Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 6

Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 96., 202. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.1.5. apakšpunktā skaitli "966" ar skaitli "2 206".

2. Aizstāt 5.2.14. apakšpunktā skaitli "772" ar skaitli "1 496".

3. Aizstāt 5.3. apakšpunktā skaitli "66 657 699" ar skaitli "70 161 381".

4. Izteikt 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"8. Pasākumiem pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 70 161 381 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 29 010 639 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 34 978 130 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 5 029 039 euro un privātais līdzfinansējums - ne mazāk kā 1 143 573 euro, tai skaitā:

8.1. pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 33 977 162 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 15 515 561 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 15 692 361 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 1 625 667 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 22.3.2. un 22.6.2. apakšpunktā minētās izmaksas, - ne mazāk kā 1 143 573 euro;

8.2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 184 219 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 13 495 078 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 19 285 769 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 3 403 372 euro.

9. Maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 42,03 procentus no specifiskā atbalsta kopējā publiskā attiecināmā finansējuma, un maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 49,85 procentus no specifiskā atbalsta kopējā publiskā attiecināmā finansējuma, tai skaitā:

9.1. pasākumā "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 45,66 procentus no projekta publisko attiecināmo izmaksu kopsummas, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 47,79 procentus no projekta publisko attiecināmo izmaksu kopsummas (tai skaitā ievērojot šo noteikumu 41. punktā minēto);

9.2. pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 37,30 procentus no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 53,30 procentus no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas (tai skaitā ievērojot šo noteikumu 41. punktā minēto)."

5. Aizstāt 11.2. apakšpunktā skaitli "32 680 537" ar skaitli "36 184 219".

6. Papildināt noteikumus ar 22.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2.3. valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšanas izmaksas šo noteikumu 18.1.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, izņemot tās valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes izmaksas, kas iekļautas šo noteikumu 22.2.1.1. apakšpunktā minētajās apmācību izmaksās;".

7. Izteikt 40.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.7. piesaistot projekta īstenošanas un vadības personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, tai skaitā atlīdzībai piemērojot daļlaika attiecināmības principu, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts uz normālu vai nepilnu darba laiku, veicot personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, papildus veic uzskaiti par veiktajām funkcijām;".

8. Papildināt noteikumus ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Finansējuma saņēmēji šo noteikumu 40.13. apakšpunktā minētos datus iegūst no Nodarbinātības valsts aģentūras pārziņā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas vai no dalībnieku aptaujas datiem."

9. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Izmaksas, kas radušās šo noteikumu 18.1.10., 18.1.11., 18.2.4., 22.8., 22.9., 22.13., 34.2. un 38.7. apakšpunktā minētajā gadījumā, kā arī šo noteikumu 22.10. un 22.12. apakšpunktā minētās izmaksas šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai uzskaita kā tiešo attiecināmo finansējumu un finansē no šo noteikumu 8. punktā minētajiem plānotajiem Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējuma. Minēto izmaksu maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no šo izmaksu kopējā apmēra. Minēto izmaksu apmērs ir 7 020 578 euro, tai skaitā:

41.1. pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" - 208 000 euro;

41.2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" - 6 812 578 euro."

10. Izteikt 49.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.4. finanšu atbalstu, ko Nodarbinātības valsts aģentūra dotācijas veidā piešķir saimnieciskās darbības veicējiem, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. panta 1., 2. un 3. punktu, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punktu, de minimis atbalsta veidā drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam un drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā."

11. Papildināt 50. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Gan atbalsta saņēmējs (saimnieciskās darbības veicējs), gan atbalsta sniedzējs (finansējuma saņēmējs) datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts."

12. Papildināt noteikumus ar 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Šo noteikumu 22.2.3. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad uzsākta šo noteikumu 18.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošana."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

13.01.2016