Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

Liepājā 2015.gada 5.novembrī (prot. Nr.13, 7.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu un likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Ģimenei, kurā kopā dzīvo trīs un vairāki bērni, tiek noteikti šādi līdzfinansējuma maksas atvieglojumi:

7.1. ja izglītības programmu apgūst viens bērns, līdzfinansējuma maksa mēnesī par bērnu tiek samazināta par 30%;

7.2. ja izglītības programmu apgūst divi bērni, līdzfinansējuma maksa mēnesī par vienu bērnu tiek samazināta par 30%, bet par otru - par 50%;

7.3. ja izglītības programmu apgūst trīs bērni līdzfinansējuma maksa mēnesī par bērnu tiek samazināta par 30%, par otru bērnu - par 50%, bet par trešo un katru nākamo bērnu - 70%. Samazinātā līdzfinansējuma maksa tiek attiecināta ne vairāk kā uz divu Sporta skolu sporta veida programmas apguvi uz audzēkņa likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata";

1.2. svītrot 8.punktu;

1.3. aizvietot 6.1.apakšpunktā vārdu "invalīds" ar vārdiem "persona ar invaliditāti";

1.4. izteikt pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2011.gada 7.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.9

PAR LĪDZFINANSĒJUMA MAKSU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS

Sporta izglītības iestāde Maksa mēnesī
EUR
LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA  
Basketbols  
SSG - ASM 11,38
Vieglatlētika  
SSG - ASM 8,54
Volejbols  
SSG - ASM 11,38
Hokejs  
SSG - ASM 30,00
LIEPĀJAS KOMPLEKSĀ SPORTA SKOLA  
Bokss  
SSG - ASM 11,38
Brīvā cīņa un sieviešu cīņa  
SSG - ASM 11,38
Grieķu - romiešu cīņa  
SSG - ASM 11,38
Džudo cīņa  
SSG - ASM 11,38
Svarcelšana  
SSG - ASM

11,38

Šahs  
SSG - ASM 11,38
Galda teniss  
SSG - ASM 11,38
Peldēšana  
SSG - ASM 11,38
Mākslas vingrošana  
SSG - ASM 11,38
Sporta vingrošana  
SSG - ASM 11,38
LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLA  
SSG - ASM 21,34
LIEPĀJAS FUTBOLA SKOLA  
SSG - ASM 18,50

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks


Saistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojumu raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Izglītības likuma 12.panta divdesmit pirmā daļa un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punkts.
2. Īss projekta satura izklāsts SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Liepājas pilsētas domes dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs.

Saistošie noteikumi "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.GADA 7.JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.9 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS"" paredz kārtību, kādā tiek noteikts līdzfinansējums un piemērots daļējs vai pilnīgs atbrīvojums no vecāku līdzfinansējuma maksas. Grozījumi saistošo noteikumu 7.punktā paredz gradāciju atlaižu piemērošanā, atkarībā no bērnu skaita ģimenē, kuri apmeklē sporta skolu. Šobrīd pastāvīgās atlaides 30% apmērā vidēji tiek piemērotas 142 audzēkņiem, veidojot gradāciju atlaižu sistēmā, kur atlaides būtu no 30%-70%, uz kopējo vecāku līdzfinansējumu ieņēmumu daudzumu visām sporta skolām kopā, ieņēmumi samazinātos no 2000-3000 EUR gadā.

Saistošo noteikumu trešā nodaļa nosaka līdzfinansējuma iemaksas kārtību un termiņus. Saistošo noteikumu pielikumā norādīts vecāku līdzfinansējuma apmērs pa sporta veidiem, grozījumi paredz līdzfinansējuma apmēru jaunam sporta veidam, kura realizāciju uzsāks Liepājas Kompleksā sporta skola - svarcelšana.

Svarcelšanas vecāku līdzfinansējuma maksas aprēķināšanā izmantoti sekojoša aprēķinu kaukulācija, kuras pamatā ir telpu īres un treniņu vietas aprīkojuma iegādes izdevumi, lai nodrošinātu svarcelšanas sporta veida interešu izglītības programmas realizācija. Atbilstoši interešu izglītības programmas apjomam, kas nedēļā sastāda 10 pedagoģiskās stundas (6 astronomiskās stundas) un telpu īres izdevumi (t.s. sporta ekipējuma nodrošinājums) 20 EUR /stundā. Kopējais mācību gada telpu īres apjoms ir 4800 EUR. Aprēķinos ņemts vērā, ka svarcelšanas nodaļas vienā grupā varētu būt 8-10 audzēkņi. Pēc aprēķina, kad 80% no izdevumiem sedz pašvaldība un 20% ir jāsedz no vecāku līdzfinansējuma, veidojas sekojošs aprēķins - 3840 EUR sedz pašvaldība caur Liepājas Kompleksās sporta skolas budžetu, bet 960 EUR ir jāsedz no vecāku līdzfinansējuma maksas, kas vidēji uz 8 audzēkņiem ir 12 EUR mēnesī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu grozījumu pieņemšana budžetu ietekmē, jo vecāku līdzfinansējuma maksas ieņēmumi palielinās Liepājas Kompleksās sporta skolas maksas pakalpojumu ieņēmumus par 960 EUR, kā arī palielinās pašvaldības budžeta izdevumus par 3840 EUR par telpu īri svarcelšanas nodaļas vajadzībām.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmu apguvi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu grozījumi tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Liepājas pilsētas domes mājas lapā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

01.01.2016