Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Rēzeknē 2015.gada 3.decembrī (prot. Nr.74, 4.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2012.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
"
17.punktu, 19.4.apakšpunktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2012.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr.115) grozījumus:

1.1. Izteikt norādi, uz kāda normatīvā akta pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 17.punktu, 19.4.apakšpunktu."

1.2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par nekustamo īpašumu netiek uzskatīta viena garāža un viens vai vairāki nekustamie īpašumi, kuru kopējā kadastrālā vērtība nepārsniedz 3500 euro."

1.3. Papildināt 3.punktu aiz vārda "motocikls" ar vārdiem "viena airu laiva, viena vieglā automobiļa piekabe, viens traktors".

1.4. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu netiek uzskatītas daļas (pajas) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrībā, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrībā, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrībā, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrībā, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrībā, dārzkopības kooperatīvā sabiedrībā."

1.5. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, ģimenēm ar bērniem ienākumi tiek samazināti par kredītmaksājumu 50 procentu apmērā no normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteiktā ienākumu līmeņa, ja kredīts ņemts vienīgā mājokļa iegādei, uzrādot pamatojošus dokumentus."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.26 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2012.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 2012.gada 22.jūnija saistošie noteikumi Nr.16 "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas īpašumā esošo kustamo un nekustamo īpašumu novērtēšanas kritērijus, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests" saskaras ar situācijām, kad personām, kuru īpašumā ir vairāk par vienu nekustamo īpašumu vai kustamu mantu, neskatoties uz to nelielo vērtību, ir liegtas tiesības tikt atzītām par trūcīgām, līdz ar to ir liegtas tiesības saņemt pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības pabalstus. Līdzīga situācija ir arī ar kustamu mantu, kad personas īpašumā ir veca un sen nelietota tehnika (piemēram, traktors, laiva) vai pajas kooperatīvajās sabiedrībās, kuras atsavināt objektīvi nav iespējams.

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunkts nosaka pašvaldības tiesības pašai noteikt īpašumu, kurš netiek uzskatīts par īpašumu, vērtējot personas materiālo stāvokli. Līdz ar to ir pieņemts lēmums paplašināt to īpašumu veidu uzskaitījumu, kurus neuzskata par īpašumiem nosakot personas (ģimenes) atbilstību trūcīgās statusam vai piešķirot pašvaldības sociālos pabalstus.

Savukārt Ministru kabineta 2010.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 17.punkts paredz, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt ikmēneša kredītmaksājuma apmēru, par kuru pašvaldības sociālais dienests samazina ienākumu summu, aprēķinot vidējos ienākumus. Ņemot vērā pašvaldības nepieciešamību palīdzēt saviem iedzīvotājiem, saistošajos noteikumos nepieciešams atrunāt labvēlīgākus nosacījumus kredītmaksājumu vērtēšanai ģimenēm ar bērniem.

3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījuma projekts paredz paplašināt to īpašumu veidu uzskaitījumu, kuri nav uzskatāmi par īpašumu pašvaldības saistošo noteikumu izpratnē paredzot, ka par īpašumu netiks uzskatīts viens vai vairāki nekustamie īpašumi, kuru kadastrālā vērtība nepārsniedz 3500 euro, kā arī kustamā manta - airu laiva, automobiļa piekabe, traktors un pajas kooperatīvajās sabiedrībās, kuras atsavināt objektīvi nav iespējams.

Saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz, ka vērtējot ģimeņu ar bērniem ienākumus un konstatējot, ka ģimenei ir kredīts, kas ņemts vienīgā mājokļa iegādei, ienākumi tiek samazināti par kredītmaksājumu 50 procentu apmērā no normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteiktā ienākumu līmeņa.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Tiesību normas ir iedzīvotājiem labvēlīgākas.

Ietekme uz 2016.gada budžetu netiek paredzēta.

5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 17.punkts, 19.4.apakšpunkts.

8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

01.01.2016