Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 668

Rīgā 2015. gada 24. novembrī (prot. Nr. 62 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumos Nr. 1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
38. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumos Nr. 1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 236. nr.; 2014, 220. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "pielikums" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "1. pielikums" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Bāzes finansējumu aprēķina zinātniskajai institūcijai, kurā zinātniskā personāla pārstāvju skaits (ja katram no viņiem slodze kalendāra gadā ir vismaz 0,25 pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) nav mazāks par:

7.11. 25 (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) - valsts zinātniskajiem institūtiem un valsts dibinātajām universitātēm, valsts dibināto augstskolu zinātniskajiem institūtiem;

7.12. 10 (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) - valsts dibinātajām augstskolām un valsts dibinātajām akadēmijām, izņemot valsts dibinātās akadēmijas, kuras ir Kultūras ministrijas padotībā;

7.13. 5 (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) - valsts dibinātajām akadēmijām, kuras ir Kultūras ministrijas padotībā."

3. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Bāzes finansējumu zinātniskajai institūcijai, pamatojoties uz šo noteikumu 10. punktā minētajā kārtībā un termiņā iesniegto informāciju, kura tiek izmantota zinātnes bāzes finansējuma aprēķināšanai zinātniskās institūcijas profesoru, asociēto profesoru, docentu, lektoru un asistentu zinātniskās darbības nodrošināšanai, neaprēķina un nepiešķir, ja personas minētajos akadēmiskajos amatos strādā normālu darba laiku atbilstoši darba tiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem."

4. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Pamatojoties uz šo noteikumu 10. punktā minētajā kārtībā un termiņā iesniegto informāciju, Izglītības un zinātnes ministrija līdz kārtējā finansēšanas perioda 1. novembrim aprēķina katrai zinātniskajai institūcijai nepieciešamo bāzes finansējumu nākamajam finansēšanas periodam. Bāzes finansējumu zinātniskajai institūcijai Izglītības un zinātnes ministrija, ievērojot šim mērķim valsts budžetā kārtējam gadam piešķirto kopējo finanšu apmēru, piešķir, pamatojoties uz tās noslēgtu līgumu ar zinātnisko institūciju par sasniedzamajiem zinātniskās darbības rezultātiem vai pamatojoties uz trīspusēju līgumu par sasniedzamajiem zinātniskās darbības rezultātiem, kas noslēgts starp Izglītības un zinātnes ministriju, nozares ministriju un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju."

5. Papildināt noteikumus ar 11.3 punktu šādā redakcijā:

"11.3 Papildus bāzes finansējumam, ko aprēķina atbilstoši šo noteikumu 2. punktam, Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina un piešķir:

11.3 1. bāzes finansējumu zinātniskajai institūcijai, kas piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.1.1. pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" projektā. Minēto finansējumu veido zinātniskajai institūcijai pievienoto konsolidēto funkcionālo vienību bāzes finansējums, kas tām aprēķināts par zinātniskā personāla skaitu pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē un zinātniskās darbības rādītājiem iepriekšējā finansēšanas periodā atbilstoši šo noteikumu 2. punktam, kā arī finansējums par zinātniskajai institūcijai pievienoto konsolidēto funkcionālo vienību - privāto tiesību juridisko personu zinātniskā personāla skaitu pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 3. un 4. punktam tādā pašā apmērā par vienu zinātniskā personāla vienību kā zinātniskajai institūcijai, kurai tiek pievienota attiecīgā konsolidētā funkcionālā vienība - privāto tiesību juridiskā persona;

11.3 2. bāzes finansējumu pētnieciskā darba daļējai nodrošināšanai valsts dibināto augstskolu akadēmiskajam personālam - profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem, kas veic zinātnisko darbību. Minēto finansējumu piešķir, pamatojoties uz valsts dibināto augstskolu informāciju, kas iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijā līdz kārtējā finansēšanas perioda 1. aprīlim saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, lai nodrošinātu zinātniskās darbības attīstību augstākās izglītības iestādēs. Šis finansējums tiek aprēķināts kā viena astotā daļa pilna darba laika slodzes atbilstoši profesora zemākajai mēneša darba algas likmei saskaņā ar pedagogu darba samaksas normatīviem un attiecas uz tiem akadēmiskā personāla pārstāvjiem, kas nav ievēlēti kā vadošie pētnieki, pētnieki vai zinātniskie asistenti attiecīgajā augstskolā."

6. Papildināt noteikumus ar 25., 26., 27. un 28. punktu šādā redakcijā:

"25. Šo noteikumu 11.3 1. apakšpunkts ir spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim. Šajā apakšpunktā minēto bāzes finansējumu par zinātniskajai institūcijai pievienoto konsolidēto funkcionālo vienību - privāto tiesību juridisko personu zinātniskā personāla skaitu pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina līdz 2016. gada 1. februārim, pamatojoties uz informāciju, kuru zinātniskā institūcija saskaņā ar vadlīnijām iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā līdz 2016. gada 8. janvārim. Minēto informāciju Izglītības un zinātnes ministrija ņem vērā, aprēķinot zinātniskajai institūcijai bāzes finansējumu 2017. gadam atbilstoši šo noteikumu 2. punktam.

26. Šo noteikumu 11.3 2. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī. Šajā apakšpunktā minēto bāzes finansējumu 2016. gadam Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina kā vienu sešpadsmito daļu pilna darba laika slodzes atbilstoši profesora zemākajai mēneša darba algas likmei saskaņā ar pedagogu darba samaksas normatīviem, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijā līdz 2016. gada 1. aprīlim valsts dibināto augstskolu iesniegto informāciju par 2015. gadā tajās nodarbinātā akadēmiskā personāla - zinātniskās darbības veicēju - skaitu pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē. Bāzes finansējuma aprēķinu uz šo datu pamata Izglītības un zinātnes ministrija veic līdz 2016. gada 1. oktobrim.

27. Šo noteikumu 7.1 punkts attiecībā uz zinātniskā personāla pārstāvju skaita minimumu un 11. punkts attiecībā uz bāzes finansējuma piešķiršanu, pamatojoties uz līgumu par sasniedzamajiem zinātniskās darbības rezultātiem, stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

28. Šo noteikumu 7.1 punkts attiecībā uz zinātniskā personāla pārstāvja slodzes lielumu stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī."

7. Papildināt noteikumus ar 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 12. novembra
noteikumiem Nr. 1316

Veidlapa datu iesniegšanai par valsts dibinātā augstskolā nodarbināto akadēmisko personālu, kas veic zinātnisko darbību

Nr.
p. k.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Zinātnes nozare, apakšnozare

Amats (profesors, asociētais profesors vai docents*)

Struktūrvienība

Nostrādāto stundu skaits

Nodarbinātība PLE izteiksmē

1.              
2.              
...              

Piezīme. * Profesori, asociētie profesori un docenti, kas minētajos akadēmiskajos amatos strādā normālu darba laiku atbilstoši darba tiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un nav ievēlēti kā vadošie pētnieki, pētnieki vai zinātniskie asistenti."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministra vietā -
iekšlietu ministrs, satiksmes ministra
pienākumu izpildītājs Rihards Kozlovskis

31.12.2015