Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.49

Daugavpilī 2015.gada 10.decembrī (prot. Nr.24, 22.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt nolikuma 22.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3. Īpašuma pārvaldīšanas departaments;"

2. Svītrot nolikuma 23.5.apakšpunktu.

3. Aizstāt nolikuma 34.1 8.apakšpunktā vārdus "Dzīvokļu nodaļas" ar vārdiem "Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļas".

4. Aizstāt nolikuma 34.2 6.apakšpunktā vārdus "Īpašuma departamenta" ar vārdiem "Īpašuma pārvaldīšanas departamenta (izņemot Dzīvokļu nodaļas)."

5. Izteikt nolikuma 74.punktu šādā redakcijā:

"74. Par izskatāmajiem jautājumiem Domes sēdē atbilstoši kompetencei ziņo:

74.1. Domes deputāti;

74.2. izpilddirektors;

74.3. lietu pārvaldnieks;

74.4. pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji;

74.5. iestāžu vadītāji;

74.6. kapitālsabiedrību valdes locekļi;

74.7. departamentu/ nodaļu vadītāji;

74.8. darba grupu vai komisiju vadītāji."

6. Papildināt nolikumu ar 74.1 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Ziņotājs domes sēdē var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu informāciju."

7. Šo noteikumu 1., 2., 3. un 4.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis


Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošo noteikumu Nr.49 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar 2016.gada 1.janvāri izveidos Īpašuma pārvaldīšanas departamentu, attiecīgi tiek precizēts nolikuma 22.3.apakšpunkts, svītrots 23.5.apakšpunkts un precizēti 34.1 8. un 34.2 6.apakšpunkti.

Nepieciešams precizēt darbinieku/amatpersonu loku, kas ziņo domes sēdē, tiek grozīts nolikuma 74.punkts, kurš tiek izteikts jaunā redakcijā, izsakot to 74. un 74.1 punktā.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar Īpašuma pārvaldīšanas departamenta izveidi nolemts sakārtot esošo Domes struktūru, apvienojot Īpašuma departamentu, Dzīvokļu nodaļu un Finanšu nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas uzskaites daļu.

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos nolikuma 74.punktā tiek noteikts, kas tieši ziņo domes sēdē, savukārt ar papildināto 74.1 punktu noteikts, ka ziņotājs var pieaicināt citas personas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

11.12.2015