Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

Izdarīt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2004, 11.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 13.nr.; 2007, 15.nr.; 2009, 6., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 51./52.nr.; 2011, 96., 190.nr.; 2013, 128.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.1 pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdu "komersantu";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pasākumus nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanai organizē, lai mazinātu bezdarba iestāšanās risku, kas saistīts ar nodarbināto pārvietošanos starp deklarēto dzīvesvietu un darbavietu."

2. 4.pantā:

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ministru kabinets nosaka Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumus aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulai (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (2014-2020) un ar ko atceļ regulu (EK) Nr. 1927/2006.";

papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Ministru kabinets nosaka šā likuma 6.panta astotajā daļā minētās valsts informācijas sistēmas struktūru, tajā iekļaujamos datus un to apstrādes noteikumus un kārtību."

3. Papildināt 6.pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Lai nodrošinātu atbalstu bezdarbniekiem un darba meklētājiem, sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus darba devējiem, kā arī pildītu citus Nodarbinātības valsts aģentūrai normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, šī aģentūra organizē, vada un uztur valsts informācijas sistēmu "Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma".

(9) Nodarbinātības valsts aģentūra slēdz deleģējuma līgumu ar biedrību "Latvijas Nedzirdīgo savienība", lai biedrība sniegtu surdotulka pakalpojumus izglītības programmu apguvei un saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskajām un juridiskajām personām, īstenojot šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un šā likuma 3.1 pantā minētos preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus. Ja nepieciešams, biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" deleģētā uzdevuma izpildē iesaista kapitālsabiedrības, kurās tā ir dalībniece (akcionāre). Īstenojot deleģēto uzdevumu, biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" atrodas Nodarbinātības valsts aģentūras funkcionālā pārraudzībā."

4. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Pienākums publicēt informāciju Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā

Valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, informāciju par atklātiem pretendentu konkursiem uz brīvajām darba vietām publicē Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā, norādot:

1) darba devēja nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru;

2) brīvās darba vietas profesijas vai amata nosaukumu, pretendentam izvirzītās prasības, paredzamo dienesta vai darba attiecību ilgumu, darbavietas adresi, izsludinātā konkursa pieteikšanās termiņu (kas nedrīkst būt īsāks par 10 dienām un garāks par 20 dienām, skaitot no konkursa izsludināšanas dienas), pieteikuma iesniegšanas vietu un veidu."

5. 10.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Iesniegumu bezdarbnieka statusa piešķiršanai persona iesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrai. Ja iesniegumu iesniedz, izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv šim nolūkam izveidotu tiešsaistes formu, iesniedzēja personu identificē, lietojot portālā pieejamos autentifikācijas līdzekļus."

6. Izteikt 12.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nonākšana ieslodzījuma vietā (izņemot atklāto cietumu) vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta;".

7. 13.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Bezdarbnieks, kurš izcieš brīvības atņemšanas sodu atklātā cietumā, ir tiesīgs saņemt šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētos pakalpojumus un piedalīties šā likuma 3.panta pirmās daļas 2., 3. un 3.1 punktā minētajos pasākumos.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

8. Papildināt 15.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Iesniegumu darba meklētāja statusa piešķiršanai persona iesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrai. Ja iesniegumu iesniedz, izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv šim nolūkam izveidotu tiešsaistes formu, iesniedzēja personu identificē, lietojot portālā pieejamos autentifikācijas līdzekļus."

9. 16.pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) kura ir nodarbinātā persona un kurai nepieciešami pasākumi reģionālās mobilitātes veicināšanai, lai mazinātu bezdarba iestāšanās risku, kas saistīts ar personas pārvietošanos starp deklarēto dzīvesvietu un darbavietu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktās tiesības ir arī 13 gadu vecumu sasniegušām personām, kuras atbilst šā likuma 2.panta otrās daļas un 15.panta pirmās daļas 1., 2. un 5.punkta prasībām un kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Minētās personas var iesaistīt arī šā likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktā minētajos nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā."

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"20. Ministru kabinets līdz 2016.gada 31.martam izdod šā likuma 4.panta desmitajā daļā minētos noteikumus par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumiem aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulai (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (2014-2020) un ar ko atceļ regulu (EK) Nr. 1927/2006. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.martam ir piemērojami Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.762 "Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

21. Ministru kabinets līdz 2016.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 4.panta trīspadsmitajā daļā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 3.decembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 23.decembrī

01.01.2016