Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 748

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Patentu likuma 27. panta otro daļu, 28. panta
septīto daļu, 36. panta pirmo daļu, 37. panta otro daļu,
38. panta ceturto daļu, 47. panta trešo daļu,
51. panta piekto daļu un 71. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 53. nr.; 2013, 224. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Patentu likuma 27. panta otro daļu, 28. panta septīto daļu, 36. panta pirmo daļu, 37. panta otro daļu, 38. panta ceturto daļu, 47. panta trešo daļu, 51. panta piekto daļu un 71. panta otro daļu";

1.2. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "valsts nodeva" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "maksa" (attiecīgā locījumā);

1.3. svītrot 1.3. apakšpunktu;

1.4. papildināt noteikumus ar 1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.10. pilnvaras paraugu (3. pielikums).";

1.5. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Ja patenta pieteikumu iesniedz papīra formā, tas iesniedzams divos eksemplāros.";

1.6. svītrot 4. punktu;

1.7. aizstāt 5.3. apakšpunktā vārdus "(vēlams norādīt arī atsauces uz informācijas avotiem)" ar vārdiem "(vēlams norādīt arī atsauces uz informācijas avotiem, pievienojot to sarakstu apraksta beigās)";

1.8. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja izgudrojuma aprakstā ir lietotas atsauces uz zīmējumiem, tās izsaka ar iekavās rakstītiem cipariem, kuri atbilst zīmējumā lietotajiem cipariem. Atsauces, kas nav būtiskas skaidrākai izgudrojuma apraksta izpratnei, aprakstā neiekļauj.";

1.9. izteikt 9. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pretenzijas numurē secīgi ar arābu cipariem.";

1.10. izteikt 22.5. un 22.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.5. lappuses numurē ar arābu cipariem lapas augšējās malas vidū. Zīmējumu lapas numurē atsevišķi, norādot uz katras lapas attiecīgās lapas numuru un kopējo lapu skaitu (piemēram, 1/3, 2/3, 3/3);

22.6. aprakstā tekstu kārto rindkopās. Katru rindkopu secīgi numurē, norādot skaitli kvadrātiekavās (piemēram, [001], [002]).";

1.11. svītrot IX nodaļu;

1.12. izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Grozījumus patenta pieteikumā noformē kā lapas ar norādītiem marķētiem grozījumiem un aizvietojošas tīrraksta lapas katrai lapai, kurā ir grozījumi. Papildus iesniedz pavadvēstuli ar grozījumu skaidrojumu. Ja grozījumi atceļ kādu no lapām, pieteicējs to norāda.";

1.13. svītrot 58., 79. un 82. punktu un 83.3. apakšpunktu;

1.14. izteikt 86.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"86.5. tulkojumu iesniedz, izmantojot ārējos elektroniskos datu nesējus (piemēram, diski, ārējās atmiņas) vai nosūta pa elektronisko pastu elektroniskās vēstules pielikuma veidā uz adresi tulkojumi@lrpv.gov.lv.";

1.15. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 1. aprīļa
noteikumiem Nr. 224

 

Aizpilda Patentu valde

Latvijas Republikas
Patentu valdei

Citadeles iela 7/70
Rīga, LV-1010
Latvija
Tālr.: +371 67099600
Fakss: +371 67099650

Saņemšanas datums

Iesniegums patenta
piešķiršanai

21 Pieteikuma numurs
 
Pieteicēja vai pārstāvja šifrs
(ja vēlams)
[ ]

Aizpildiet drukātiem burtiem!

54 Lūdzu piešķirt patentu šādam izgudrojumam

Izgudrojuma nosaukums

 

71 Pieteicējs/Pieteicēji (paredzamais patenta īpašnieks/īpašnieki)

Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un adrese (norādiet arī valsti un pasta indeksu)

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi Patentu valde

  Līdzpieteicēji norādīti papildlapā
72 Izgudrotājs/Izgudrotāji
  Ja pieteicēji ir arī izgudrotāji, nākamo aili var neaizpildīt

Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un adrese (norādiet arī valsti un pasta indeksu)

 

  Līdzizgudrotāji norādīti papildlapā
60 Šis iesniegums attiecas uz nodalīto pieteikumu
62 Pamatpieteikuma numurs
  Pamatpieteikuma datums  

74 Pārstāvis

Vārds, uzvārds un adrese

Tālruņa numurs

Faksa numurs

e-pasta adrese

Reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi Patentu valde

  Pilnvara ir pievienota
  Ģenerālpilnvara
Nr.
70 Adrese sarakstei
 

Tālruņa numurs

Faksa numurs

e-pasta adrese

30 Lūdzu noteikt izgudrojumam prioritāti
32 Datums (dd.mm.gggg.)
31 Agrākā pieteikuma numurs
33 Valsts (kods)
(1) prioritāte    
(2) prioritāte    
(3) prioritāte    
Pievienotas šādas agrāku pieteikumu apliecinātas kopijas
  (1) prioritāte
  (2) prioritāte
  (3) prioritāte
  Izstādes prioritāte, dokumenta veids

 

23 Datums (dd.mm.gggg.)

 


Kontrolsaraksts
Pieteikumā ietverts
(a) papīra formā:

Lapu skaits

Pieteikumam ir pievienoti šādi dokumenti (atzīmēt vajadzīgo un blakus ailē ierakstīt dokumentu skaitu) Dokumentu skaits
iesniegums  
1.   pārstāvja pilnvarojums
 
apraksts (neskaitot gēnu sekvences sarakstu un ar tām saistītās tabulas)  
2.   ģenerālpilnvaras kopija
 
pretenzijas  
3.   prioritātes dokumenti
 
zīmējumi  
4.   materiāli saistībā ar mikroorganisma deponēšanu
 
kopsavilkums  
5.   citi dokumenti
 
Starpsumma  
gēnu sekvences saraksts  
ar tām saistītās tabulas  
atsauce uz iepriekš iesniegtu pieteikumu (pieteikuma datuma noteikšanai)  
lūgums prioritātes tiesību atjaunošanai  
Kopējais lapu skaits  
(b)   tikai elektroniski
(i)   gēnu sekvences saraksts
(ii)   ar tām saistītās tabulas
(c)   arī elektroniski
(i)   gēnu sekvences saraksts
(ii)   ar tām saistītās tabulas
Nesēju veids un skaits (CD, DVD vai citi), kas ietver:
  gēnu sekvences sarakstu
  ar tām saistītās tabulas

Zīmējuma numurs, kuru pievieno kopsavilkumam Nr. Pieteikuma iesniegšanas valoda
Turpmāko informāciju un dokumentus vēlos saņemt

E-pasts:

  pēc pieteikuma publikācijas elektroniski uz norādīto e-pasta adresi
  arī patenta apliecību vēlos saņemt elektroniski uz norādīto e-pasta adresi
Pieteicēja/pārstāvja paraksts, datums
Katru parakstu atšifrē, norāda personas amatu (ja tas nav saprotams no iesnieguma), kā arī parakstīšanas datumu

 

 

 


71 Līdzpieteicēji

Ja līdzpieteicēju nav, šo lapu iesniegumā neiekļauj

Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un adrese (norādiet arī valsti un pasta indeksu)

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi Patentu valde

Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un adrese (norādiet arī valsti un pasta indeksu)

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi Patentu valde


72 Līdzizgudrotāji

Ja līdzizgudrotāju nav, šo lapu iesniegumā neiekļauj

Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un adrese (norādiet arī valsti un pasta indeksu)

 

Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un adrese (norādiet arī valsti un pasta indeksu)"

 


1.16. svītrot 4., 5., 6., 7. un 8. pielikumā vārdus "(ar nosacījumu, ka dokumenti satur drošu e-parakstu un laika zīmogu)".

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

01.01.2016