Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.242

Valmierā 2015.gada 29.oktobrī

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
29.10.2015. lēmumu Nr.423 (prot. Nr.11, 53.§)

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
23.12.2015. lēmumu Nr.482 (prot. Nr.13, 15.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.pantu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2.panta 8.1daļu,
3.panta pirmo daļu, 3.panta (14) daļu, 9.panta otro daļu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.198) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Komersantu īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošajām dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir, vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās un to daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir:

2.1. 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro;

2.2. 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro;

2.3. 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro.";

1.2. svītrot 3.punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks


 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.242 "Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 25.09.2014. saistošajos noteikumos Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar saistošo noteikumu grozījumiem nepieciešams noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi komersantu īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošajām dzīvojamām mājām.
2. Īss projekta satura izklāsts Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmā daļa paredz pašvaldībai savos saistošajos noteikumos noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Ievērojot iepriekš minēto, ar saistošajiem noteikumiem Nr.242 tiek grozīta nekustamā īpašuma nodokļa likme.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nosakot 0,2 līdz 0,6 procentu likmi komersantu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām dzīvojamām platībām, ietekme uz pašvaldības budžetu aprēķināta EUR 40 000 apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē uzņēmējdarbību Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek publicēti portālā www.valmiera.lv.

Saistošo noteikumu izpildes kontroli nodrošinās Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienība "Finanšu dienests".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

01.01.2017