Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.33

Jēkabpilī 2015.gada 3.decembrī

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
12.pantu, 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu

1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012., 194.nr.; 2013., 80.nr., 132.nr., 224.nr., 247.nr.; 2014., 223.nr.) grozījumu un izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Pabalsta apmērs ir 60 euro."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos J.Raščevskis

 

 

Jēkabpils pilsētas domes 03.12.2015. saistošo noteikumu Nr.33 "Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 2015.gada 19.novembra sēdes protokollēmuma Nr.21, 2.§, nolemts noteikt svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem paaugstinātā apmērā. Līdz ar to veicams redakcionāls grozījums saistošajos noteikumos.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz paaugstināt svētku pabalsta politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem apmēru no 28,46 uz 60 euro.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Palielinot svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem no 28,46 uz 60 euro, plānotais pašvaldības budžeta izdevumu pieaugums 2016.gadā (ņemot vērā Jēkabpils Sociālā dienesta datus par pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto un svētku pabalsta politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem pieprasījušo personu skaitu) 4731 euro.
Pašvaldības administratīvajā teritorijā 2015.gada novembrī deklarētas 180 politiski represētas personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki. Pēdējo trīs gadu laikā (2013., 2014. un 2015.g.) svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem pieprasījušas vidēji 150 personas.
Aprēķins:
150 x (60 euro - 28,46 euro) = 4731 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos J.Raščevskis

01.01.2016