Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.243

Valmierā 2015.gada 26.novembrī

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
 26.11.2015. lēmumu Nr.455 (prot. Nr.12, 24.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr.1; 2013, Nr.10; 2013, Nr.246; 2014, Nr.46; 2014, Nr.120; 2014, Nr.247; 2015, Nr.117) šādus grozījumus:

1. aizstāt 7.punktā vārdu un skaitli "EUR 285" ar vārdiem un skaitļiem "80 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra";

2. aizstāt 8.punktā vārdu un skaitli "EUR 285" ar vārdiem un skaitļiem "80 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra mēnesī";

3. aizstāt 14.punktā vārdus "vai rekonstruētām ēkām" ar vārdiem "ēkām vai būves pārbūvi, kuras rezultātā mainās būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu";

4. papildināt II nodaļu ar 14.1punktu šādā redakcijā:

"14.1 Uzņēmumi par atjaunotām ēkām (izņemot dzīvojamās mājas ar galveno lietošanas veida kodu 1110,1121 un 1122), kas tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, ja tiek uzlabota ēku energoefektivitāte, pirmajā gadā pēc būvdarbu pabeigšanas var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.";

5. aizstāt 27.2punktā vārdus "būvatļaujas kopiju" ar vārdiem "aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā";

6. papildināt III nodaļu ar 27.3punktu šādā redakcijā:

"27.3 Informāciju (aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karti ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu) noteikumu 14.1 punktā minēto nosacījumu izvērtēšanai Pašvaldības Finanšu dienests iegūst Valmieras pilsētas Būvvaldē.";

7. papildināt IV nodaļu ar 29.1punktu šādā redakcijā:

"29.1 Saistošo noteikumu 14. un 14.1punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, lai saņemtu atvieglojumus, iesniegums jāiesniedz mēneša laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.";

8. papildināt 33.2. apakšpunktu aiz skaitļa "14." ar skaitli "14.1".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2015.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.243 "Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 08.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu" tiek paplašināts to personu loks, kuriem noteikti atvieglojumi. Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēti saistošajos noteikumos lietotie termini, ņemot vērā Būvniecības likumā lietotos terminus.
2. Īss projekta satura izklāsts Lai ikreiz pēc izmaiņām minimālās mēneša darba algas apmērā nebūtu jāprecizē saistošie noteikumi, 7. un 8.punktā skaitlis "EUR 285" tiek aizstāts ar vārdiem "80 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra mēnesī".

Saistošo noteikumu 14.punktā precizēts termins "rekonstruētas ēkas" ar terminu "būves pārbūve", ņemot vērā Būvniecības likumā lietotos terminus.

Saistošie noteikumi papildināti ar 14.1punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var saņemt uzņēmumi par atjaunotām ēkām pirmajā gadā pēc būvdarbu pabeigšanas 50 % apmērā.

Saistošie noteikumi papildināti ar 29.1punktu, kas nosaka iesnieguma iesniegšanas laiku 14. un 14.1punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Paplašinot personu loku, kuras var pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, ietekme uz Valmieras pilsētas pašvaldības budžetu būs, tomēr konkrētu ietekmi šobrīd nav iespējams konstatēt.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts paredz uzņēmējdarbības atbalstu Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā, jo ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek paplašināts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju loks.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek publicēti portālā www.valmiera.lv.

Saistošo noteikumu izpildes kontroli nodrošinās Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienība "Finanšu dienests".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

15.12.2015