Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.251

Valmierā 2015.gada 23.decembrī

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
23.12.2015. lēmumu Nr.488 (prot. Nr.13, 21.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu un
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigām" 27., 29., 30., 31. un 31.1.punktu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.198) šādus grozījumus:

1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Valmieras Sociālais dienests" ar vārdiem "Sociālo lietu pārvalde" attiecīgā locījumā;

2. aizstāt 5.1.apakšpunktā vārdu "tiesīgs" ar vārdu "tiesīga";

3. papildināt 5.punktu ar 5.4.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4.1 Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc miršanas dienas";

4. svītrot 8.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "pēdējos 12 mēnešus";

5. papildināt 8.punktu ar 8.1.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1.1 Tiesības saņemt brīvpusdienas ir 8.1.1.apakšpunktā minētajiem bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta ārpus Valmieras pilsētas";

6. svītrot 8.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "vismaz pēdējos 12 mēnešus";

7. aizstāt 8.4.apakšpunktā vārdu "pieņēmis" ar vārdu "pieņēmusi";

8. svītrot 9.1.apakšpunktā vārdus "pēdējos divpadsmit mēnešus";

9. papildināt 9.punktu ar 9.1.1 un 9.1.2apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1.1 Tiesības saņemt uzturmaksas atlaides 50 procentu apmērā pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus Valmieras pilsētas ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērniem, kuriem nodibināta aizbildnība vai kuri ievietoti audžuģimenē, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa.

9.1.2 Tiesības saņemt uzturmaksas atlaides 50 procentu apmērā ir 9.1.apakšpunktā un 9.1.1apakšpunktā minētajiem bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta ārpus Valmieras pilsētas.";

10. svītrot noteikumu 9.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "vismaz pēdējos 12 mēnešus";

11. aizstāt 9.4.apakšpunktā vārdu "pieņēmis" ar vārdu "pieņēmusi";

12. aizstāt 10.4.apakšpunktā vārdu "tiesīgs" ar vārdu "tiesīga".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2015.gada 23.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.251 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai aktualizētu un precizētu informāciju, ir nepieciešams veikt grozījumus Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.210 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā".

Grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.261 (protokols Nr.8, 17.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības struktūras (iestāžu un struktūrvienību) reorganizāciju".

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi tiek veikti saistībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras Sociālais dienests" reorganizāciju, to likvidējot un izveidojot iestādi "Sociālo lietu pārvalde".

Tāpat ar grozījumiem tiek noteikts apbedīšanas pabalsta pieprasīšanas termiņš.

Grozot ietvertās normas, kas paredz deklarēšanās ilguma ierobežojuma svītrošanu un papildinot noteikumus ar jauniem punktiem piešķirot brīvpusdienas skolēniem un uzturmaksas atlaides pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, tiek paredzēta bērnu vajadzībām atbilstoša pašvaldības sniegtā atbalsta organizēšana.

Vienlaikus tiek veikti redakcionāli precizējumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros, neplānojot būtisku budžeta izdevumu pieaugumu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

13.01.2016