šo noteikumu 4. pielikumā minēto Eiropas Savienības dalībvalstu II vai III riska zonā esošu kautuvi tūlītējai nokaušanai, papildus šo noteikumu 71.16 punktā minētajām prasībām nodrošina šādu prasību izpildi:

71.20 1. pirms dzīvnieku pārvietošanas dienests ir izvērtējis cūku mēra izplatīšanās iespējamības risku, dzīvnieku īpašnieks ir veicis visus biodrošības pasākumus pret infekcijas slimības izplatību, un ir pieņemts pozitīvs lēmums par dzīvnieku pārvietošanu, kas garantē atbilstošu dzīvnieku veselību (pirms plānotās pārvietošanas dzīvnieki ir klīniski veseli un tiem nav konstatētas saslimšanas pazīmes ar cūku mēri), kā arī šī pārvietošana ir saskaņota ar tranzītvalsts un saņēmējvalsts kompetento iestādi;

71.20 2. dienests informē Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstis par dzīvnieku veselības garantijām un šādu dzīvnieku pārvietošanu, kā arī par to novietņu sarakstu, kuras atbilst šo noteikumu 71.20 1. apakšpunktā minētajām prasībām;

71.20 3. ir izveidota virzīšanas procedūra saskaņā ar šo noteikumu 71.42 punktā minētajām prasībām. Dienests uzrauga, lai šo noteikumu 71.16 1. apakšpunktā minētos dzīvniekus pārvieto drošos apstākļos. Pēc dzīvnieku atvešanas no citas Eiropas Savienības dalībvalsts tos nav atļauts pārvietot tālāk ne uz vienu citu Eiropas Savienības dalībvalsti;

71.20 4. dienests izsniedz veterināro (veselības) sertifikātu dzīvu cūku pārvietošanai, kurā papildus pamattekstam iekļauj norādi "Cūku krava atbilst Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmuma Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES, 4. pantā minētajām prasībām".

71.21 Cūkgaļu, cūkgaļas produktus, cūkgaļas izstrādājumus, kā arī produktus, kas satur cūkgaļu, no III riska zonas (3. pielikums) atļauts pārvietot, ja minētie produkti ir iegūti, pārstrādāti un uzglabāti uzņēmumos, kas ir atzīti saskaņā ar šo noteikumu 71.35 punktā minētajām prasībām, un ir ievērota viena no šādām prasībām:

71.21 1. cūkgaļa, cūkgaļas produkti, cūkgaļas izstrādājumi, kā arī produkti, kas satur cūkgaļu, ir iegūti no cūkām, kuru izcelsmes novietne neatrodas II, III un IV riska zonā (3. un 4. pielikums);

71.21 2. cūkgaļa, cūkgaļas produkti, cūkgaļas izstrādājumi, kā arī produkti, kas satur cūkgaļu, ir iegūti no cūkām, kas atbilst šo noteikumu 71.10 punktā minētajām prasībām;

71.21 3. cūkgaļa, cūkgaļas produkti, cūkgaļas izstrādājumi, kā arī produkti, kas satur cūkgaļu, ir ražoti un pārstrādāti atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, kā arī vispārīgajām veterinārajām prasībām, kas noteiktas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei.

71.22 Ārpus šo noteikumu III riska zonas (3. pielikums) atļauts izvest atvasinātus mājas cūku un savvaļas cūku izcelsmes blakusproduktus, kas minēti Regulas Nr. 1069/2009 3. panta 2. punktā, ja šie blakusprodukti pēc atbilstoši šo noteikumu 6.1 1. apakšpunktam veiktās pārstrādes ir apstrādāti tādā veidā, ka iegūtie atvasinātie produkti nerada cūku mēra izplatīšanās risku.

71.23 Mājas cūku sugas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, tostarp neapstrādātus dzīvnieku līķus no novietnēm vai kautuvēm, kuras atzītas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, ja šīs novietnes vai kautuves atrodas šo noteikumu 3. pielikumā noteiktajā III riska zonā, atļauts pārvietot uz pārstrādes, sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas uzņēmumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1069/2009 24. panta 1. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā, ārpus šo noteikumu 3. pielikumā noteiktās III riska zonas, ja:

71.23 1. blakusprodukti iegūti III riska zonas (3. pielikums) novietnēs vai kautuvēs, kurās vismaz 40 dienu līdz blakusproduktu savākšanai nav konstatēts cūku mēra uzliesmojums;

71.23 2. saimnieciskās darbības veicējs, kas saskaņā ar Regulas Nr. 1069/2009 23. panta prasībām ir reģistrēts blakusproduktu pārvadāšanai, dienestā reģistrē katru transportlīdzekli, kas ir iesaistīts blakusproduktu pārvadāšanā, un transportlīdzeklis atbilst šādām prasībām:

71.23 2.1. transportlīdzekļa kravas hermētiskā daļa ir konstruēta tā, lai nodrošinātu tās efektīvu mazgāšanu un dezinfekciju, bet grīda ar drenāžas palīdzību nodrošina šķidrumu savākšanu;

71.23 2.2. saimnieciskās darbības veicējs apliecina, ka regulāri tiek veikta transportlīdzekļa (arī tā kravas nodalījuma) tehniskā stāvokļa pārbaude, kuras laikā tiek izvērtēts transportlīdzekļa kravas nodalījuma hermētiskums;

71.23 2.3. transportlīdzeklis ir aprīkots ar satelīta navigācijas sistēmu, kas ļauj noteikt transportlīdzekļa atrašanās vietu konkrētā laikā, mērīt tā kustības ātrumu un noteikt kustības virzienu. Transportlīdzekļa operators nodrošina inspektoram piekļuvi informācijai satelīta navigācijas sistēmā, kas reģistrē transportlīdzekļa nobrauktos maršrutus, un šo informāciju elektroniskā veidā saglabā vismaz divus mēnešus;

71.23 3. transportlīdzekļa kravas nodalījumu pēc blakusproduktu iekraušanas inspektors noplombē. Plombu pēc tās uzlikšanas var noņemt un aizvietot ar citu tikai inspektors. Par katru blakusproduktu iekraušanu vai plombas aizvietošanu paziņo dienesta teritoriālajai struktūrvienībai;

71.23 4. blakusproduktu savākšanas laikā blakusproduktu savākšanas transportlīdzeklis neiebrauc novietnes teritorijā;

71.235. pēc blakusproduktu iekraušanas un kravas nodalījuma noplombēšanas transportlīdzekļu kravas nodalījuma ārējo daļu un riteņus inspektora uzraudzībā uzņēmuma teritorijā dezinficē pirms III riska zonas (3. pielikums) atstāšanas. Pēc izbraukšanas no III riska zonas transportlīdzekļa operators līdz galamērķim brauc bez apstāšanās pa noteiktu maršrutu, kas saskaņots ar inspektoru;

71.23 6. katrai blakusproduktu kravai saskaņā ar Regulas Nr. 142/2011 VIII pielikuma III nodaļā minētajām prasībām ir izsniegts tirdzniecības dokuments. Inspektors, kas ir atbildīgs par blakusproduktu uzņēmuma uzraudzību, apstiprina katras kravas saņemšanu un informē par to inspektoru, kas ir atbildīgs par kravas nosūtīšanu;

71.23 7. pēc blakusproduktu izkraušanas transportlīdzekli un tā aprīkojumu, kas izmantots blakusproduktu pārvietošanai, inspektora uzraudzībā blakusproduktu uzņēmuma teritorijā mazgā un dezinficē, un, ja nepieciešams, dezinsekcē. Transportlīdzekli mazgā un dezinficē saskaņā ar šo noteikumu XI nodaļā minētajām prasībām un pēc tam izdara ierakstu dezinfekcijas žurnālā atbilstoši šo noteikumu 74.1 punktā minētajām prasībām;

71.23 8. pēc izkraušanas blakusproduktus nekavējoties pārstrādā, tos neuzkrājot. Glabāt blakusproduktus uzņēmumā ir aizliegts;

71.23 9. nodrošina, ka blakusproduktu pārstrādes uzņēmumā nenokļūst vairāk blakusproduktu, nekā uzņēmums spēj pārstrādāt vienas dienas laikā;

71.23 10. pirms transportlīdzeklis ar blakusproduktiem pirmo reizi atstāj III riska zonu (3. pielikums), dienests izstrādā rīcības plānu. Rīcības plānā iekļauj veicamās darbības un informācijas apmaiņas kārtību starp dienestu un Valsts policiju, ja blakusproduktu pārvietošanas transportlīdzeklis cieš ceļu satiksmes negadījumā vai rodas citi neparedzami apstākļi, kuru dēļ kravas nodalījums tiek atvērts vai daļēji bojāts, izraisot blakusproduktu nonākšanu apkārtējā vidē. Saimnieciskās darbības veicējs, kas sniedz transportēšanas pakalpojumus, vai tā pilnvarota persona par negadījumu nekavējoties informē dienestu.

71.24 No Latvijas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti nav atļauts pārvietot dzīvas cūkas (nosacījumu neattiecina uz izņēmumiem, kas minēti šo noteikumu 71.10, 71.11, 71.12, 71.13, 71.16 un 71.20 punktā), izņemot gadījumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

71.24 1. cūku izcelsmes novietne atrodas ārpus I, II un III riska zonas (3. un 4. pielikums);

71.24 2. cūku izcelsmes novietnē 30 dienu laikā pirms dzīvnieku izvešanas nav ievietotas cūkas, kuru izcelsmes novietne atrodas I, II, III vai IV riska zonā (3. un 4. pielikums).

71.25 No Latvijas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai tās teritoriju, kas ir brīva no cūku mēra, vai trešo valsti atļauts pārvietot dzīvas cūkas, kuru izcelsmes novietne atrodas I riska zonā, ja tās atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

71.25 1. pārvietojamās cūkas atbilst šādām prasībām:

71.25 1.1. izcelsmes novietnē atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas bez pārtraukuma pirms plānotās pārvietošanas, un 30 dienu laikā novietnē nav ievesta neviena cūka no I, II, III vai IV riska zonas (3. un 4. pielikums);

71.25 1.2. ir turētas apstākļos, kuros dzīvnieku īpašnieks ir ieviesis biodrošības pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām;

71.25 1.3. 15 dienu laikā pirms plānotās pārvietošanas inspektors vai dienesta pilnvarots veterinārārsts ir paņēmis paraugus laboratoriskiem izmeklējumiem un pārvietošanas dienā veicis cūku klīnisko izmeklēšanu attiecībā uz cūku mēri atbilstoši cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatā noteiktajai kārtībai, kā arī klīniskajos un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta cūku saslimšana ar cūku mēri;

71.25 2. pārvietojamās cūkas atbilst šādām prasībām:

71.25 2.1. izcelsmes novietnē atrodas kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas bez pārtraukuma pirms plānotās pārvietošanas, un 30 dienu laikā novietnē nav ievesta neviena cūka no I, II, III vai IV riska zonas (3. un 4. pielikums);

71.25 2.2. ir turētas apstākļos, kuros dzīvnieku īpašnieks ir ieviesis biodrošības pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām;

71.25 2.3. izcelsmes novietnē vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu tās saskaņā ar šo noteikumu 8. punktā minēto kārtību ir pārbaudījis inspektors un par 60 dienām vecāku cūku klīniskajā izmeklēšanā nav atklājis cūku mēra pazīmes, kā arī laboratoriskajos izmeklējumos nav atklāts cūku mēra ierosinātājs vai pierādījumi par tā klātbūtni;

71.25 2.4. ir turētas apstākļos, kuros dzīvnieku īpašnieks ir ieviesis šo noteikumu 68.2.2., 68.2.4. un 68.2.7. apakšpunktā minētos pasākumus.

71.26 Šo noteikumu 71.25 punktā minēto dzīvo cūku kravām, kas tiek pārvietotas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, izsniedz veterināro (veselības) sertifikātu, kurā papildus pamattekstam iekļauj norādi "Cūku krava atbilst Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmuma Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES, 8. panta 2. punktā minētajām prasībām".

71.27 No Latvijas nav atļauts pārvietot uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm:

71.27 1. kuiļu spermu, izņemot gadījumu, ja sperma savākta no donorkuiļiem, kuri turēti atzītā spermas sagatavošanas centrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un tās ievešanai no trešajām valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas sagatavošanas centra reģistrācijas kārtību, un šis centrs atrodas ārpus II, III un IV riska zonas (3. un 4. pielikums);

71.27 2. cūku sugas dzīvnieku olšūnas un embrijus, izņemot gadījumu, ja olšūnas un embriji ir iegūti no donormātītes, izpildot šādas prasības:

71.27 2.1. donormātīte turēta novietnē, kas atbilst šo noteikumu 71.22 punktā minētajām prasībām un atrodas ārpus II, III un IV riska zonas (3. un 4. pielikums);

71.27 2.2. embrijs ir in vivo iegūts embrijs, kas ieņemts mākslīgajā apaugļošanā, vai in vitro radīts embrijs, kas ieņemts, apaugļošanā izmantojot šo noteikumu 71.27 1. apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošu spermu.

71.28 Kuiļu spermu atļauts pārvietot, neievērojot šo noteikumu 71.9 2. un 71.27 1. apakšpunktā minēto aizliegumu, ja sperma savākta no donorkuiļiem, kuri turēti atzītā spermas sagatavošanas centrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un tās ievešanai no trešajām valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas sagatavošanas centra reģistrācijas kārtību. Spermas sagatavošanas centrā ir ieviestas normatīvo aktu prasības par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām, un tas atrodas II un III riska zonā (3. pielikums). No šiem spermas sagatavošanas centriem cūku spermu atļauts pārvietot uz šo noteikumu 4. pielikumā minēto Eiropas Savienības dalībvalstu II vai III riska zonu vai pārvietot uz šo noteikumu 3. pielikumā minēto II vai III riska zonu, ja izpildīti šādi nosacījumi:

71.28 1. cūku spermas sūtījumi atbilst visām citām attiecīgajām dzīvnieku veselības garantijām, kuru pamatā ir pozitīvs riska novērtējuma rezultāts attiecībā uz pasākumiem pret cūku mēra izplatību, kuras pieprasa izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde un kuras pirms spermas sūtījuma pārvietošanas ir apstiprinājusi galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde;

71.28 2. izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties informē Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstis par šo noteikumu 71.251. apakšpunktā minētajām dzīvnieku veselības garantijām;

71.28 3. donorkuilis atbilst šo noteikumu 71.10 punktā minētajām prasībām;

71.28 4. donorkuilim piecu dienu laikā pirms pārvietojamās spermas savākšanas ir veikts individuāls cūku mēra ierosinātāja identifikācijas tests, iegūstot negatīvus rezultātus, un testa rezultātu kopija ir pievienota spermas sūtījuma dzīvnieku veterinārajam (veselības) sertifikātam;

71.28 5. cūku spermas sūtījumam, ko pārvieto uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, izsniedz veterināro (veselības) sertifikātu, kurā papildus pamattekstam iekļauj norādi "Cūku sperma savākta atbilstoši Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmuma Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES, 9. pantā minētajām prasībām".

71.29 No Latvijas uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm atļauts izvest mājas cūku izcelsmes blakusproduktus, ja to izcelsmes novietne atrodas ārpus II un III riska zonas (3. pielikums).

71.30 No Latvijas uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm atļauts izvest atvasinātus produktus, kas iegūti no II vai III riska zonas (3. pielikums) mājas cūku un savvaļas cūku izcelsmes blakusproduktiem ja:

71.30 1. blakusprodukti ir apstrādāti tā, ka iegūtie atvasinātie produkti ir droši un nerada cūku mēra izplatīšanās risku;

71.30 2. atvasināto produktu kravai ir izsniegts komerciālais dokuments saskaņā ar Regulas Nr. 142/2011 VIII pielikuma III nodaļā minētajām prasībām.

71.31 No Latvijas uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm aizliegts izvest:

71.31 1. svaigu cūkgaļu, ja tā iegūta no cūkām, kuru izcelsmes novietne atrodas I, II un III riska zonā (3. pielikums);

71.31 2. cūkgaļas produktus un cūkgaļas izstrādājumus, kā arī produktus, kuru sastāvā ir cūkgaļa, ja tie iegūti no cūkām, kuru izcelsmes novietne atrodas II vai III riska zonā (3. pielikums).

71.32 No Latvijas uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm atļauts izvest svaigu cūkgaļu, cūkgaļas izstrādājumus, cūkgaļas produktus, kā arī produktus, kas satur cūkgaļu, neievērojot šo noteikumu 71.31 punktā minēto aizliegumu, ja:

71.32 1. tie iegūti no cūkām, kuras to izcelsmes novietnē ir turētas kopš dzimšanas, un šī novietne atrodas ārpus II un III riska zonas (3. pielikums);

71.32 2. tie iegūti uzņēmumos, kas ir atzīti saskaņā ar šo noteikumu 71.35 punktā minētajām prasībām.

71.33 No Latvijas uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm atļauts izvest svaigu cūkgaļu, cūkgaļas izstrādājumus un cūkgaļas produktus, kā arī produktus, kas satur cūkgaļu, neievērojot šo noteikumu 71.31 punktā minēto aizliegumu, ja:

71.33 1. cūku izcelsmes novietne atrodas II riska zonā (3. pielikums);

71.33 2. cūkas atbilst šo noteikumu 71.10 punktā minētajām prasībām.

71.34 No Latvijas uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm atļauts izvest cūkgaļas izstrādājumus, cūkgaļas produktus, kā arī produktus, kas satur cūkgaļu, neievērojot šo noteikumu 71.31 punktā minēto aizliegumu, ja šie izstrādājumi un produkti iegūti no cūkām, kuru izcelsmes novietne atrodas II vai III riska zonā (3. pielikums), un:

71.34 1. gaļas produkti ir ražoti, pārstrādāti un sertificēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām, kas noteiktas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei;

71.34 2. gaļas produktu kravai ir izsniegts veterinārais (veselības) sertifikāts atbilstoši Komisijas 2004. gada 30. marta Regulas (EK) Nr. 599/2004 par vienota parauga sertifikāta un inspekcijas ziņojuma ieviešanu Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem pielikumam, un šī sertifikāta otrajā daļā ir norāde "Produkti atbilst Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmumā Nr. 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES, noteiktajām prasībām".

71.35 Dienests atzīst kautuves, gaļas sadalīšanas un gaļas pārstrādes uzņēmumus, kuros svaigā cūkgaļa, cūkgaļas produkti, cūkgaļas izstrādājumi, cūkgaļu saturoši produkti tiek iegūti aizsardzības zonā esošās kautuvēs saskaņā ar šo noteikumu 45.4. apakšpunktā minētajām prasībām, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 71.16, 71.20, 71.21 un 71.32 punktā minētajām prasībām sūtīšanai uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm vai izplatīšanai Latvijas teritorijā. Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina, ka svaigu cūkgaļu, cūkgaļas produktus, cūkgaļas izstrādājumus, cūkgaļu saturošus produktus, ja tie iegūti no cūkām, kuru izcelsmes novietne atrodas I, II vai III riska zonā (3. pielikums), ražo, pārstrādā un uzglabā atsevišķi no tādas svaigas gaļas un gaļas produktiem, kas iegūti no cūkām, kuru izcelsmes novietne atrodas ārpus I, II vai III riska zonas (3. pielikums).

71.36 Dienests ik pēc sešiem mēnešiem informē Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstis:

71.36 1. par uzņēmumiem, kas ir atzīti saskaņā ar šo noteikumu 71.35 punktā minētajām prasībām;

71.36 2. sniedzot jebkuru svarīgu informāciju saistībā ar šo noteikumu 71.28, 71.29, 71.30 un 71.31 punktā minēto prasību piemērošanu.

71.37 No I, II un III riska zonas (3. pielikums) uz citu Latvijas teritoriju vai citu Eiropas Savienības dalībvalsti aizliegts izvest dzīvas savvaļas cūkas, svaigu savvaļas cūku gaļu, gaļas produktus, gaļas izstrādājumus vai produktus, kas satur savvaļas cūku gaļu.

71.38 No I riska zonas (3. pielikums) uz citu Latvijas teritoriju atļauts izvest svaigu savvaļas cūku gaļu, gaļas produktus, gaļas izstrādājumus vai produktus, kas satur savvaļas cūku gaļu, ja nomedītās savvaļas cūkas ir laboratoriski izmeklētas un iegūtie rezultāti ir negatīvi.

71.39 Šo noteikumu 71.9 3. apakšpunktā un 71.31 un 71.34 punktā minēto gaļu un gaļas produktus, uz kuriem attiecas aizliegums vai izplatīšanas ierobežojumi, marķē ar speciālu veselības marķējumu vai identifikācijas marķējumu, kas nav ovāls:

71.39 1. saskaņā ar šo noteikumu 45.1 punktā minētajām prasībām, ja tie ir mājas cūku vai savvaļas cūku liemeņi;

71.39 2. saskaņā ar šo noteikumu 45.2 punktā minētajām prasībām, ja tā ir iepakota svaiga mājas cūku vai savvaļas cūku gaļa, subprodukti, cūkgaļas produkti, cūkgaļas izstrādājumi vai produkti, kas satur cūkgaļu.

71.40 Transportlīdzekļa īpašnieks, kas veic pārvadājumus I, II vai III riska zonā (3. pielikums) un nodarbojas ar dzīvu cūku un cūku izcelsmes blakusproduktu pārvietošanu, nodrošina attiecīgā transportlīdzekļa atbilstošu tīrīšanu, mazgāšanu un dezinfekciju saskaņā ar šo noteikumu XI nodaļā noteiktajām prasībām. Transportlīdzekļus tīra, mazgā un dezinficē, pabeidzot katru darbību, pēc kuras vairs netiek iekrautas dzīvas cūkas vai blakusprodukti. Dezinfekcijas pasākumus saskaņā ar šo noteikumu 74.1 punktā minētajām prasībām dokumentē dezinfekcijas žurnālā.

71.41 Dienests informē Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstis par karantīnas teritorijā veiktajiem pasākumiem, kā arī uzraudzības programmas īstenošanas rezultātiem saskaņā ar šo noteikumu 22. punktā minētajām prasībām.

71.42 Virzīšanas procedūra dzīvu cūku pārvietošanai atbilst šādiem nosacījumiem:

71.42 1. dzīvnieku īpašnieks, kas cūkas pārvieto atbilstoši virzīšanas procedūrai, iesniedz dienestā rakstisku iesniegumu, kurā norāda informāciju par cūku izcelsmes novietni (novietnes atrašanās vietu, novietnes reģistrācijas numuru), pārvietojamo cūku skaitu, kategoriju (audzēšanai vai kaušanai), pārvadāšanas maršrutu, transportlīdzekļa veidu un numuru, galamērķa valsti, galamērķa novietni vai kautuvi;

71.42 2. dzīvnieku īpašnieks pirms plānotās cūku pārvietošanas pēc iespējas agrāk informē inspektoru par tās datumu un laiku;

71.42 3. katru transportlīdzekli, kas iesaistīts dzīvu cūku pārvietošanā atbilstoši virzīšanas procedūrai, dienests individuāli reģistrē;

71.42 4. pēc cūku ievietošanas transportlīdzeklī inspektors kravas nodalījumu noplombē ar plombu. Plombu atļauts atvērt vai aizvietot ar citu atbilstošu plombu tikai inspektoram. Par katru plombas atvēršanu vai aizvietošanu ar citu plombu inspektors ziņo atbilstoši dienesta stāvoklim augstākam inspektoram;

71.42 5. cūkas no to ievietošanas brīža transportlīdzeklī pārvieto pa maršrutu, kas saskaņots ar inspektoru, tieši uz galamērķa vietu bez transportlīdzekļa apstāšanās vai stāvēšanas;

71.42 6. kautuves īpašnieks vai tā pilnvarota persona pirms cūku kravas saņemšanas par to pēc iespējas agrāk informē dienesta struktūrvienību;

71.42 7. dienests izveido informācijas apmaiņas sistēmu starp nosūtītājvalsts un saņēmējvalsts kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu informācijas nodošanu cūku izcelsmes valsts - Eiropas Savienības dalībvalsts - kompetentās iestādes amatpersonai par katras cūku kravas saņemšanu;

71.42 8. pēc cūku izkraušanas no transportlīdzekļa visu šā transportlīdzekļa ekipējumu, kas bijis kontaktā ar dzīvniekiem vai to izkārnījumiem, un pašu transportlīdzekli inspektora uzraudzībā mazgā un dezinficē iespējami tuvu dzīvnieku nosūtīšanas galamērķa vietai. Transportlīdzekli dezinficē, ievērojot šo noteikumu XI nodaļā minētās prasības, un pēc tam izdara ierakstu dezinfekcijas žurnālā atbilstoši šo noteikumu 74.1 punktā minētajām prasībām;

71.42 9. pirms transportlīdzeklis ar cūkām pirmo reizi atstāj III riska zonu (3. pielikums), dienests izstrādā rīcības plānu. Rīcības plānā iekļauj veicamās darbības un informācijas apmaiņas kārtību starp dienestu un Valsts policiju gadījumā, ja cūku pārvietošanas transportlīdzeklis cieš ceļu satiksmes negadījumā vai rodas citi neparedzami apstākļi, kuru dēļ kravas nodalījums tiek atvērts vai daļēji bojāts. Saimnieciskās darbības veicējs, kas nodrošina transportēšanas pakalpojumu, vai tā pilnvarota persona par negadījumu nekavējoties informē dienestu."

3. Aizstāt 77. punktā skaitļus un vārdus "2018. gada 31. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2019. gada 31. decembrim".

4. Svītrot 3. pielikuma 1.1., 1.2. un 1.9. apakšpunktu.

5. Izteikt 3. pielikuma 1.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.13. Ogres novada Suntažu un Ogresgala pagasts".

6. Papildināt 3. pielikumu ar 1.20., 1.21. un 1.22. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.20. Ādažu novads

1.21. Carnikavas novads

1.22. Garkalnes novads".

7. Izteikt 3. pielikuma 3.4., 3.5. un 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. Krimuldas novads

3.5. Ogres novada Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles un Taurupes pagasts

3.6. Priekuļu novads".

8. Papildināt 3. pielikumu ar 3.35., 3.36., 3.37. un 3.38. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.35. Cēsu novads

3.36. Lielvārdes novads

3.37. Saulkrastu novads

3.38. Sējas novads".

9. Izteikt 4. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Igaunijas Republikas administratīvā teritorija

1.1. Keilas pilsēta

1.2. Kundas pilsēta

1.3. Loksas pilsēta

1.4. Mārdu pilsēta

1.5. Mustvē pilsēta

1.6. Pērnavas pilsēta

1.7. Saues pilsēta

1.8. Tallinas pilsēta

1.9. Lēnes apriņķis

1.10. Kūsalu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no ceļa Nr. 1 (E20)

1.11. Ares pagasts

1.12. Audru pagasts

1.13. Halingas pagasts

1.14. Haljalas pagasts

1.15. Harku pagasts

1.16. Jeelehtmes pagasts

1.17. Keilas pagasts

1.18. Kernu pagasts

1.19. Kīli pagasts

1.20. Kongas pagasts

1.21. Lavasāres pagasts

1.22. Nissi pagasts

1.23. Padizes pagasts

1.24. Paikuzes pagasts

1.25. Rāziku pagasts

1.26. Raes pagasts

1.27. Regaveres pagasts

1.28. Saku pagasts

1.29. Saues pagasts

1.30. Saugas pagasts

1.31. Sindi pagasts

1.32. Semeru pagasts

1.33. Totsi pagasts

1.34. Tori pagasts

1.35. Testamā pagasts

1.36. Varblas pagasts

1.37. Vazalemmas pagasts

1.38. Vihulas pagasts

1.39. Vīmsi pagasts

1.40. Viru-Nigulas pagasts"

10. Izteikt 4. pielikuma 3.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1. Augustovas apriņķa Augustovas pašvaldība ar Augustovas pilsētu, kā arī Novinkas, Plaskas, Štabinas un Barglova Koscelnu pašvaldības teritorija".

11. Izteikt 4. pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Igaunijas Republikas administratīvā teritorija

4.1. Kallastes pilsēta

4.2. Rakveres pilsēta

4.3. Tartu pilsēta

4.4. Vendras pilsēta

4.5. Vīlandes pilsēta

4.6. Austrumviru apriņķis

4.7. Pelvas apriņķis

4.8. Raplas apriņķis

4.9. Kūsalu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no ceļa Nr. 1 (E20)

4.10. Palamuses pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no Tallinas-Tartu dzelzceļa

4.11. Persti pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 24126

4.12. Sūrejāni pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 49

4.13. Tabiveres pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no Tallinas-Tartu dzelzceļa

4.14. Tamsalu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no Tallinas-Tartu dzelzceļa

4.15. Tartu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no Tallinas-Tartu dzelzceļa

4.16. Vīratsi pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no iedomātas līnijas, ko veido ceļa Nr. 92 rietumu daļa līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 155, tad ceļš Nr. 155 līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 24156, tad ceļš Nr. 24156, līdz tas šķērso Verilaskes upi, tad pa Verilaskes upi līdz pagasta dienvidu robežai

4.17. Abjas pagasts

4.18. Aegvīdu pagasts

4.19. Alatskivi pagasts

4.20. Anijas pagasts

4.21. Hēdemēstes pagasts

4.22. Hāslavas pagasts

4.23. Hallistes pagasts

4.24. Kadrinas pagasts

4.25. Kambjas pagasts

4.26. Karksi pagasts

4.27. Kazepē pagasts

4.28. Kepu pagasts

4.29. Kozes pagasts

4.30. Keues pagasts

4.31. Laekveres pagasts

4.32. Lūnjas pagasts

4.33. Meksas pagasts

4.34. Mēksi pagasts

4.35. Palas pagasts

4.36. Peipsiēres pagasts

4.37. Pīrisāres pagasts

4.38. Rakveres pagasts

4.39. Sārdes pagasts

4.40. Sāres pagasts

4.41. Surju pagasts

4.42. Tahkurannas pagasts

4.43. Tapas pagasts

4.44. Vendras pagasts

4.45. Varas pagasts

4.46. Vinni pagasts

4.47. Vennu pagasts"

12. Svītrot 4. pielikuma 5.2. apakšpunktu.

13. Izteikt 4. pielikuma 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4. Alītas rajona pašvaldības teritorija".

14. Izteikt 4. pielikuma 5.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.12. Kauņas rajona pašvaldības teritorijā - Akademijas, Alšenu, Babtu, Batnavas, Čeķišķes, Domeikavas, Ežerēles, Garļavas pagasts, Garļavas pašvaldība, Kačergines, Kulautavas, Linksmakalnes, Raudondvares, Ringaudu, Roku, Samīlu, Taurakiemu, Užliedžu, Vilkijas pagasts, Vilkijas pašvaldība un Zapišķu pagasts".

15. Izteikt 4. pielikuma 6.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.2. Augustovas apriņķa Lipskas pašvaldības teritorija".

16. Papildināt 4. pielikumu ar 7.2 40. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2 40. Persti pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 24126".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

05.02.2016