Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4., 24.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2005, 24.nr.; 2007, 21.nr.; 2008, 1.nr.; 2009, 6., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 106., 170., 206.nr.; 2011, 202.nr.; 2012, 190.nr.; 2013, 194., 232.nr.; 2014, 57.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.panta otrajā daļā:

papildināt 3.1 punktu pēc vārda "inženierbūves" ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad šīs inženierbūves ir iznomātas saimnieciskās darbības veikšanai";

izslēgt 3.1 punkta "j" apakšpunktu;

papildināt daļu ar 3.4 punktu šādā redakcijā:

"34) valsts, pašvaldību, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kuras sniedz regulējamos sabiedriskos pakalpojumus, īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas sporta inženierbūves;".

2. Papildināt 2.panta devīto daļu pēc vārda "piederošo" ar vārdiem "vai piekritīgo".

3. Aizstāt 3.panta 10.2 daļā vārdus "šā likuma" ar vārdiem "šā panta".

4. Papildināt 3.pantu ar divpadsmito, trīspadsmito, četrpadsmito, piecpadsmito un sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Lai nodrošinātu samērīgu nodokļa sloga pieaugumu, zemes vienībām (to daļām), kuras atrodas administratīvajās teritorijās ārpus pilsētām un kuru platība pārsniedz 3 hektārus, un vismaz viens no noteiktajiem lietošanas mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zeme", "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" vai "Ūdens objektu zeme" (turpmāk - lauku zeme), nekustamā īpašuma nodokli līdz 2025. taksācijas gadam aprēķina no speciālās vērtības, ko nosaka īpaši nodokļa aprēķinam (turpmāk - speciālā vērtība).

(13) Speciālā vērtība ir noteikta, pamatojoties uz lauku zemes kadastrālo vērtību. Taksācijas gada lauku zemes speciālās vērtības pieaugums gadā nepārsniedz 10 procentus no iepriekšējam taksācijas gadam noteiktās lauku zemes speciālās vērtības.

(14) Speciālo vērtību pēc stāvokļa taksācijas gada 1.janvārī nosaka, salīdzinot pirmstaksācijas gada speciālo vērtību ar kadastrālo vērtību, kas noteikta taksācijas gada 1.janvārī. Speciālā vērtība ir vienāda ar kadastrālo vērtību, ja taksācijas gada 1.janvārī noteiktās kadastrālās vērtības pieaugums nepārsniedz 10 procentus no pirmstaksācijas gada speciālās vērtības. Speciālā vērtība ir vienāda ar pirmstaksācijas gada speciālo vērtību, kas reizināta ar koeficientu 1,1, ja taksācijas gada 1.janvārī noteiktās kadastrālās vērtības pieaugums pārsniedz 10 procentus no pirmstaksācijas gada speciālās vērtības.

(15) Speciālā vērtība lauku zemei, kas reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā taksācijas gada laikā, ir vienāda ar kadastrālo vērtību zemes vienības reģistrācijas dienā.

(16) Ja taksācijas gada laikā attiecībā uz lauku zemi Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas datu izmaiņas, speciālo vērtību taksācijas gadam atkārtoti nenosaka."

5. Izteikt 3.1 panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) uzņēmējdarbības atbalsta princips, saskaņā ar kuru pašvaldība izmanto nodokļa likmi kā līdzekli savas teritorijas uzņēmēju vai noteiktu uzņēmējdarbības veidu konkurētspējas paaugstināšanai, ievērojot Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus;".

6. 4.pantā:

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Speciālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests ārpus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto lauku zemes kadastrālo vērtību.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts zemes dienests ziņas par speciālo vērtību pašvaldībām nodod līdz taksācijas gada 10.janvārim, par katru zemes vienību (tās daļu) sniedzot vismaz šādu informāciju:

1) zemes vienības (zemes vienības daļas) administratīvās teritorijas kods;

2) pašvaldības nosaukums;

3) zemes vienības (zemes vienības daļas) kadastra apzīmējums;

4) zemes vienības (zemes vienības daļas) kopējā platība (kvadrātmetros);

5) speciālā vērtība."

7. Izslēgt 5.panta otrajā daļā vārdus "vismaz piecus gadus".

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 64., 65. un 66.punktu šādā redakcijā:

"64. Speciālo vērtību pēc stāvokļa 2016.gada 1.janvārī Valsts zemes dienests nosaka, salīdzinot kadastrālo vērtību, kāda tā bijusi 2015.gada 31.decembrī, un kadastrālo vērtību, kas noteikta 2016.gada 1.janvārī. Speciālā vērtība ir vienāda ar kadastrālo vērtību, ja 2016.gada 1.janvārī noteiktās kadastrālās vērtības pieaugums nepārsniedz 10 procentus no kadastrālās vērtības 2015.gada 31.decembrī. Speciālā vērtība ir vienāda ar kadastrālo vērtību 2015.gada 31.decembrī, kurai piemērots koeficients 1,1, ja 2016.gada 1.janvārī noteiktās kadastrālās vērtības pieaugums pārsniedz 10 procentus no kadastrālās vērtības 2015.gada 31.decembrī.

65. Ja pašvaldība saskaņā ar šā likuma 3. un 5.pantu ir izdevusi saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa likmes vai atvieglojumu piemērošanu 2016. taksācijas gadam, bet tajos ir jāizdara grozījumi saistībā ar speciālās vērtības piemērošanu nodokļa aprēķinam par lauku zemi, pašvaldībai ir tiesības līdz 2016.gada 15.februārim šos grozījumus izdarīt, tos pieņemot likuma "Par pašvaldībām" 46.pantā noteiktajā kārtībā un piemērojot no 2016. taksācijas gada.

66. Pašvaldības, kuras piemēro pārejas noteikumu 65.punktu, nodokļa maksāšanas paziņojumu 2016. taksācijas gadam nosūta nodokļa maksātājam līdz 1.martam."

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 30.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 18.decembrī

01.01.2016