Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 798

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 85. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 4., 111., 172. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 15.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.11. sadarbības partneru (izglītības iestāžu un darba devēju) informēšanas pasākumi par bezdarbnieku kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanas pasākumiem."

2. Izteikt 17.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas;".

3. Svītrot 17.3.2. un 17.3.3. apakšpunktu.

4. Izteikt 17.3.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.4.2. stipendija atbilstoši kārtībai un apmēram, kas noteikts normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem;".

5. Izteikt 17.3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.8. valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšanas izmaksas šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai (izņemot tās valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes izmaksas, kas iekļautas šo noteikumu 17.3.4.1. apakšpunktā minētajās apmācību izmaksās);".

6. Svītrot 17.3.9. un 17.3.10. apakšpunktu.

7. Izteikt 17.3.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.12. transporta izmaksas (degvielas un sabiedriskā transporta izmantošanas izmaksas) šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam;".

8. Svītrot 17.3.14. un 17.3.15. apakšpunktu.

9. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Šo noteikumu 17.3.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmumu līgumu) izmaksu ietvaros plāno:

17.1 1. izmaksas šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, tai skaitā konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju piesaistei, telpu īrei un nomai, izdales materiālu sagatavošanai, biroja un kancelejas preču iegādei;

17.1 2. izmaksas par ergoterapeita un surdotulka pakalpojumiem pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem, kas noteikti normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, šo noteikumu 15.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.1 3. izmaksas šo noteikumu 15.6., 15.8. un 15.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.1 4. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas šo noteikumu 15.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai tiek piesaistīts pakalpojuma sniedzējs;

17.1 5. darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai - jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai - ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā, bet, ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

17.1 6. veselības apdrošināšanas izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei, bet, ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz laikposmu, kad personāls ir nodarbināts projektā;

17.1 7. transporta pakalpojumu izmaksas (transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana);

17.1 8. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajam personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja komandējumu un dienesta braucienu īstenošanai tiek piesaistīts pakalpojuma sniedzējs."

10. Izteikt 27.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3. piesaistot šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts uz normālo vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu), veicot personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, papildus veic uzskaiti par veiktajām funkcijām;".

11. Papildināt noteikumus ar 27.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.13. uzkrāj un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē apkopotus datus par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470) 1. pielikumā ietvertajiem rezultātu rādītājiem:

27.13.1. kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem:

27.13.1.1. izglītībā/apmācībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);

27.13.1.2. kvalifikācijas ieguvē iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);

27.13.1.3. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);

27.13.1.4. nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, kas pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās) sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;

27.13.2. kopējiem ilgtermiņa rezultātu rādītājiem:

27.13.2.1. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);

27.13.2.2. nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);

27.13.2.3. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās)."

12. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 27.13. apakšpunktā minētos datus iegūst no Nodarbinātības valsts aģentūras pārziņā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas vai no dalībnieku aptauju datiem."

13. Izteikt 32.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.4. ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. panta 1., 2. un 3. punktu, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punkta nosacījumus, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam un drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā."

14. Papildināt 33. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Gan atbalsta saņēmējs (saimnieciskās darbības veicējs), gan atbalsta sniedzējs (finansējuma saņēmējs) datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kad saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts."

15. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājumi".

16. Papildināt noteikumus ar 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Šo noteikumu 17.3.8. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas no šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas uzsākšanas dienas."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

31.12.2015