Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 24.09.2016. - 07.11.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.45

Daugavpilī 2015.gada 26.novembrī (prot. Nr.23, 16.§)
Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta sesto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Pieslēgums).

2. Pieslēgums šo noteikumu izpratnē ir ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu nekustamajā īpašumā.

II. Līdzfinansējuma apmērs

3. Līdzfinansējums tiek piešķirts Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai.

4. Līdzfinansējums tiek noteikts sekojošā apmērā:

4.1. 100% apmērā Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 3000 euro par viena nekustamā īpašuma Pieslēgumu:

4.1.1. personām ar 1.invaliditātes grupu;

4.1.2. ģimenei (personai) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu;

4.1.3. ģimenei (personai) ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu;

4.1.4. daudzbērnu ģimenei.

4.2. 50% apmērā Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai citām fiziskajām personām, bet ne vairāk kā 1500 euro par viena nekustamā īpašuma Pieslēgumu;

4.3. 55% apmērā būvniecības izmaksu segšanai, ja fiziskajai personai jau ir izstrādāts un apmaksāts Pieslēguma projekts, bet ne vairāk kā 1500 euro par viena nekustamā īpašuma Pieslēgumu.

III. Līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi

5. Pretendents līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz iesniegumu SIA "Daugavpils ūdens", pievienojot:

5.1. nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopiju;

5.2. noteikumu 4.1.apakšpunktā norādīto kategoriju apliecinoša dokumenta kopiju;

5.3. izstrādātu Pieslēguma projektu (ja lietotājam tāds jau ir izstrādāts).

6. Pēc iesnieguma saņemšanas Pieslēguma faktisko izdevumu noteikšanai SIA "Daugavpils ūdens" sastāda tāmi vai veic publisko iepirkumu un iesniedz dokumentus izskatīšanai Domes Īpašuma komisijā (turpmāk – Komisija).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

7. Lēmumu par līdzfinansējumu pieņem Komisija.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

8. Līdzfinansējums tiek izmaksāts sekojoši – 50% apmērā no piešķirtā līdzfinansējuma SIA "Daugavpils ūdens" tiek pārskaitīts pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, bet atlikusī līdzfinansējuma summa (faktisko izdevumu apmērā) – pēc līguma noslēgšanas par ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

9. Līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžeta paredzēto līdzekļu apjomā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
24.09.2016