Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 21.06.2019. - 04.01.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 770

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 30. §)
Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību
Izdoti saskaņā ar Militārā dienesta likuma
17.1 panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kustības "Jaunsardze" dalībniekiem (turpmāk – jaunsargi) apmaksājamos veselības aprūpes pakalpojumus, to saņemšanas nosacījumus un samaksas kārtību.

2. Izdevumus par šajos noteikumos paredzētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sedz Jaunsardzes centrs (turpmāk – centrs) no šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 254)

3. Samaksu par veselības aprūpes pakalpojumiem veic jaunsargs vai viņa likumiskais pārstāvis no saviem līdzekļiem, un centrs atlīdzina viņam šajos noteikumos paredzētos veselības aprūpes izdevumus. Samaksu par šo noteikumu 4.1. un 5.1. apakšpunktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu var veikt pašvaldības, un centrs atlīdzina pašvaldībām šos izdevumus.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 305)

II. Jaunsargiem nodrošināmie veselības aprūpes pakalpojumi

4. Jaunsargam, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, atlīdzina izdevumus par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

4.1. vakcinācija pret ērču encefalītu, ja jaunsarga deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus ērču encefalīta endēmiskajām teritorijām;

4.2. D vitamīna preparāta iegāde, ja tā lietošanu nozīmējusi ārstniecības persona;

4.3. pakalpojumi, kas saistīti ar traumu, ko jaunsargs guvis centra organizētajās un īstenotajās jaunsargu mācību nodarbībās, ja šie izdevumi daļēji vai pilnībā segti no jaunsarga vai viņa likumiskā pārstāvja līdzekļiem:

4.3.1. ambulatori un stacionāri sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi;

4.3.2. medikamenti, kuri iekļauti Latvijas Republikas Zāļu reģistrā kā recepšu medikamenti;

4.3.3. laboratoriskie un diagnostikas izmeklējumi saskaņā ar medicīniskām indikācijām un ar ārstējošā ārsta nosūtījumu;

4.3.4. medicīniskās ierīces;

4.3.5. slimnieka kopšanai nepieciešamo preču iegāde;

4.3.6. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi reizi gadā, nepārsniedzot 569,15 euro;

4.3.7. zobu protezēšana un zobārstniecība.

(Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 44)

5. Jaunsargam, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, atlīdzina izdevumus par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

5.1. vakcinācija pret ērču encefalītu;

5.2. pacienta līdzmaksājums par veselības aprūpes pakalpojumu, kas saistīts ar izziņas saņemšanu par vispārējo veselības stāvokli;

5.3. D vitamīna preparāta iegāde, ja tā lietošanu nozīmējusi ārstniecības persona;

5.4. pacienta līdzmaksājums par veselības pārbaudēm, kuras noteicis centra direktors, jaunsargam uzsākot jaunsargu mācību programmas 4. līmeņa apguvi;

5.5. pakalpojumi, kas saistīti ar traumu, ko jaunsargs guvis centra organizētajās un īstenotajās jaunsargu mācību nodarbībās:

5.5.1. ambulatori un stacionāri sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, ja ar tiem saistītie izdevumi daļēji vai pilnībā segti no jaunsarga līdzekļiem;

5.5.2. pacienta līdzmaksājums;

5.5.3. medikamenti, kuri iekļauti Latvijas Republikas Zāļu reģistrā kā recepšu medikamenti;

5.5.4. laboratoriskie un diagnostikas izmeklējumi saskaņā ar medicīniskām indikācijām un ar ārstējošā ārsta nosūtījumu;

5.5.5. medicīniskās ierīces;

5.5.6. slimnieka kopšanai nepieciešamo preču iegāde;

5.5.7. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi reizi gadā, nepārsniedzot 569,15 euro;

5.5.8. zobu protezēšana un zobārstniecība.

(Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 44)

6. (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 254)

III. Veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumi

7. Jaunsargam atlīdzina izdevumus par šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ja jaunsargs vai viņa likumiskais pārstāvis ar centru noslēdzis līgumu par dalību kustībā "Jaunsardze" un tas ir stājies spēkā.

8. Saņemot šajos noteikumos paredzētos veselības aprūpes pakalpojumus, jaunsargs ārstniecības iestādē vai ārstniecības personai uzrāda centra izsniegto jaunsarga apliecību.

9. Izdevumus par šo noteikumu 4.3. un 5.5. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem atlīdzina, ja centra nelaimes gadījuma izmeklēšanas atzinumā ir pierādīta cēloņsakarība starp gūto traumu un jaunsarga dalību centra organizētajās un īstenotajās jaunsargu mācību nodarbībās.

9.1 Izdevumus par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem sedz, pamatojoties uz normatīvajos aktos par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību minēto speciālistu nosūtījumu.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 44 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 254)

11. Izdevumus par šo noteikumu 4.3. un 5.5. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nesedz, ja trauma gūta jaunsarga rupjas neuzmanības vai prettiesiskas rīcības dēļ vai alkohola vai citu apreibinošo līdzekļu iespaidā.

12. Centrs, pamatojoties uz jaunsarga vai viņa likumiskā pārstāvja rakstisku piekrišanu, ir tiesīgs pieprasīt no veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja papildu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par šo noteikumu 4.3. un 5.5. apakšpunktā minēto pakalpojumu apmaksu.

IV. Izdevumu atlīdzināšanas kārtība

13. Lai jaunsargam, viņa likumiskajam pārstāvim vai pašvaldībai atlīdzinātu izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem, centrā iesniedz šādus dokumentus:

13.1. iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu, norādot saņemto veselības aprūpes pakalpojumu;

13.2. veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu un tā samaksu apliecinošus ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtos dokumentus (piemēram, rēķinus, kvītis, kases čekus, ģimenes ārsta vai citas ārstniecības personas izsniegta nosūtījuma kopiju pakalpojumu saņemšanai), kuros norādīts pakalpojumu saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, datums, iestādes nosaukums un sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 305)

14. Centrs izvērtē šo noteikumu 13. punktā minētos dokumentus un, ja veselības aprūpes pakalpojumu atlīdzības nosacījumi un iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, atlīdzina izdevumus par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas pārskaitot attiecīgos finanšu līdzekļus uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

15. Ja iesniegtie dokumenti vai veselības aprūpes izdevumu atlīdzināšanas nosacījumi neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, centrs pieņem lēmumu par atteikumu atlīdzināt izdevumus par šajos noteikumos paredzētiem veselības aprūpes pakalpojumiem un atdod šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētos dokumentus iesniedzējam.

V. Noslēguma jautājums

16. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
21.06.2019