Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 690

Rīgā 2015. gada 8. decembrī (prot. Nr. 66 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 32. panta
sesto daļu un Alkoholisko dzērienu aprites likuma
3. panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 51./52., 151. nr.; 2011, 21. nr.; 2012, 106. nr.; 2013, 189., 218. nr.; 2014, 198. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 34. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"34. Lai saņemtu vienreizējā nodrošinājuma apliecību, nodrošinājuma iesniedzējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 3.2 pielikumu elektroniska dokumenta veidā. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:".

2. Svītrot 35. punktu.

3. Izteikt 36. un 37. punktu šādā redakcijā:

"36. Vienreizējā nodrošinājuma apliecību Valsts ieņēmumu dienests izsniedz elektroniska dokumenta veidā, un tās derīguma termiņš nepārsniedz vienu mēnesi.

37. Persona, kurai ir izsniegta vienreizējā nodrošinājuma apliecība, piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas aizpilda šo noteikumu 2. pielikumā noteiktās vienreizējā nodrošinājuma apliecības 10., 11., 12. un 13. aili un iesniedz to Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā."

4. Izteikt 38. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"38. Lai saņemtu vispārējā nodrošinājuma apliecību, nodrošinājuma iesniedzējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 3.1 pielikumu elektroniska dokumenta veidā. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:".

5. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Vispārējā nodrošinājuma apliecību Valsts ieņēmumu dienests izsniedz elektroniska dokumenta veidā uz laiku, ne ilgāku par saistību izpildes polisē vai kredītiestādes galvojumā norādīto derīguma termiņu."

6. Papildināt 41.1 4. apakšpunktu aiz vārdiem "nodoklis ir samaksāts" ar vārdiem "vai tās ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas saskaņā ar likumu".

7. Aizstāt 42.4. apakšpunktā skaitli "14 220" ar skaitli "500 000".

8. Papildināt noteikumus ar 42.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.12. darbībām tikai ar tabakas lapām, smēķējamo tabaku, cigāriem, cigarillām vai augu cigaretēm vai tikai tādām darbībām ar tabakas izstrādājumiem, kurām tiek piemēroti likumā noteiktie atbrīvojumi no akcīzes nodokļa maksāšanas tabakas izstrādājumiem, vai darbībām D tipa muitas noliktavā (beznodokļu tirdzniecības veikalā) - 14 220 euro."

9. Aizstāt 48. punkta ievaddaļā vārdus "izņemot pārvietošanu" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot šo noteikumu 41.1 3., 41.1 4. un 41.1 5. apakšpunktā noteikto".

10. Papildināt noteikumus ar 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Komersantiem, kuriem ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem, šo noteikumu 42.4. apakšpunktā noteiktais vispārējā nodrošinājuma minimālais lielums 500 000 euro apmērā piemērojams ar 2016. gada 1. aprīli."

11. Izteikt 3.1 un 3.2 pielikumu šādā redakcijā:

"3.1 pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 302

Akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības akcīzes identifikācijas numurs
(aizpilda Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona)
 

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības

  saņemšanai
  pārreģistrācijai sakarā ar  

1. Komersants

Nosaukums  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods                      
Tālrunis  
Fakss  
Elektroniskā pasta adrese  

2. Komercdarbības veids

Apstiprināts noliktavas turētājs  
Reģistrēts saņēmējs  
Reģistrēts nosūtītājs  

3. Akcīzes preču veids, ar kurām paredzētas darbības

Alkoholiskie dzērieni  
Tikai alus, kas tiek ražots patstāvīgā mazā alus darītavā  
Tikai pašu ražots vīns, raudzētie dzērieni vai pārējie alkoholiskie dzērieni no savā īpašumā vai valdījumā esošā dārzā un dravā iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), ja saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 100 litru kalendāra gadā  
Tabakas izstrādājumi (izņemot tabakas izstrādājumu apstrādi, pārstrādi vai ražošanu)  
Tabakas izstrādājumu apstrāde, pārstrāde vai ražošana  
Naftas produkti  
Tikai naftas gāzes vai pārējie gāzveida ogļūdeņraži  
Tikai naftas gāzes vai pārējie gāzveida ogļūdeņraži, ja attiecīgos naftas produktus piegādā personām, kuras tos izmanto par kurināmo vai gāzes krāsnīs un citās iekārtās, nevis par degvielu  
Tikai degvieleļļa, kuras kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka, tās aizstājējprodukti un komponenti  
Tikai biodegviela, ja veic biodegvielas uzglabāšanu, ražošanu, sajaukšanu, apstrādi vai pārstrādi  
Tikai tādi naftas produkti, kurus izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo  
Tikai tādi naftas produkti, kuriem Latvijas Republikā pievienotā rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma  
Tikai tādi naftas produkti, kuriem pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), un pievienotā absolūtā spirta saturs veido no 70 līdz 85 tilpumprocentiem (ieskaitot) no kopējā produktu daudzuma, ja veic minēto produktu uzglabāšanu, ražošanu, sajaukšanu, apstrādi vai pārstrādi  
Tikai tādi ar akcīzes nodokli neapliekamu produktu (izņemot naftas produktus) pārstrādes rezultātā iegūti galaprodukti, kuri izmantojami par degvielu vai kurināmo  

4. Nodrošinājums (euro) ______________

5. Lūdzu samazināt vispārējā akcīzes nodokļa nodrošinājuma apjomu par _______ % saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem" ______. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.*

6. Maksimālais iespējamais akcīzes nodokļa parāds (euro)*___________

7. Apliecinu, ka*

- nodrošinājuma iesniedzējs atbilst Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem" 49. punktā minētajām prasībām  
- atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā veiktajos akcīzes preču pārvietojumos, tai skaitā pārvietojumos, kas notiek vienlaikus, iespējamais kopējais akcīzes nodokļa parāds nepārsniegs šā iesnieguma 4. punktā minēto nodrošinājumu  

8. Pievienotie dokumenti

Nr. p. k.

Nosaukums

Atzīmēt pievienotos

Lapu skaits

1.

Kredītiestādes galvojums    

2.

Drošības naudas iemaksu apliecinošs dokuments    

3.

Saistību izpildes apdrošināšanas polise    

4.

Apdrošinātāja apstiprināts maksājumu apliecinošs dokuments par polisē norādītās apdrošināšanas prēmijas samaksu    

5.

     

9. Dokumentu iesniedzējs

Vārds, uzvārds  
 Amats uzņēmumā  
Datums     /     /        

Paraksts

 
Pilnvarotajai personai - pilnvaras datums, numurs  

Piezīme. * Aizpilda, ja iesniedzējs lūdz samazināt vispārējā akcīzes nodokļa nodrošinājuma apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem" 48. punktā minētajiem nosacījumiem.

3.2 pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 302

Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības akcīzes identifikācijas numurs
(aizpilda Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona)
 

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības

  saņemšanai
  pārreģistrācijai sakarā ar  

1. Saņēmējs

Nosaukums  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods                      
Tālrunis  
Fakss  
Elektroniskā pasta adrese  
Speciālās atļaujas (licences), atļaujas vai izziņas sērija un numurs  

2. Nosūtītājs

Nosaukums  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
(Latvijas Republikā reģistrētam komersantam)
                     
Akcīzes identifikācijas numurs
(Eiropas Savienībā apstiprinātam akcīzes preču noliktavas turētājam)
                     
Adrese, pasta indekss  

3. Pievienotie dokumenti

Nr. p. k.

Nosaukums

Atzīmēt pievienotos

Lapu skaits

1.

Kredītiestādes galvojums    

2.

Drošības naudas iemaksu apliecinošs dokuments    

3.

Saistību izpildes apdrošināšanas polise    

4.

Apdrošinātāja apliecināts maksājumu apliecinošs dokuments par polisē norādītās apdrošināšanas prēmijas samaksu    

5.

     

4. Informācija par akcīzes precēm

Nr. 

p. k.

Akcīzes preces veids1, nosaukums

Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kods

Akcīzes preces daudzums, mērvienības

Akcīzes nodokļa likme (izņemot likmi tabakas izstrādājumiem) (euro)

Akcīzes nodokļa summa (euro)

Alkoholisko dzērienu stiprums2 tilpumprocentos

Cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena

Cigarešu skaits paciņā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 

Kopā

           

5. Dokumentu iesniedzējs

Vārds, uzvārds  
Amats  
Datums     /     /        
Pilnvarotajai personai - pilnvaras datums, numurs  

Piezīmes.

1 Saskaņā ar likumā "Par akcīzes nodokli" noteikto akcīzes nodokļa likmju sadalījumu.

2 Norāda tikai alum, starpproduktiem un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem.

6. Informācija par akcīzes nodokļa markām

Nr.
p. k.

Akcīzes preces veids

Akcīzes nodokļa marku skaits

Akcīzes nodokļa likme alkoholiskajiem dzērieniem (euro)

Akcīzes nodokļa summa (euro)

Alkoholisko dzērienu stiprums tilpumprocentos

Cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena

Cigarešu skaits paciņā

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               

Kopā

           

 

Dokumentu iesniedzējs
Vārds, uzvārds  
 Amats  
Datums     /     /        
Pilnvarotajai personai - pilnvaras datums, numurs

"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra
pienākumu izpildītājs Rihards Kozlovskis

11.12.2015