Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 02.06.2018. - 22.05.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 213

Rīgā 2015. gada 10. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr. 47 3. p.)
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka nodrošinājuma pašriska saistības izpildei prasību normatīvie noteikumi

1. "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka nodrošinājuma pašriska saistības izpildei prasību normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka prasības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka nodrošinājumam, kas paredzēts civiltiesiskās atbildības, kas rodas, ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka profesionālās kļūdas vai profesionālās darbības nolaidības dēļ nodarīti zaudējumi klientiem, apdrošināšanas komersantiem, nedalībvalstu apdrošinātāju filiālēm, pārapdrošinātājiem vai citām ieinteresētajām personām, apdrošināšanas līgumā (tālāk tekstā – civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums) iekļautā pašriska saistības izpildei.

2. Noteikumi nosaka termiņus un dokumentus, ko apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija), lai saņemtu atļauju pašriska iekļaušanai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā.

3. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam nav jāsaņem Komisijas atļauja pašriska iekļaušanai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā, ja tas papildus iesniedz Komisijai citu noslēgtu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, kurā nav paredzēts pašrisks un kurā vienlaikus iekļauti šādi nosacījumi:

3.1. līguma spēkā stāšanās datums un darbības termiņš ir tāds pats, kāds noteikts civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā, kurā ietverts pašrisks;

3.2. civiltiesiskās atbildības limits katram apdrošināšanas gadījumam nav mazāks par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā iekļautā pašriska apmēru;

3.3. līgums ir spēkā visu dalībvalstu teritorijā;

3.4. līgums paredz pagarināto paziņošanas periodu apdrošinātā riska iestāšanās gadījumā, kas ilgst vismaz trīs gadus pēc apdrošināšanas līguma darbības termiņa beigām.

4. Lai saņemtu Komisijas atļauju pašriska iekļaušanai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks ne ātrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms katra civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma, kurā paredzēts pašrisks, noslēgšanas vai pagarināšanas iesniedz Komisijai:

4.1. iesniegumu, norādot pašriska apmēru par katru apdrošināšanas gadījumu un izsakot lūgumu piešķirt atļauju pašriska iekļaušanai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā, (tālāk tekstā – iesniegums);

4.2. gada pārskatu par iepriekšējo periodu vai bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un to posteņu atšifrējumu par laika periodu, kura beigu datums nav senāks par 120 dienām no dienas, kad Komisija ir saņēmusi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka iesniegumu;

4.3. informāciju par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka prasībām un saistībām, kas veidojas atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 15. panta pirmajai daļai, un informāciju par naudas līdzekļu atlikumiem atsevišķajos naudas kontos par stāvokli dienā, kas nav senāka par 120 dienām no dienas, kad Komisija ir saņēmusi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka iesniegumu.

(Grozīts ar FKTK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 85)

5. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks:

5.1. noteikumu 4.2. punktā noteikto gada pārskatu par iepriekšējo periodu Komisijai neiesniedz, ja tas ir apstiprināts un iesniegts Valsts ieņēmumu dienestam un ir publiski pieejams. Šādā gadījumā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks šo faktu norāda iesniegumā;

5.2. noteikumu 4.2. punktā minēto bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un 4.3. punktā minēto informāciju par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka prasībām un saistībām, kas veidojas atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 15. panta pirmajai daļai, un informāciju par naudas līdzekļu atlikumiem atsevišķajos naudas kontos sagatavo atbilstoši Komisijas 2016. gada 9. marta normatīvajos noteikumos Nr. 59 "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" noteiktajām prasībām, aizpildot šo noteikumu 1.4. pielikumā norādītās veidlapas un nodrošinot informācijas sagatavošanu par stāvokli vienā un tajā pašā datumā.

(FKTK 29.05.2018. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

5.1 Apdrošināšanas brokeris 4.2. un 4.3. punktā noteiktos dokumentus un informāciju Komisijai neiesniedz, ja tas Komisijai ir iesniedzis pārskatu atbilstoši Komisijas 2016. gada 9. marta normatīvajos noteikumos Nr. 59 "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" noteiktajām prasībām. Šādā gadījumā apdrošināšanas brokeris iesniegumā norāda pārskata iesniegšanas datumu.

(FKTK 29.05.2018. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

6. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka nodrošinājums pašriska saistības izpildei ir pietiekams, ja vienlaikus tiek izpildīti šādi nosacījumi:

6.1. apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka bilances pašu kapitāla apmērs ir pozitīvs un vismaz trīs reizes lielāks par pieprasītā pašriska apmēru;

6.2. apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka bilances apgrozāmo līdzekļu apmērs ir pietiekams, lai segtu īstermiņa kreditora saistības;

6.3. apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka naudas līdzekļi atsevišķajos naudas kontos ir pietiekami, lai spētu segt prasības un saistības Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 15. panta pirmās daļas izpratnē.

7. Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nevar izpildīt noteikumu 6. punkta prasības, nodrošinājums pašriska saistības izpildei ir pietiekams, ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks reizē ar noteikumu 4.1. punktā noteikto iesniegumu iesniedz vienu no šādiem dokumentiem:

7.1. dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka termiņnoguldījumu kredītiestādes kontā, kas ir vismaz trīs reizes lielāks par pieprasītā pašriska apmēru, un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka izsniegtu apliecinājumu par to, ka termiņnoguldījums ir nodrošinājums pašriska saistības izpildei un ka tas netiks pārtraukts civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma darbības laikā;

7.2. kredītiestādes izsniegtu garantiju apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka pašriska saistības izpildei par summu pašriska apmērā ar nosacījumu, ka garantiju nedrīkst pārtraukt pirms civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma termiņa beigām un tā attiecas uz katru apdrošināšanas gadījumu.

8. Noteikumu 4. un 7. punktā noteiktos dokumentus noformē atbilstoši normatīvo aktu, kas regulē dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību, un grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

9. Komisija, konstatējot saņemtajos dokumentos kļūdas vai neatbilstību noteikumu 4., 5., 5.1, 7. un 8. punktam, pieprasa apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam iesniegt precizētus dokumentus vai nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

(FKTK 29.05.2018. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

10. Komisija iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata 10 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

11. Pēc Komisijas atļaujas saņemšanas un pašriska iekļaušanas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks, saņemot paziņojumu par zaudējumu atlīdzināšanu, piecu darbdienu laikā no informācijas saņemšanas dienas rakstveidā par to paziņo Komisijai un informē, kā nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta prasības segšana.

12. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietnieks P.Putniņš
02.06.2018