Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Izdarīt Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131.nr.; 2011, 204.nr.; 2013, 194., 232.nr.; 2015, 60., 91.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 4.punkta "a" apakšpunktā vārdus "valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas".

2.  3.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, slēdzot darba līgumu, pretendentu rakstveidā informē, ka darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ka mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek noteikts no mikrouzņēmuma apgrozījuma, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek veiktas atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam un ka mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam. Šo informāciju var ietvert darba līgumā.

(2) Mikrouzņēmums, kurš vēlas ar nākamo taksācijas periodu kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, rakstveidā informē darbiniekus, ka mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek noteikts no mikrouzņēmuma apgrozījuma, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek veiktas atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam un ka mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam.";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "darba devējam noteiktajā" ar vārdu "vispārējā".

3.  6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "deviņi" ar vārdu "pieci";

izslēgt 1.1 daļā vārdus un skaitļus "Sākot ar 2015.gada 1.janvāri";

aizstāt 1.1 daļā skaitli "9" ar skaitli "5" un skaitli "12" - ar skaitli "8";

izslēgt 1.2 daļu;

aizstāt 3.2 daļā vārdu "nākamā" ar vārdu "nākamo";

aizstāt devītajā daļā skaitli "9" ar skaitli "5".

4. Izslēgt 7.panta piekto un sesto daļu.

5.  8.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) 0,2 procentus ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā;";

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) 90 procentus - iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā;";

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) 9,8 procentus - uzņēmumu ienākuma nodokļa kontā.";

izslēgt otrās daļas 1.punktu;

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) 100 procentus - iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.";

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) 0,2 procentus ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā;";

izslēgt trešās daļas 2.punktu;

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) 99,8 procentus - iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā."

6.  9.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "sociāli apdrošināms" ar vārdiem "saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"";

izslēgt otro, trešo, ceturto, 4.1 un piekto daļu.

7. Pārejas noteikumos:

aizstāt 9.punktā skaitli "2016." ar skaitli "2017.";

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kas līdz 2015.gada 30.aprīlim ir ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un veic saimniecisko darbību nozarē, kas noteikta uz šā likuma 2.panta 1.2 daļas pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos, ir tiesīgs saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu 2017. un 2018.gadā, ja neiestājas citi apstākļi, kas liedz šo nodokļa maksātāja statusa saglabāšanu.";

izslēgt 12. un 14.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"18. Šā likuma 6.panta 1.3 daļa un devītā daļa stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

19. Šā likuma 7.panta piekto un sesto daļu redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim, piemēro attiecībā uz mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām, kas iesniegtas par taksācijas periodiem līdz 2016.gadam.

20. Grozījumi šā likuma 1.panta 4.punkta "a" apakšpunktā, 3.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 6.panta pirmajā, 1.1 daļā (attiecībā uz skaitļa "9" aizstāšanu ar skaitli "5" un skaitļa "12" aizstāšanu ar skaitli "8") un 6.panta devītajā daļā, 7.panta piektās un sestās daļas izslēgums, grozījumi 8.panta pirmās daļas 1., 3. un 4.punktā un 8.panta pirmās daļas 2.punkta izslēgums, 8.panta otrās daļas 1.punkta izslēgums un grozījums 8.panta otrās daļas 2.punktā, grozījumi 8.panta trešās daļas 1. un 3.punktā un 8.panta trešās daļas 2.punkta izslēgums, grozījums 9.panta pirmajā daļā un 9.panta otrās, trešās, ceturtās, 4.1 un piektās daļas izslēgums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 30.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 18.decembrī

01.01.2016